10.- Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa
ODS_8/10/11

Per construir la ciutat que volem i garantir el progrés de les persones, ens cal un renovat impuls a l'economia terrassenca, en tots els sectors i molt especialment en aquells que són més estratègics, així com els relacionats amb la revolució digital i tecnològica. Volem ajudar a crear ocupació de qualitat i estable, oferir oportunitats d'inversió i de creixement per a les empreses, donar ales a l'economia social i solidària, potenciar el comerç i convertir la sostenibilitat en un requisit imprescindible i en una oportunitat econòmica.

Eix 141 Consolidar i potenciar la competitivitat de les empreses terrassenques

141.1.- Desenvolupament industrial
Consolidar les accions transversals i sectorials que determina el Pla de Desenvolupament Industrial (PDIT), d'informació, formació i assessorament.
141.2.- Economia circular
Promoció d'accions d'auditoria, consultoria i acompanyament en l'àmbit de l'economia circular.
141.3.- Simbiosi industrial
Accions de Promoció de Simbiosi Industrial a Terrassa que facilitin la circulació de matèries i serveis entre les empreses.
141.4.- Plataformes digitals sectorials de col·laboració
Potenciar plataformes digitals sectorials de col·laboració entre empreses com la Comunitat Virtual d'empreses 4.0 Open Industry.
141.5.- Captació i retenció d'activitat econòmica
Potenciar un relat comú per a totes les comunicacions dels diferents serveis, enfocat a destacar la importància de la indústria i les seves possibilitats a la ciutat, tot posant en valor les professions industrials, la retenció i captació de talent, el foment de vocacions laborals en l'industria, i incentivar la captació i retenció d'activitat econòmica.
141.6.- Captació i fidelització d'empreses
Captació i fidelització d'empreses dissenyant i implementant un tractament sistemàtic de mercat. Fidelització d'assessorament en processos de selecció, d'assessorament i acompanyament en la implementació de tecnologies 4.0.
141.7.- Vocacions industrials
Fomentar les vocacions industrials. Definir mapes ocupacionals adaptats a Terrassa i promoure el contacte directe amb les empreses, els seus processos productius, mostrant noves eines tecnològiques i processos creatius

Eix 142  Fomentar l'emprenedoria, amb especial incidència en les etapes inicials (sensibilització, idea i creació) i en aquelles etapes on es pugui incorporar més valor dins les empreses ja creades (impuls i acceleració)

142.1.- Idees innovadores
Realització de projectes com el «Hack and Heath» (Marató d'idees innovadores de base tecnològica amb capacitat de convertir-se en projecte empresarial) i de gamificació aplicada a salut com el «Serious Game».
142.2.- Emprenedoria i incubació de projectes
Potenciar els projectes com Kautic 4.0, programa de suport a l'emprenedoria i incubació de projectes innovadors, on les TIC i la tecnologia tenen un paper clau en el model de negoci.
142.3.- Fases inicials d'emprenedoria
Potenciar programa de suport a les fases inicials de l'emprenedoria com "UPC Empren"
142.4.- Afavorir l'èxit dels projectes d'emprenedoria
Acompanyar a les persones, en els projectes d'emprenedoria, mitjançant assessoraments, tallers, formacions i sessions informatives, tot realitzant sensibilització en col·lectius motivats i afins i altres col·lectius que potencialment poden ser clau i que ara mateix no ens adrecem de forma especifica.
142.5.- Quadrant 4.0
Impulsar els programes d'acompanyament Quadrant 4.0 (formació, assessorament i serveis
especialitzats a les empreses instal·lades a Quadrant).
142.6.- Internacionalització de les empreses locals
Potenciar i optimitzar els programes en marxa i que s'han comprovat com a eficaços en matèria de promoció de la internacionalització de les empreses terrassenques en les fases d'iniciació, consolidació i diversificació.
142.7.- Emprenedoria i Anella Verda
Suport a les persones, procurant una equitat en el gènere, en les edats, en els orígens per endegar projectes d'Emprenedoria a l'Anella Verda.
142.8.- Acceleració en Òrbita
Realitzar formació, tutories i acompanyament a empreses madures mitjançant el projecte Acceleració en Òrbita.

