Terrassa inicia el desenvolupament urbanístic del polígon industrial de Palau Sud-Can Guitard, d'iniciativa privada

El projecte contempla una reserva de terreny de 30.000 m2 per ubicar un gran equipament municipal

El ple d'aquest mes de juliol debatrà la proposta d'Avanç del Pla de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Terrassa en l'àmbit del sector Palau Sud-Can Guitard, que representa l'inici de la seva transformació urbanística per dotar a la ciutat de nou sòl productiu per acollir indústries i activitats logístiques de grans dimensions. El document està impulsat per la Junta de Compensació, formada pels propietaris privats del sector i, segons ha explicat el tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Xavier Cardona: «El projecte va en línia amb l'aposta de l'equip de govern per potenciar i desenvolupar els polígons industrials de la ciutat. Volem que Terrassa segueixi creixent com a pol d'atracció econòmica, situant-nos estratègicament dins la regió metropolitana de Barcelona. Amb el desenvolupament d'aquest sector, la ciutat millorarà les infraestructures per a grans empreses, i alhora millorar urbanísticament una zona clau».

Aquest àmbit està situat en un enclavament estratègic, al sud del terme municipal, i correspon al Pla Parcial de Palau Sud-Can Guitard, aprovat en el ple de març de 2012, però que mai ha tirat endavant tot i comptar amb els projectes d'urbanització i reparcel·lació, que van ser aprovats respectivament els anys 2009 i 2012. La crisi econòmica que es va allargar fins el 2018, amb una caiguda del preu del sòl i de les edificacions industrials, no va afavorir el seu desenvolupament.

L'àmbit està delimitat al nord, per l'autopista C-58 i el sector de Palau Nord; a l'est, per la riera de Palau i el polígon d'actuació de Can Guitard; al sud, per l'avinguda del Vallès i, finalment, a l'oest amb l'autopista C-16. A més, de nord a sud circula la via del tren dels Ferrocarrils de la Generalitat, que representa una barrera física, que divideix el sector en dos. La superfície total és de 691.936,98 m².


Grans parcel·les i un gran equipament

Actualment, la demanda del mercat industrial i logístic reclama parcel·les superiors als 20.000 m2 que no estan contemplades al pla parcial de 2012. Per ajustar-ho a les necessitats actuals, la Junta de Compensació ha impulsat l'Avanç del Pla de la Modificació Puntual del POUM del sector Palau Sud-Can Guitard.

Amb aquesta reorientació, s'han plantejat tot un seguit de canvis que han requerit fer una modificació puntual del POUM, amb una ordenació molt detallada que facilitarà el desenvolupament posterior del sector i amb la intenció que no sigui necessària la tramitació d'un pla parcial posterior.

 

Els canvis que es plantegen s'han fet davant la necessitat de:

 • Modificar la tipologia de la parcel·la. El pla parcial de 2012 contempla unes parcel·les de 3.618 m2, molt per sota de la demanda actual del mercat, d'uns 20.000m2. L'Avanç inclou parcel·les de grans dimensions que permetran implantar activitats productives i logístiques de gran format i reserva gran part de la façana que dona a la riera a terrenys de dimensions més reduïdes on podran implantar-se usos terciaris i industrials.
 • Reduir la vialitat. Amb l'Avanç s'ha reduït i passa d'un 27% a un 10%. Això comporta un augment de cessió d'espais lliures i una reducció dels costos d'urbanització, derivats de la previsió de parcel·les de majors dimensions, de la reducció dels moviments de terres i de l'optimització dels espais, tant públics com privats.
 • Reduir el sostre d'edificació del sector. Actualment, el Pla parcial determina un sostre màxim de 551.011,83 m²st, que està lluny de les demandes actuals del mercat, i per aquest motiu es redueix a la meitat, fins els 275.244,46 m²st.
 • Millorar la ubicació i la concentració dels equipaments. L'Avanç concentra aquesta cessió per obtenir una gran peça a destinar a equipament, de més de 30.000 m² de superfície, on es podrà implantar un gran equipament municipal
 • Reordenar i millorar les zones verdes El nou document millora l'estructura d'espais lliures respecte l'anterior pla parcial, que contempla una cessió del 40,7% de l'àmbit per aquest destí, tot creant un parc lineal a l'entorn de la riera.


Amb criteris de sostenibilitat industrial

El futur polígon industrial de Palau Sud-Can Guitard incorporarà criteris d'integració paisatgística i de sostenibilitat industrial pel que fa la seva ordenació, que quedarà configurada de la següent manera:

 

Estructura viària

 • Un eix principal nord-sud que comunicarà, pel nord, amb el Centre de la ciutat quan es desenvolupi el sector de Palau Nord; i pel sud, amb el barri de Les Fonts amb un nou pont sobre la riera de Rubí.
 • Un segon eix que connectarà l'àmbit del Polígon d'actuació de Can Guitard amb l'altre costat de la riera de Palau, passant per sota dels Ferrocarrils de la Generalitat i seguint la direcció de les vies, adaptant-se a la topografia existent i que donarà accés a les parcel·les de grans dimensions.
 • Dues rotondes, la primera sobre el vial paral·lel a la riera de Palau, en el seu cruament amb el pas sota les vies ferroviàries, i la segona en la connexió amb l'avinguda del Vallès.

 

Una xarxa de carrils bici als vials del polígon

 • Una xarxa de camins accessibles que, a banda de donar continuïtat a l'Anella Verda, connectaran a la xarxa de camins ja existents
 • Estructura d'espais lliures Es contempla crear un parc lineal continu, al llarg de la riera de Palau, que connectarà els barris de Can Parellada i de Les Fonts amb el Parc de Vallparadís i el centre de la ciutat a través del sector de Palau Nord. Amb aquesta nova ordenació, s'incrementarà l'espai de vora de l'ordenació amb les principals vies de comunicació com són la C-16 i l'avinguda del Vallès. Això permetrà reduir l'impacte ambiental i paisatgístic de l'actuació i conservar part de la topografia i dels turons. L'Avanç també tindrà en compte el projecte d'obres de millora de la connectivitat dels barris de les Fonts i Can Parellada amb el centre de Terrassa, com també amb l'Anella Verda. La cessió total per espais lliures de la proposta és de 281.378,37 m², el que suposa el 40,7% del sector.
 • Estructura dels equipaments. La nova ordenació preveu un cessió de 34.610,61 m², un 5% del sector i concentra la major part d'aquesta cessió en un única peça per tal d'habilitar la possibilitat d'implantar un gran equipament de més de 30.000 m2 en una ubicació estratègica, vinculada al vial principal i al gran parc lineal de la riera de Palau, visible des de l'avinguda del Vallès i amb connexió directa amb el barri de les Fonts. També es contempla un equipament vinculat a la zona verda central.
 • Zones d'aprofitament privat. Amb parcel·les de grans dimensions, que optimitzen l'ús del sòl en planta baixa i amb una estructura que faciliti el flux de les mercaderies, i també amb parcel·les més reduïdes, on s'admetran tant usos terciaris com industrials i que estaran situades a llevant de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat.
 • Ordenació de l'edificació. S'estableixen dues tipologies de parcel·les: una industrial aïllada, de grans dimensions, amb una alçada màxima de les naus de 18 m; i una altra industrial aïllada, de dimensions més petites, a banda d'una zona privada que permeti implantar usos i activitats assimilables a serveis tècnics privats, que puguin complementar l'activitat econòmica del sector.