2.- Una ciutat vital, plural i oberta, en la qual el centre de les polítiques municipals són les persones: educació, cultura, benestar, igualtat i serveis per tots els cicles de la vida.
ODS_3/4/5/10/11

El benestar i la qualitat de vida de les persones és l'eix comú d'un conjunt de serveis que abasten totes les etapes de la vida: educació, sanitat, cultura, esport, serveis socials, habitatge, serveis a la gent gran,atenció a la infància, l'adolescència i les famílies, joventut, capacitats diverses... La igualtat d'oportunitats, la participació al llarg i ample de la vida,
els usos del temps i una nova visió sobre la nostra relació amb els animals són accents destacats també per assolir l'objectiu: fer de Terrassa una ciutat on tothom tingui les mateixes oportunitats de viure millor i de progressar.

Eix 23 Centrarem la política d'habitatge com a servei d'interès general i l'impulsarem com a eina d'inclusió, sostenibilitat i resiliència

23.1.- Implementarem un Pla Local d'Habitatge
El pla local d'habitatge preveu un desplegament dels seus objectius i accions durant un període de sis anys des de la seva aprovació 2019-2024. El PLH inclou la diagnosi, el procés participatiu i 46 propostes d'actuació. És un Pla que neix amb vocació de transversalitat per executar-se coordinadament entre els serveis municipals i d'altres agents de la ciutat.

23.2.- Crearem el Consell Municipal d'Habitatge

23.3.- Enfortirem aliances amb altres administracions en matèria d'habitatge

23.4.- Augmentarem el nombre d'habitatges de Habitatges de Protecció Oficial. Impulsarem un canvi de paradigma en les polítiques d'habitatge per redistribuir i augmentar el nombre d'Habitatges de Protecció Oficial (HPO).

Eix 24 Desenvoluparem estratègies per garantir la permanència a l'habitatge

24.1.- Vetllar davant les ocupacions irregulars d'habitatges
Establirem un pla estratègic de ciutat amb la policia local i serveis implicats com Servei Polítiques Socials d'Habitatge: Servei Suport Comunitats Veïnals i Equip Ocupacions, que vetlli per les ocupacions irregulars i descontrolades dels habitatges provocant greus problemes en comunitats privades, i que posen en risc la convivència.

24.2.- Protocol per a ocupacions irregulars
Millorarem el protocol de l'acord de Ple en la gestió i resposta per a les situacions d'ocupació irregulars: col·laborant amb les propietats dels habitatges (entitats financeres, fonts voltor o grans tenidors) per tal de regularitzar les situacions «d'ocupació de bona fe», canalitzant l'accés als recursos públics sense vulneració dels principis de justícia i equitat, i evitant les situacions d'infrahabitatge.

24.3.- Aturar llançaments i evitar desnonaments
Proposarem nous protocols d'actuació amb els jutjats del partit judicial de Terrassa per aturar els llançaments de les persones vulnerables, i evitar a la mesura del possible els desnonaments amb data oberta i els de les unitats de convivència amb menors que reforcin les actuacions que s'estan realitzant.

24.4.- Garantir els subministraments bàsics

 • Reforçarem les mesures i els protocols necessaris per garantir que les companyies de serveis energètics proporcionin els subministraments bàsics a les famílies en situació de vulnerabilitat residencial.
 • Exigirem a les companyies que compleixin la Llei 24/2015, seguint la pauta marcada a la «Declaració de Terrassa».
 • Denunciarem de forma sistemàtica a l'Agència Catalana de Consum i a la Comissió Nacional de Mercats i la Competència tots aquells incompliments que es produeixin per part de les companyies.
 • Assessorament i acompanyament per a l'eficiència energètica i l'estalvi.

24.5.- Vinculació d'ajuts a polítiques d'inserció laboral
Complementarem i vincularem els ajuts municipals al pagament del lloguer i als subministraments bàsics amb polítiques d'inserció laboral i promoció econòmica.