Eix 143  Millora dels espais industrials i la gestió de polígons d'activitat econòmica

143.1.- Millora de polígons
Execució del Pla de modernització de polígons de la zona Sud i creació del Centre de Serveis de Proximitat a les empreses a la Masia dels Bellots.
143.2.- Dinamització dels polígons: serveis, mobilitat i sostenibilitat
Elaboració del Pla Director de millora i dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica, millorant els serveis als polígons, amb especial atenció a l'accés i la mobilitat, prioritzant la sostenibilitat.
143.3.- Associacionisme empresarial als polígons
Accions de sensibilització i promoció de l'associacionisme empresarial en els Polígons d'Activitat Econòmica.

Eix 144  Enfortir i promocionar l'Economia Social i Solidària a la ciutat, tot generant major presència i accions, tan de forma directa com en col·laboració amb les entitats de la ciutat

144.1.- Un espai per a l'economia social i solidària
Posada en funcionament d´un equipament per a la promoció de l´ESS de Terrassa, on l´abordatge de les desigualtats de les persones i la singularitat de cadascuna sigui una prioritat.
144.2.- Terrassa Cooperativa i Fira de l'Economia Social
Realització anual del Programa Terrassa Cooperativa i de la Fira de l'Economia Social amb perspectiva interseccional.
144.3.- Can Casanovas: projectes agrícoles
Adequar la finca de Can Casanovas per explotar-la amb projectes agrícoles liderats per entitats d'economia social.

Eix 145  Enfortiment de les empreses i entitats de l'Economia Social i Solidària per mantenir el dret al treball en condicions dignes, per a les persones, apostant per formes de transformació social i de justícia social, per seguir augmentant i protegint el dret d'associació de les persones per motius socials i econòmics.

145.1.- Distintiu «Terrassa Responsable»
Creació d'un distintiu «Terrassa Responsable», com a eina per incrementar el consum de l'ESS, tot considerant bones pràctiques de les empreses i entitats en relació a la discriminació segons diferents eixos de desigualtat, entre altres.
145.2.- Mitjans de pagament complementaris
Estudiar la viabilitat d'un mitjà de pagament complementari, en l'activitat econòmica local.
145.3.- Dinamització de l'economia social
Inclusió de la temàtica de l'ESS a les fires escaients i generar-ne de noves per la dinamització de l'ESS, amb un objectiu clar d'arribar a més diversitat de població que les persones habitual consumidores de l'ESS, ampliar les fires a perfils heterogenis i que siguin singulars.
145.4.- Difusió i comunicació
Realitzar accions de difusió i comunicació per posar en valor les potencialitats del teixit de l'economia social, ampliant la oferta i impactes tant de gènere com interseccional, tant en les accions internes del servei, com les externes, les que adrecem als agents i mitjans.

Eix 146  Foment de noves iniciatives de l'Economia Social i Solidària

146.1.- Iniciatives per a accés a locals
Creació d'iniciatives per a l'accés a locals per a projectes de l'ESS

Eix 147  Creació d'eines pròpies de l'Economia Social i la transversalitat

147.1.- Xarxes supramunicipals
Co-liderar l'impuls de les xarxes supramunicipals de l'Economia Social i Solidària.
147.2.- Participació
Creació d'espais de participació propis de l'ESS.
147.3.- Registre d'economia social
Creació d'un sistema de recollida i registre de l'Economia Social

Eix 148  Apropament de les accions de foment d´economia social als barris, tot tenint present les singularitats i eixos de desigualtat de les persones en les accions que s´impulsen.

148.1.- Orientació professional descentralitzada
Estudiar la descentralització del servei d'orientació professional, tot treballant amb un equip
d'orientadors en el territori.
148.2.- Promoció de l'ESS als barris
Apropament de les accions de foment d´economia social als barris posant especial atenció en les persones en situació de vulnerabilitat, majors de 45 anys, persones amb capacitats diverses, persones estrangeres i col·lectius en situació de risc social.

