Primera sessió informativa per explicar la proposta d'avanç de modificació del POUM que regula els preus en el 30% dels habitatges de nova construcció

Se celebrarà demà, a la sala de Qu4drant.0 de l'edifici Vapor Gran, de 18 a 20 h 

Demà dimarts, de 18 h a 20 h, a la sala Qu4drant.0, de l'Edifici Vapor Gran (c/ dels Telers, passadís B, número 5, 2a planta) tindrà lloc la primera sessió informativa presencial per explicar a la ciutadania la proposta de modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat al Ple de maig, i que busca obtenir habitatge assequible, a raó del 30% del sostre de nova construcció, complint amb les condicions establertes per aquesta modificació urbanística. Hi haurà una segona sessió, prevista pel dia 1 de desembre, a la Masia Freixa, a la mateixa hora. 

El procés participatiu de la proposta de modificació puntual del POUM per l'obtenció del 30% d'habitatge social de protecció pública en àmbits del sòl urbà consolidat i no consolidat s'ha dividit en dues fases. La primera, que es va posar en marxa al juliol a la plataforma Participa Terrassa (www.participa.terrassa.cat) inclou també aquestes dues sessions. La primera té un doble objectiu: explicar, per una banda, el contingut d'aquest document de modificació del POUM i, de l'altra, recollir les aportacions de la ciutadania. La segona, preveu la presentació de la diagnosi que permetrà disposar de tota la informació sobre les necessitats i impactes que comporta aquesta proposta per valorar la seva possible tramitació formal. Per assistir-hi cal fer inscripció prèvia a través de la plataforma digital de participació ciutadana fins a 24 hores abans.


Ampliar el parc d'habitatge assequible

L'Avanç de la modificació urbanística per reservar habitatge protegit a les noves promocions d'habitatge pretén treballar l'ampliació del parc d'habitatge assequible a tota la ciutat, per fer una distribució més homogènia i per augmentar la disponibilitat actual de pisos a preus assequibles. Amb aquesta mesura, a més, es compliria una de les actuacions previstes a l'actual Pla Local de l'Habitatge 2019-25, que és el document estratègic i de planificació de les polítiques municipals d'habitatge que va ser aprovat per unanimitat al ple de novembre de l'any 2019.

El POUM actual, aprovat l'any 2003, preveu la reserva de sostre per a habitatge protegit només en nous polígons i sectors de desenvolupament residencial; per tant, aquesta modificació seria una regulació complementària per promoure habitatge protegit a la ciutat, en tots aquells projectes de nova construcció, o bé en aquells que contemplin l'enderroc d'immobles per aixecar-hi un altre edifici amb ús d'habitatge.

Terrassa presenta actualment una mancança d'habitatge de protecció pública per donar resposta a la demanda d'habitatge assequible i complir, així, amb l'objectiu de Solidaritat Urbana que preveu la Llei 18/2007 del dret a l'habitatge a Catalunya, que indica que la ciutat hauria de comptar, l'any 2027, amb un parc d'habitatges destinats a polítiques socials del 15%, respecte al total dels existents.