24.6.- Aplicació de la llei a grans tenidors d'habitatges
Incoarem als grans tenidors d'habitatges els expedients sancionadors i d'expropiació temporal d'ús recollits en la llei 24/2015 i 4/2016.

24.7.- Atenció a les situacions d'emergència

Mitjançat el Servei d'Habitatge Social i Mesa d'Emergència per tal de donar cobertura de les necessitats bàsiques d'habitatge de famílies i persones que han vist reduïts els seus ingressos, i que han perdut o estan a punt de perdre l'habitatge i que es troben o estaran afectades per un desnonament de lloguer o per procediment d'execució hipotecària.

24.8.- Atenció a persones en situació d'exclusió residencial
Mitjançant l'OFIMEH-LL, que és el servei d'informació, assessorament i suport adreçat a les persones i famílies que comencen a tenir dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris o de lloguer i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual.
Mitjançant el Servei d'Intermediació en Ocupacions sense títol habilitant, que és el servei
d'informació, assessorament i suport adreçat a les persones i famílies de forma irregular habitatges d'entitats financeres i grans tenidors sempre que la ocupació sigui de bona fe i sense problemàtiques convivencials.

Eix 25 Una oferta cultural i de lleure adaptada i que faciliti la conciliació familiar

25.1.- Horaris d'activitats i conciliació familiar
Elaborar un estudi de necessitats d'adaptació de l'oferta cultural i el funcionament dels equipaments per establir mesures i accions que ajudin a la conciliació de la vida laboral i familiar en els actes i activitats organitzades per l'Ajuntament, especialment per a les famílies amb infants a càrrec.

Eix 26 Impulsar activament el canvi de mentalitat social en relació a la igualtat de gèneres

26.1.- Guia per donar compliment al criteri d'igualtat de gènere en l'autorització d'actes de
via pública.
Aprovació de la guia.

Eix 27 Impulsar un nou model cultural de ciutat que doni el protagonisme a les entitats i actors culturals

27.1.- Participació en la selecció de continguts culturals
Impulsar la creació d'associacions, presencials i virtuals, d'espectadors en tots els llenguatges artístics
per, d'entre altres, fer-los participar de la selecció de continguts
27.2.- Fomentar l'associacionisme en la creació cultural
Impulsar la creació d'associacions locals de creadors professionals en tots els llenguatges.
27.3.- Impulsar cooperatives per a serveis culturals
Impulsar la creació de cooperatives per a la gestió de contractes públics de serveis culturals.

Eix 28 Assolir nous finançaments per a la cultura

28.1.- Òpera
Incloure les produccions terrassenques en el circuït d'òpera de Catalunya.
28.2.- Pla Cultural de Barris
Defensar la necessitat d'un «pla de xoc» cultural per als projectes de descentralització i
democratització cultural: un Pla Cultural de Barris.
28.3.- Centre Joana Biarnés
Establir el marc de finançament del Centre d'Art Joana Biarnés.

Eix 29 Aprovació i desenvolupament del Pla Director de l'Esport com a eix estratègic del futur de l'esport a la ciutat, en la millora de la salut i les condicions de vida, fent que la pràctica esportiva sigui accessible a la ciutadania.

29.1.- Pla Director de l'Esport. Aprovació i impuls
Aprovar el Pla Director de l'Esport i impulsar-lo programant i prioritzant les actuacions que hi són previstes en funció del recursos econòmics disponibles, incidint en les accions referides a les desigualtats de gènere i a l'accés a l'activitat de les persones amb capacitats diverses.