Eix 149  Accions d'informació, assessorament i educació en el àmbit del consum dirigides a un consum més sostenible i integrador, facilitant també l'accés als mecanismes de resolució de conflictes de manera més eficient

149.1.- Protecció dels drets de les persones consumidores
Incrementar el nivell de protecció dels drets a partir de personalitzar els ajuts en la informació i l'assessorament per a garantir un elevat nivell de protecció dels drets de les persones consumidores, capacitant-los per a la pràctica d'un consum intel·ligent, sostenible i integrador, amb especial atenció a les persones consumidores vulnerable i a les persones especialment protegides (gent gran, nens i nenes, adolescents...).
149.2.- Mediació i arbitratge
Digitalitzar la tramitació dels expedients de mediació i/o arbitratge.
149.3.- Setmana del Consum i tallers
Potenciar la Setmana del Consum, ampliar l'oferta de tallers de consum responsable, per a la pràctica del consum intel·ligent, sostenible, integrador i responsable.

Eix 150  Reforçar i projectar el nostre ecosistema d'innovació i impulsar la «ciutat digital»

150.1.- Salut, audiovisual i tecnologies 4.0
Impuls de l'ecosistema innovador vinculat a l'estratègia de salut, audiovisual i tecnologies 4.0 i amb especial atenció a aquells sectors emergents derivats del propi ecosistema d'innovació (universitats, emprenedoria... )
150.2.- Especialització competitiva
Impulsar i ampliar les activitats vinculades al Projecte d'Especialització Competitiva Territorial (PECT) HEALTH CARE INNOVATION LAB
150.3.- Orbital 40, una xarxa empresarial de referència
Posicionar Orbital 40 com una xarxa empresarial de referència (audiovisual, Salut i empreses tecnològiques)
150.4.- Espai de co-creació
Crear en el marc d'Orbital 40 un Espai de Co-creació (Empresarial, d'emprenedoria, empreses referents, pimes, vivers, grups d'investigació, altres) amb serveis de qualitat.
150.5.- Plataforma Innointegra
Potenciar les activitats vinculades a la Plataforma Innointegra.
150.6.- Ciutat digital
Impuls de la Terrassa digital com a oportunitat de futur: crear un repositori de dades de Big Data i Salut.
150.7.- Innovació i recerca
Desenvolupar actuacions de divulgació de les iniciatives d'innovació i recerca.

Eix 151  Impuls d'un ecosistema d'innovació intern on participin tots els serveis municipals i els treballadors/es de l'Ajuntament

151.1.- Creativitat i innovació
Desenvolupar actuacions de sensibilització i foment de la creativitat i la innovació.
151.2.- Grup transversal
Creació d'un Grup Transversal d'Innovació Municipal amb l'objectiu d'impulsar internament
programes d'innovació i també dissenyar.

Eix 152  Millorar la relació amb les empreses del territori mitjançant la simplificació administrativa, la millora de les eines de gestió i la revisió de les ordenances fiscals

152.1.- Atenció a l'Empresa
Potenciar l'Oficina d'Atenció a l'Empresa ampliant els serveis de tramitació i informació que han de permetre una gestió i un seguiment de totes les actuacions relacionades amb l'activitat empresarial de manera integral.

152.2.- Cens d'activitats
Establir una metodologia d'actualització i manteniment del cens de les activitats que s'exerceixen a la ciutat, tant industrials, comercials, com de serveis i restauració, incloent les ubicades en els polígons industrials.
152.3.- Ordenances municipals
Revisar les ordenances municipals relacionades amb les activitats (usos i activitats, intervenció integral de l'administració,comerç...)
152.4.- Ordenances fiscals
Revisar i actualitzar, si escau, les ordenances fiscals relacionades amb les activitats (residus,
legalitzacions...)

Eix 153   Promocionar l'ocupació estable i de qualitat a l'empresa i la indústria, atenent a l'actual i futura transformació tecnològica del llocs de treball i potenciant la igualtat d'oportunitats

153.1.- Acords de col·laboració amb empreses
Fomentar la ocupació estable i de qualitat a la indústria de Terrassa tot creant acords de col·laboració amb les empreses tot avançant en la "formació a mida" amb voluntat de convertir-la en creació neta d'ocupació especialitzada.
153.2.- Transició a la indústria 4.0: competitivitat i igualtat d'oportunitats
Facilitar la competitivitat de les empreses i la transició a la Industria 4.0:

