Un centenar de professionals participen a la primera Jornada sobre absentisme escolar a Terrassa

Durant la trobada s'ha presentat l'actualització del Protocol local d'absentisme

Jornada Absentisme EscolarProp d'un centenar de direccions de centres de primària i secundària de Terrassa i altres professionals de l'educació han participat avui a la I Jornada sobre absentisme escolar a Terrassa, organitzada per l'Ajuntament i el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Durant la jornada, celebrada al Centre Cívic Municipal President Macià, s'ha presentat als centres la darrera actualització del Protocol local davant situacions d'absentisme escolar, que incorpora diverses novetats per fer-lo més efectiu i útil. La jornada ha inclòs també la ponència «Cinc eixos bàsics per a l'abordatge de l'absentisme escolar» a càrrec de Maribel Garcia, doctora en Sociologia de l'Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i professora del Departament de Sociologia de la mateixa universitat. 

L'objectiu de la jornada ha estat afavorir una millor col·laboració entre els agents implicats i avançar en la sensibilització sobre el problema de l'absentisme. En aquest sentit, la tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidora d'Educació, Teresa Ciurana, qui ha fet l'obertura de la jornada, ha dit que: «És important ampliar la mirada sobre els motius de l'absentisme i, en conseqüència, sobre les intervencions per resoldre'l. Encara hi ha una certa tendència en posar el focus en l'alumne i la seva família, però cal mirar també a altres factors, més de caire social o dins dels mateix sistema educatiu, i en cercar solucions que s'ajustin». La regidora també s'ha mostrat «convençuda que amb la renovació del Protocol local d'absentisme avançarem en aquest sentit».

Novetats del protocol   

L'actualització del protocol presentada avui incorpora nous circuits d'actuació, diferenciant-los per a casos d'absentisme lleu, moderat o greu, i redefineix les funcions i funcionament de la Comissió Local d'Absentisme Escolar. Aquesta comissió, que forma part del Consell Escolar Municipal, és l'espai de treball i coordinació per detectar necessitats i adoptar les mesures necessàries davant les situacions d'absentisme. Hi són representats els centres educatius, Departament d'Educació (Inspecció i EAP), Serveis Socials municipals, EAIA, Policia Municipal i Serveis d'Educació de l'Ajuntament de Terrassa. Es reuneix tres cops l'any i entre les seves funcions hi ha la detecció de factors de risc, el disseny d'actuacions de prevenció, valorar i fer propostes d'intervenció, coordinar les actuacions dels diferents agents, etc. Amb la nova actualització del protocol, s'han creat dues comissions permanents que es reparteixen el territori de la ciutat per a un seguiment més acurat, reunint-se un cop al mes i tractant casos específics.

D'altra banda, l'actualització del protocol preveu la imposició de sancions per a les famílies que reiteradament vulnerin el dret fonamental dels seus infants a l'educació sense cap motiu que ho justifiqui, un cop esgotades totes les vies per revertir la situació. Aquesta mesura serà vigent un cop finalitzi la tramitació necessària per a la seva inclusió en l'ordenança municipal de convivència. Malgrat que només es recorrerà a la sanció en casos d'extrema irresponsabilitat, la família tindrà l'oportunitat d'assistir a una formació en lloc de pagar la multa.

Una altra novetat rellevant de l'actualització del protocol és la incorporació de nombrosos recursos i eines a disposició dels centres per actuar en els casos d'absentisme que es detectin, extrets o adaptats a partir del protocol d'absentisme del Departament d'Educació.

El problema de l'absentisme

S'entén per absentisme escolar l'absència de l'alumnat a classe sense una justificació acceptable durant el període d'escolarització obligatòria. Quan és reiterat és gairebé sempre preludi del fracàs i l'abandonament escolar. L'absentisme és un fenomen complex i variable, resultat d'una conjunció de factors, i pot tenir diferents causes, destacant (però no únicament) les desigualtats socioeconòmiques i culturals. Absentisme i abandonament tenen una incidència directa sobre l'abast i qualitat de l'educació, amb repercussions com l'exclusió formativa, pèrdua d'oportunitats socials i laborals, precarietat, atur, dificultats d'integració social, etc.

A dia d'avui no hi ha dades globals i exhaustives que permetin dimensionar fidelment l'absentisme a Catalunya. A Terrassa, els centres comuniquen cada any a l'Ajuntament una mitjana de 300 casos d'absentisme, encara que hi ha constància que la xifra real és més alta. Pel que fa a l'abandonament, només es disposa del percentatge d'alumnat de 18 a 24 anys que no ha completat cap tipus d'educació secundària postobligatòria, reglada i ordinària. La taxa al conjunt de l'Estat és del 16% i a Catalunya, del 17'4%, lluny de l'objectiu europeu del 2020 (10%).