L'Ajuntament de Terrassa activa el Pla d'Emergència Municipal en fase d'Emergència-1

L'alcalde ha dictat un ban amb les noves mesures per fer front al Coronavirus

comunicatL'Ajuntament de Terrassa ha activat avui divendres el Pla d'Emergència Municipal en fase d'Emergència-1, en coherència amb l'activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la situació causada pel Coronavirus Covid-19. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha explicat aquesta tarda en roda de premsa les principals mesures que aquesta fase comporta, totes elles orientades a evitar la propagació del COVID-19 i prestant especial atenció a les persones vulnerables. Les mesures queden recollides en el següent ban de l'alcalde:

BAN

DE L'ALCALDE DE TERRASSA

 

Mesures adoptades dintre de la fase d'Emergència-1 del Pla d'Emergència Municipal

 

L'Ajuntament de Terrassa ha declarat la fase d'Emergència-1 dintre del Pla d'Emergència Municipal, en coherència amb l'activació del PROCICAT per part de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la situació causada pel coronavirus Covid-19.

En aquest marc, i a la vista de les resolucions adoptades pel departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i els acords adoptats pel comitè de seguiment del Pla d'Emergència, s'ha considerat necessari implementar mesures complementàries a les que es varen establir en virtut del Ban d'Alcaldia núm. 2495/2020 dictat en data 12 de març de 2020, orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones, contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris i comunicar a la ciutadania les decisions que ha adoptat el Govern Municipal.

La declaració de la fase d'Emergència-1 comporta l'ampliació de les mesures anunciades a través del Ban de 12 de març de 2020, per a la fase anterior,que continua vigent.

És per això que, en exercici de les facultats atorgades en virtut del previst als articles 53.f), 236 i 237 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quals s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i concordants de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta Alcaldia-Presidència fa públics els següents acords tot ordenant el seu compliment.

PRIMER.- Acordar el tancament, durant un període de 15 dies, de totes les oficines i punts d'atenció al públic municipals, amb les següents excepcions:

 •  OAC Plaça Didó
 •  Serveis Socials (Glòries)
 •  Serveis Socials (Plaça Didó)
 •  Policia Municipal
 •  Casa Galèria
 •  Funerària de Terrassa

L'atenció a la ciutadania en tots els serveis municipals es continuarà prestant a través de mitjans telemàtics i telefònics. En aquest sentit, es reforçarà especialment el servei municipal gratuït del «telèfon 010» per a consultes relacionades amb la situació d'emergència.

SEGON.- Acordar prioritzar l'atenció a persones i col·lectius vulnerables a través dels Serveis Socials, a través de les següents línies d'actuació:

 • Garantir el dinar per aquells col·lectius que no puguin anar a fer l'àpat correspondent als Centres de Dia per a la Gent Gran després del seu tancament.
 • Tot i que els Centres d'Esplai diaris romanguin tancats, es garantiran els berenars d'aquelles famílies que així ho requereixin.
 • S'acordarà amb les empreses prestadores de les empreses de serveis d'atenció a domicili que es garanteixin les necessitats bàsiques de les persones usuàries del Servei, especialment aquelles persones que viuen soles.
 • El SAU, el Servei d'Allotjament d'Urgència per a dones maltractades, seguirà funcionant amb normalitat.
 • S'establirà una fórmula per tal de garantir el manteniment dels menjars d'aquells famílies amb els infants amb beques de menjador.
 • En col·laboració amb Creu Roja se seguiran les següents línies d'actuació:
 • Mantenir l'obertura del Rebost per garantir l'alimentació de les famílies més vulnerables.
 • Mantenir l'obertura de L'Andana, per tal d'acollir les persones sense sostre, prenent les mesures adequades a la situació.
 • S'establirà una fórmula per al Punt de Trobada, per tal de donar solució a aquells intercanvis que es realitzaven a les escoles, oferir un espai neutral als progenitors i garantir els drets dels infants.
 • Reforçar el dispositiu d'atenció telefònica per aquelles persones que viuen soles i garantir el seu benestar i les seves necessitats bàsiques.

TERCER.- Ordenar que es procedeixi, per part dels serveis municipals corresponents, a l'estudi de les possibilitats i fórmules viables mesures fiscals i econòmiques per reduir l'impacte de l'emergència causada pel coronavirus en l'economia local.

QUART.- L'Ajuntament de Terrassa comunicarà de forma continuada, i almenys una vegada al dia, tota la informació relativa a aquesta situació a través dels canals de comunicació existents a la ciutat i especialment a través de la web terrassa.cat i les xarxes institucionals.

CINQUÈ.- Que es procedeixi a fer públic el present ban al conjunt de la ciutadania de Terrassa i resta de persones interessades per a la seva observança i compliment, amb indicació que aquestes mesures poden ser actualitzades o modificades en funció de la situació i de les instruccions de les autoritats i administracions sanitàries, fet que es comunicarà oportunament.

 

Jordi Ballart i Pastor

Alcalde de Terrassa