Eix 30 Augmentar i millorar l'oferta d'activitats i serveis per a la pràctica esportiva per millorar la salut i qualitat de vida de la ciutadania

30.1.- Esport escolar
Potenciar l'oferta d'activitats i programes de l'esport escolar per garantir l'accés del conjunt de la població en edat escolar a la pràctica esportiva incidint en augmentar la participació femenina.
30.2.- Hàbits de vida saludables
Concertar i desenvolupar programes i campanyes per promoure hàbits de vida saludables adreçats
prioritàriament a col·lectius i persones amb menor nivell de pràctica esportiva.
30.3.- Activitat física a espais i entorn natural
Incentivar i difondre les possibilitats de pràctica esportiva als espais i entorn natural.
30.4.- Esport per a persones amb capacitats diverses
Potenciar , facilitar i difondre l'oferta d'activitats esportives a persones amb capacitats diverses.
30.5.- Fomentar la pràctica esportiva entre les dones
Incrementar la difusió i l'oferta d'activitats per augmentar la pràctica esportiva de les dones.
30.6.- Esport per a gent gran
Revisar, ampliar i potenciar l'oferta d'activitats adreçades a la gent gran amb propostes concretes als diferents districtes de la ciutat.

Eix 31 Dotar a la ciutat dels equipaments esportius que permetin el creixement i desenvolupament de l'activitat esportiva per possibilitar l'accés a la pràctica esportiva a la ciutadania

31.1.- Pistes cobertes
Executar i programar la construcció de noves pistes poliesportives cobertes als diferents districtes de la ciutat garantint l'equilibri territorial en la disposició d'equipaments.
31.2.- Cobertura de piscines
Fer un calendari d'implementació de la proposta de cobrir les piscines descobertes a diferents barris i treballar per avançar en la seva execució.
31.3.- Camp polivalent de Les Fonts
Treballar per fer possible la realització del nou camp polivalent rugbi-futbol Les Fonts i activar la seva posada en funcionament.
31.4.- Gespa artificial
Fer un pla de substitució-renovació gespa artificial camps municipals de futbol i camp de hoquei Martí Colomer.
31.5.- Àrea Olímpica Municipal
Remodelacions a l'Àrea Olímpica Municipal (Estadi Olímpic).
31.6.- Equipaments esportius al Parc de la República Execució dels equipaments esportius dins les actuacions del Parc de la República (nou edifici vestidors i serveis i nou camp futbol 7 a Sant Pere Nord).

Eix 32 Revitalitzar i posicionar definitivament el Campus Universitari de Terrassa dins de l'estratègia de ciutat, apropant la universitat a la ciutadania i la ciutadania a la universitat

32.1.- Augmentar les beques de recerca
Augmentar les beques de recerca per a estudiants universitaris, amb la convocatòria anual de beques de recerca per alumnat del Campus Terrassa (Doctorat, Fi de Grau i màsters).
32.2.- Millorar la línia de subvencions a projectes
Millorar la línia de subvencions per a projectes, activitats i serveis d'utilitat pública i interès, amb la convocatòria anual per subvencionar projectes en les línies de Promoció de Campus i de Divulgació del Coneixement.
32.3.- Campus Ítaca-UAB i centres de secundària
Facilitar la participació dels centres de secundària al Campus Ítaca (projecte socioeducatiu organitzat per la UAB adreçat a estudiants de 3r d'ESO) amb l'objectiu de despertar el seu interès per tal que, un cop acabada l'ESO, donin continuïtat a la seva formació post-obligatòria.
32.4.- Mostra del Coneixement
Mantenir i millorar la Mostra del Coneixement anual: programa d'activitats de divulgació del
coneixement i de promoció del Campus Terrassa adreçat als centres de secundària.
32.5.- Programa d'estiu obert a la ciutadania
Campus TU (antiga "Mostra d'Estiu"): programa d'estiu amb acti- vitats obertes a la ciutadania
organitzades amb l'objectiu d'apropar el coneixement que generen a diferents sectors i fomentar els vincles entre el món universitari, la innovació, les noves tecnologies i la ciutadania, a través de la transferència de coneixement.
32.6.- Incrementar el suport a les activitats del Campus Universitari
Donar suport a les activitats del Campus: col·laboració amb els centres del Campus en les activitats que porten a terme, com ara actes d'inauguració de curs, graduacions, congressos i jornades, i activitats diverses.
32.7.- Servei d'Aules d'Estudi de reforç
Consolidar el servei d'aules d'estudi de reforç: obertura extraordinària de la Biblioteca Central de Terrassa (BCT) i d'espais al Campus en els períodes d'exàmens.
32.8.- Punt d'Informació Terrassa Universitària
Punt d'Informació virtual on trobar tota la informació relacionada amb les necessitats i ofertes del sector universitari a la ciutat, com ara lloguer d'habitacions, compartir pis, transports, salut, cultura, esport o aules d'estudi en època d'exàmens, entre d'altres www.terrassauniversitaria.cat
32.9.- Consell Municipal Universitari
Gestionar i coordinar el Consell Municipal Universitari, Plenari i Comissió Permanent: plataforma estable de treball dels diferents agents educatius, socials i econòmics de l'entorn local amb l'objectiu principal de promocionar l'oferta formativa del Campus Terrassa.
32.10.- Projecte Catàleg de Reptes
Posar en marxa l'elaboració d'un catàleg de reptes i necessitats ciutadanes, destinat a desenvolupar solucions mitjançant els treballs de fi de grau dels estudiants universitaris. Vinculació del treball universitari amb una necessitat real.