 • Promocionar, propiciar i col·laborar en la organització d'accions de Networking i Coworking, per tal crear sinergies i estratègies de negoci entre empreses del mateix sector/activitat;
 • Plantejar un espai de obert per la creació i potenciar aquesta línea d'actuació (complementant i/o substituint en el seu cas els actuals vivers d'empreses)
 • Treball directe i transversal amb les empreses amb voluntat de transformació digital, i en general, a l'Industria 4.0, per donar assessorament tècnic, legal, de gestió, laboral, etc..
 • Pel que fa a la promoció de l'ocupació en igualtat d'oportunitats:
 • Realitzarem xerrades en el marc de l'orientació laboral i professional que promoguin la revalorització de les professions feminitzades i fomentant la desmasculinització d'alguns àmbits laborals.
 • Impulsarem la igualtat salarial per feines remunerades d'igual valor, tant si les fan homes com dones, i la incorporació d'un sistema de permisos, llicències i excedències que facin compatible la carrera professional amb la vida personal en igualtat de condicions entre dones i homes.
 •  Promourem ajudes i reconeixements públics a l'emprenedoria des de la perspectiva de gènere a fi i efecte de donar visibilitat i impulsar projectes empresarials .
 • Donarem suport a la implantació de plans d'igualtat a les empreses i els promourem en aquelles empreses i organismes que no estiguin obligats per la llei.

153.3.- Desenvolupament competencial
Afavorir el desenvolupament competencial de les persones incorporant pràctiques no laborals com eina de desenvolupament dintre del món laboral i de capacitació per a persones en situació de vulnerabilitat i que hagin assolit els coneixements teòrics prèviament.

Eix 154  Impulsar la formació continuada al llarg de la vida com la millor eina per garantir un treball digne i de qualitat.

154.1.- Formació professionalitzadora
Increment de recursos i aules per la formació amb implementació de metodologia digital, per donar una formació professionalitzadora de qualitat i d'acord amb les noves necessitats de les empreses.
154.2.- Millora de perfils professionals
Millora dels perfils professionals mitjançant una major inversió i ampliació de recursos en Formació professionalitzadora per poder oferir Certificats de Professionalitat, Estudis de Grau mig i Grau superior de la Formació Professional, i d'altres.
154.3.- Formació permanent d'oficis
Creació i posta en marxa d'un Dispositiu Integral per a la formació permanent dels oficis amb la incorporació de les noves tecnologies, per formar a col·lectius en alt rics d'exclusió social i que no poden accedir fàcilment a altres formacions professionals.

Eix 155  Potenciar, enfortir i posar en valor el comerç a tota la ciutat

155.1.- Cens i diagnosi de locals comercials
Elaboració d'un cens i una diagnosi de locals comercials de tota la ciutat i dels locals buits i proposar mesures de dinamització.
155.2.- Pla de foment i impuls al comerç
Desenvolupar un programa / pla de foment i impuls necessari pel comerç, consensuat amb els sectors implicats.
155.3.- Comerç de proximitat en zones infradotades
Potenciar l'establiment de comerç de proximitat en zones infradotades.
155.4.- La «revolució verda», una oportunitat per potenciar el comerç
Aprofitar les oportunitats que presenta per al comerç local el procés d'ampliació de les àrees de vianants i zones de circulació limitada a diferents barris de la ciutat, com per exemple a la Rambla o altres eixos, on desenvoluparem un programa d'activitats anuals.

Eix 156  Nous hàbits, nous consums: comerç de proximitat, sostenible, intel·ligent

156.1.- Comprar a Terrassa, la primera opció
Promoure la compra a Terrassa com a primera opció, cercant mesures de fidelització amb la oferta comercial de la cuitat
156.2.- Venda on-line per eixos i sectors
Suport a la definició i creació d'una plataforma digital per a la venda on-line comú, per eixos i/o sectors 
156.3.- Campanyes de promoció comercial
Realitzar accions de comunicació per informar a la ciutadania de les oportunitats que ofereix la compra, presencial i on-line en establiments de la ciutat i en plataformes multiproductes

Eix 157  Promocionar els eixos comercials i les associacions de comerciants, així com la col.laboració entre ells, com a eina per a la innovació, la millora de l'oferta comercial i d'oci i la promoció d'esdeveniments culturals

157.1.- Promoure l'associacionisme comercial
Promocionar l'associacionisme dels comerços en eixos i associacions de comerciants
157.2.- Professionalització en la gestió d'eixos comercials
Treballar per la professionalització dels gestors dels eixos comercials.
157.3.- Àrees de Promoció Econòmica Urbanes (APEUS)
Analitzar la incidència en el teixit comercial de la ciutat de la nova llei dels APEUS ( Àrees de Promoció Econòmica Urbanes) i accions a dur a terme.