Eix 33 Reforçar el programa "Terrassa Universitària" com a referent d'activitats amb impacte social i de projecció de la ciutat

33.1.- Participació al Saló de l'Ensenyament
Impulsar la comunicació estratègica i posicionament de Terrassa Universitària participant al Saló de l'Ensenyament amb un estand de ciutat a partir de les propostes del Consell Universitari.
33.2.- Congrés «Dona, Ciència i Tecnologia» i integrar la perspectiva de gènere
Celebrar el Congrés Dona, Ciència i Tecnologia, amb l'objectiu de contribuir a visibilitzar i posar en valor les aportacions de dones que treballen en diferents disciplines dels àmbits de la ciència, la
tecnologia, la salut i especialment d'aquelles escoles presents al campus de Terrassa Universitària. Així mateix, fomentar l'accés i la participació de les nenes, noies i dones en els àmbits científics i tecnològics i integrar la perspectiva de gènere en totes les esferes de l'àmbit acadèmic i educatiu.
33.3.- Projecte Habitatge i Universitat
Impulsar el Projecte Habitatge: agrupació de les ofertes actuals (pisos de lloguer, per compartir,
residències, protecció oficial...) en la web i l'app i desenvolupament de noves línies de compartir
habitatge amb gent gran, a canvi de treball social o altres.

Eix 34 Promoure l'autonomia personal i atenció a la dependència de les persones per la millora i benestar, a nivell personal, familiar i del seu entorn, tot vetllant pels drets humans reconeguts: el dret a la salut, l'assistència social i la vida familiar NOU

34.1.- Cobrir les necessitats personals d'assistència i suport a la llar NOVA
Continuar desenvolupant actuacions per cobrir les necessitats personals d'assistència i suport a la llar, a través de serveis, projectes o d'altres actuacions específiques: els serveis d'atenció domiciliària (SSAD) i els serveis inclosos: servei d'ajuda a domicili, la teleassistència, el servei d'àpats a domicili, així com projectes i actuacions afins a aquest objectiu. D'altra banda, es vetllarà per l'equilibri territorial, l'equitat social i sigui sostenible econòmicament.
34.2.- Redimensionar els serveis NOVA
Redimensionar els serveis de promoció de l'autonomia per fer front a situacions de dependència des d'un model d'atenció centrada en la persona donant suport a les necessitats de l'entorn cuidador.
34.3.- Reorganitzar els procediments d'atenció NOVA
Reorganització dels procediments d'atenció a les persones amb situació de dependència, adaptat a la situació postcovid.

Eix 35 Compromisos vers les capacitats diverses

35.1.- Pla Local d'Atenció a les Capacitats Diverses i a l'Accessibilitat.

 • Elaborar l' informe de tancament del Pla.
 • Continuar realitzant diferents accions del Pla que durant el seu període d'execució han passat a ser funcions de l'oficina; així com les accions que han esdevingut programes del servei.

35.2.- Transversalitat
Treballar per incloure l'eix de la discriminació per raó de discapacitat a totes les regidories i àrees de l'Ajuntament i altres entitats i institucions.
35.3.- Formació per a persones amb capacitats diverses
Dur a terme formació per a persones amb capacitats diverses en drets per ajudar a millorar el seu empoderament i denunciar qualsevol tipus de marginació (Programa «Que ningú parli en nom meu»).
35.4.- Discapacitats «invisibles»
Avaluar la situació de les discapacitats «invisibles». Fer un mapa de la ciutat a partir d'aquestes (com baixa visió, fibromiàlgia, dificultats auditives...) i promoure elements de sensibilització i recursos sobre com facilitar la vida a aquestes persones.

Eix 36 Compromisos amb un model educatiu de ciutat en capacitats diverses

36.1.- Acompanyament i suport a les famílies
Acompanyament i suport a les famílies amb fills/es de capacitats diverses.
36.2.- Acompanyament i suport per a l'accés a la universitat
Acompanyament i suport per a l'accés a la universitat Estudiar la creació de mecanisme
d'acompanyament i suport a nois i noies amb capacitats diverses que accedeixen a la universitat per tal de cursar, amb igualtat d'oportunitats, els seus estudis.
36.3.- Joves i autonomia
Acompanyament en l'etapa post obligatòria de l'alumnat amb capacitats diverses

Eix 37 Estendre l'ús del català i garantir el dret de tota la població a conèixer-lo; promoure l'ús de la llengua catalana com a vehicle d'inclusió social de totes les persones amb independència del seu origen

37.1.- Difusió dels recursos existents per aprendre el català

 • Dur a terme campanyes específiques sobre els recursos existents per aprendre el català, especialment entre aquells col·lectius que desconeixen la llengua catalana.
 • Facilitar l'accés a l'aprenentatge del català a la població immigrada, perquè l'aprenentatge és un dret i també perquè les persones immigrades tenen dret a la igualtat. Les actuacions es faran en col·laboració amb els agents de la ciutat i amb entitats i departaments de l'Administració: Servei de Ciutadania, Pla Educatiu d'Entorn, SOC, Creu Roja, Departament de Justícia.
 • Assegurar la continuïtat de l'oferta de formació en català per a les persones que ja l'han iniciat, vetllant perquè les persones amb més dificultats tinguin els suports adequats: material, orientació i suport, horaris i terminis d'inscripció adequats.
 • Oferir cursos totalment orals per a persones amb baix nivell de lectoescriptura, per tal de potenciar la capacitat oral i evitar que la manca de destresa sigui excloent per aprendre llengua.

37.2.- Promoure l'ús del català

 • Promoure l'ús del català a les empreses, institucions, entitats i mitjans de comunicació locals, per tal de garantir la igualtat de les persones en matèria lingüística en l'àmbit del treball i en l'àmbit públic.
 • Continuar el Cicle de Cinema Infantil en català, en col·laboració amb la Societat Mpal. de Comunicació, al Cinema Catalunya, per fer efectiu el dret a accedir a productes culturals en llengua catalana als infants de la ciutat.
 • Presentar els resultats de l'estudi Ofercat de Terrassa.
 • Desplegar els plans derivats de l'Ofercat, per aconseguir que l'ús del català sigui possible en l'àmbit del comerç, com una opció a la qual té dret la ciutadania.

37.3.- Compliment de les disposicions legals
Vetllar per l'acompliment estricte de les disposicions legals dels drets de les persones en matèria lingüística en tots els àmbits.
37.4.- Programes

 • Promoure i ampliar l'abast del programa de parelles lingüístiques.
 • Incrementar el nombre d'establiments i entitats col·laboradors del programa de VxL, per tal de potenciar l'ús del català de les persones d'origen estranger, com un dret a la cultura i a la igualtat.