Eix 158  Mercats i Fires

158.1.- Estudi del mix comercial dels mercats
Elaborar un estudi del mix comercial dels mercats existents a la ciutat i el seu entorn.
158.2.- Projecte Mercat de la Independència
Executar el projecte de reforma de la coberta i façanes del Mercat de la Independència
158.3.- Pla Director del Mercat de la Independència
Aprovar el Pla Director del Mercat de la Independència, que definirà el seu futur
158.4.- Projecte del Mercat de Sant Pere
Redactar el projecte de rehabilitació del Mercat de Sant Pere.
158.5.- Dinamització del recinte firal
Emprendre mesures per tal de dinamitzar i promocionar el recinte firal, per a la captació de noves activitats, i possibles usos.
158.6.- Estudi de fires relacionades amb l'economia local
Realitzar un estudi de les potencionalitats de possibles fires relacionades amb oficis i productes autòctons o singulars que potenciïn l'economia local
158.7.- Programa de Promoció del Comerç a la ciutat
Elaboració d'un programa de Promoció del Comerç a la ciutat.

Eix 159  Potenciar les sinèrgies entre Ajuntament i món empresarial

159.1.- Facilitar la competitivitat de les empreses
Projectes que facilitin la competitivitat de les empreses i la transició a la industria 4.0, atenent a les accions previstes en el Pla d'acció sectorial de l'indústria 4.0, en 5 àmbits: Talent, R+D+i, Negoci, incorporació de pretecnologies i tecnologies 4.0 i Formació Professional
159.2.- Millorar el finançament de l'ESS
Estudiar l'establiment de mecanismes que millorin el finançament de l'ESS de Terrassa, en el marc de projectes com Projectes de Valor per Terrassa( PVxT).
159.3.- Responsabilitat social corporativa
Iniciar projectes de Responsabilitat Social Corporativa amb el teixit consolidat de la ciutat, empreses de nova creació i dins el propi Ajuntament que incideixin en la inclusió dels col·lectius d'especial vulnerabilitat, per tal de crear un impacte social positiu i contribuir a la creació d'unes condicions favorables per al desenvolupament d'un nivell de vida adequat.
159.4.- Informació i relació amb les empreses
Projectes per a millorar la relació/informació amb les empreses mitjançant un CRM intern i compartit.
159.5.- Inclusió transversal de l'ESS
Coordinació, reforç i sinergies amb els serveis municipals per d'inclusió transversal de l'ESS com a palanca d´impuls pel canvi, atès que articula la dimensió de sostenibilitat social, econòmica, i mediambiental.
159.6.- Contractació pública responsable
Impuls de mecanismes i accions per afavorir la contractació pública responsable en l'àmbit municipal.
159.7.- Economia circular
Desenvolupar un programa d'impuls a l'economia circular en l'àmbit dels Serveis Municipals amb l'ajuntament com a referent d'economia circular a l'ecosistema local
159.8.- Millora de la mobilitat a polígons
Accions de promoció de la Millora de la mobilitat en els PAE, tant en l'àmbit del transport públic i sostenible com en la promoció d'accions de transport compartit.
159.9.- Atracció d'empreses
Crear un Dispositiu d'Atracció i retenció d'empreses, per tal d'engegar actuacions proactives d'atracció d'empreses innovadores i/o de tecnologies punteres a la nostra ciutat. I d'atendre i donar una resposta transversal i global als empresaris/es interessats en ubicar la seva empresa a Terrassa.
159.10.- Àmbit territorial de la B-30
Formular, d'acord amb el conjunt de municipis de l'àmbit d'influència de la B-30: una proposta estratègica que permeti remarcar el potencial d'implantació d'activitats econòmiques i productives, del conjunt de poblacions de l'àmbit territorial B-30.
159.11.- Suport a emprenedors/es autònoms/es
Treballar al costat dels/les autònoms/es, per incentivar l'emprenedoria en aquest àmbit.