Eix 38 Impulsar la millora dels serveis i equipaments sanitaris i la correcció dels dèficits actuals

38.1.- Coordinació permanent
Establir una coordinació regular de seguiment entre el Servei Català de la Salut, Ajuntament i
proveïdors de serveis sanitaris.
Es crearà una comissió de seguiment que es reunirà de forma periòdica per tal de:

 • Fer un seguiment de l'accessibilitat als diversos nivells d'atenció sanitària (Atenció Primària, especialitzada, intervencions, proves diagnòstiques), amb la finalitat de vetllar per la qualitat de l'atenció a tota la ciutadania i la correcció dels dèficits detectats.
 • Tenir informació de la situació dels diversos recursos sanitaris de la ciutat, amb especial èmfasi en aquells que estiguin en situació de més necessitat.
 • Incidir en la planificació dels recursos sanitaris de la ciutat.

38.2.- Oficina de Salut NOVA
Creació d'una Oficina d'Atenció a la Ciutadania en temes de salut.

Eix 39 Salut comunitària

39.1.- Desenvolupament de programes de Salut Comunitària en els àmbits educatiu i
comunitari per promocionar els hàbits saludables i la salut mental, així com campanyes de
sensibilització.

 • Programa de sensibilització en Salut mental a través del programa What's up! Com vas de salut mental?
 • Programa de prevenció de la obesitat infantil i la promoció d'hàbits saludables
 • Prevenció del consum de drogues a secundària
 • Promoció de l'activitat física saludable en diversos col•lectius
 • Activitats de sensibilització al voltant dels Dies Mundials (de la Salut, de la Salut Mental, del Tabac, alcohol de la Sida i d'altres)

39.2.- Desplegament territorial i coordinació amb la resta de recursos comunitaris, tant
municipals com externs.
Anàlisi de les necessitats dels diversos territoris per anar adaptant progressivament la
proposta de programes de salut i comunitat a les necessitats específiques, i prioritzant aquells territoris amb més necessitats.

Eix 40 Salut Mental

40.1.- Taula de Salut Mental
Mantindrem i potenciarem l'espai participatiu de la Taula de Salut Mental (TSMT), de la que formen part entitats, agents socials i sanitaris de la xarxa de salut mental de tot el territori i serveis municipals relacionats, amb la finalitat de millorar el funcionament assistencial, la qualitat de vida de persones amb problemes de salut mental i les polítiques públiques per defensar a aquest col·lectiu.
40.2.- Contra l'estigmatització
Implementarem un Pla de lluita contra l'estigma en Salut Mental a nivell de ciutat, a través del treball col·lectiu i en xarxa de diferents grups d'interès que de manera regular treballen per definir, planificar i executar accions, activitats i projectes efectius de lluita contra l'estigma amb continuïtat en el seu territori.
40.3.- Salut emocional i salut mental post Covid19
Desenvoluparem un espai web que combinarà eines i recursos virtuals amb atenció personalitzada (presencial o telefònica), amb la finalitat de facilitar a la ciutadania, les entitats, els col·lectius professionals i altres serveis municipals les eines, els recursos i el suport adequat per a donar resposta a les necessitats en l'àmbit de la Salut Emocional i la Salut Mental derivades de la situació de pandèmia.
Alhora, també pretén donar resposta a altres necessitats sobre les que ja s'estava treballant (Pla de Ciutat de Promoció de la Salut Emocional en joves, les activitats de prevenció i promoció de la salut i línies de treball de la Taula de Salut Mental Terrassa).

Eix 41 Cardioprotecció

41.1.- Xarxa de desfibril·ladors
Consolidarem la xarxa de DEAs (desfibril·ladors) instal·lats en equipaments municipals i vehicles de la Policia Municipal, i en garantirem el manteniment.