Eix 160  El Parc Audiovisual com a "hub" de l'audiovisual a Catalunya i puntal al sud d'Europa

160.1.- Posicionar el Parc Audiovisual
Posicionar el Parc Audiovisual com el hub de l'audiovisual de Catalunya i de referència internacional al sud d'Europa, així com eix vertebrador i motor de l'economia derivada de l'activitat audiovisual a Terrassa. Per fer-ho possible, treballarem per tenir a Terrassa un plató de majors dimensions i per ocupar els espais lliures amb noves empreses audiovisuals i indústries culturals.
160.2.- Incentius fiscals per a la producció audiovisual
Donar suport a les institucions que treballen per una millora dels incentius fiscals per a la producció audiovisual.

Eix 161  Potenciar l'orientació professional per a tots els ciutadans i ciutadanes: àmbit bàsic d'actuació dintre del concepte "Terrassa ciutat orientadora"

161.1.- Orientació al llarg de la vida
Potenciar i desenvolupar una xarxa d'orientació al llarg de la vida de les persones, que els hi faciliti en tot moment el suport necessari per prendre de la major manera possible les seves decisions de futur.
161.2.- Orientació, tutorització i acompanyament
Incrementar els recursos per garantir l'orientació, tutorització i acompanyament, creant itineraris formatius necessaris, per optar en igualtat de condicions a les ofertes de llocs de treball.
161.3.- Ciutat orientadora i lluita contra l'atur
Invertir i apostar com a ciutat per l'orientació com eina bàsica per reduir la taxa d'atur i millorar els perfils professionals demandants per les empreses. Fer de Terrassa una ciutat orientadora per millorar l'ocupabilitat i reduir l'atur.
161.4.- Consell Econòmic i Social
Constituir el Consell Econòmic i Social com a ens participatiu de consulta i assessorament per tal de debatre les polítiques de promoció econòmica i creació d'ocupació a la ciutat.
161.5.- Programes d'ocupació
Incrementar els programes propis d'ocupació, amb orientació, tutorització i acompanyament per a les persones amb majors dificultats per aconseguir un lloc de treball ( "Terrassa Aposta per l'Ocupació", "Jove Decideix"...)

Eix 162  Treballar la formació des de tots els àmbits competencials de la promoció econòmica i potenciar l'apropament de la realitat socioeconòmica a les escoles de la ciutat, tot tenint en consideració la diversitat d´alumnat i les seves circumstàncies

162.1.- Programes a escoles
Realització de Programes Educatius a escoles i instituts de la ciutat amb perspectiva interseccional.
162.2.- Formació en ESS
Realització d'un Pla de Formació de l'ESS per tal de millorar les competències de les persones emprenedores i de les persones professionals de les empreses de l'ESS
162.3.- Accions formatives en indústria 4.0
Desenvolupar accions formatives en l'àmbit de la indústria 4.0, en concret en la Formació Professional.
162.4.- Potenciar la professionalització del comerç
Avançar en la professionalització del comerç, facilitant eines de formació, i capacitació per millorar la competitivat
162.5.- Formació professional
Promoure l'ampliació de l'oferta pública i/o privada suficient de Formació Professional general, en les seves fases inicial, ocupacional i continua, per tal que ningú es quedí sense la possibilitat d'accedir a la formació professional que requereix per la seva incorporació al mercat de treball.

Eix 163  Apostar pel coneixement i el talent. Potenciar els programes de transferència de coneixement, de captació de talent i de projectes d'impuls d'iniciatives empresarials que ajudin a convertir la recerca i el coneixement universitari en desenvolupament econòmic, qualitat de vida i impacte social

163.1.- Espai per al Talent al Campus
En el marc del projecte d'impuls de l'ecosistema innovador vinculat a l'estratègia de salut, audiovisual i tecnologies 4.0 (eix 9 de l'objectiu 9 de Promoció econòmica), es posarà en marxa l'Espai per al Talent al Campus. Definirem, de la mà dels agents de l'ecosistema d'innovació, un projecte consistent en la creació d'un Espai on conflueixin:

 • La transferència de coneixement i/o tecnologia
 • Eines per a la captació i retenció de talent
 • Identificació i suport als projectes públic - privats
 • Impuls d'iniciatives emprenedores i/o empresarials que ajudin a convertir la recerca i el coneixement universitari en desenvolupament econòmic