Eix 42 Cooperació, participació i suport a les entitats de malalties minoritàries i a la resta d'entitats de salut

42.1.- Taula d'Entitats de Salut
Impulsarem la Taula d'Entitats de Salut i potenciarem la creació d'una comissió especifica de les entitats de malalties minoritàries per tal d'abordar les necessitats comunes de totes elles.
42.2.- Suport a les entitats
Donarem suport a les entitats de Salut de la ciutat en la difusió de la seva activitat, l'organització d'actes o activitats de sensibilització, i es promourà la visibilitat de la seva tasca.
42.3.- Consell Municipal de Salut
Potenciarem el Consell Municipal de Salut com un espai de debat, de consens i de reflexió tècnica, política i ciutadana sobre l'àmbit de la salut.

Eix 43 Planificació Estratègica

43.1.- Pla de Salut
Recerca de recursos i aliances per poder impulsar l'elaboració d'un Pla de Salut a la ciutat amb perspectiva de salut a Totes les Polítiques de la OMS, en l'àmbit de les competències municipals i incidint també en les necessitats de la ciutat envers altres administracions: equipaments, serveis, qualitat...
43.2.- Pla Local de Drogues
Treballarem en el desenvolupament del Pla Local Pla Local de Drogues que aglutinar totes les actuacions preventives que es despleguen a nivell local, orientades a millorar la qualitat de vida, tant
de les persones consumidores de substàncies amb potencial addictiu, com de la resta de la ciutadania.
És consensuat amb les entitats i serveis de la ciutat que estan directament o indirecta involucrades en el fenomen del consum de drogues i la seva atenció.

Eix 44 Terrassa, ciutat educadora amb visió 360, que avança defensant el dret a l'educació i amb l'educació com a motor

44.1.- Projecte de Ciutat Educadora
Elaborar un nou Projecte de Ciutat Educadora, amb visió «Educació 360, que defineixi noves línies estratègiques, i nous reptes de l'educació a Terrassa i l'establiment d'un nou marc de governança amb la creació del Consell Municipal d'Educació.
44.2.- Educació 360: assessorament i difusió
Impulsar a Terrassa l'aliança "Educació 360. Educació a Temps Complet", assumint un paper de lideratge del treball educatiu integrat dels agents que intervenen en el municipi, impulsant la creació d'un servei centralitzat d'assessorament i difusió per la implementació d'activitats educatives fora de l'horari lectiu als centres educatius.
44.3.- Fomentar la interacció entre els agents educatius
Promoure la interacció entre els agents educatius de la ciutat i crear xarxes de treball per compartir estratègies, coneixement i experiències, reflexions i reconeixement mutu, desenvolupant projectes comunitaris que afavoreixin el treball educatiu d'entorn.
44.4.- Plans educatius d'entorn
Potenciar i ampliar els plans educatius d'entorn per contribuir a donar una resposta integrada i global a les necessitats educatives de tot l'alumnat, amb una atenció especial al més fràgil.
44.5.- Diagnòstic d'activitats educatives fora d'horari lectiu
Fer un diagnòstic de l'oferta d'activitats educatives fora de l'horari lectiu que existeixen a Terrassa, i de la participació dels infants de la ciutat per poder elaborar un pla d'acció que garanteixi l'accés en condicions d'igualtat i la qualitat de les activitats de lleure educatiu.
44.6.- Activitats fora d'horari lectiu per a tots els centres
Facilitar que tots els centres escolars que ho desitgin puguin oferir activitats educatives fora de l'horari lectiu, i que els infants i joves puguin participar-hi amb equitat.
44.7.- Activitats educatives complementàries
Potenciar les activitats educatives complementàries, difoses a través de la guia d'activitats i serveis educatius, per tal de fomentar l'educació cívica i d'arrelar les escoles al territori.
44.8.- Participació en el disseny de polítiques infantils i juvenils
Reconèixer les entitats d'educació en el lleure i les esportives com a interlocutores en l'àmbit educatiu, i promoure la seva participació en el disseny de les polítiques infantils i juvenils.
44.9.- Potenciar les entitats d'esplai
Valorar i potenciar les entitats d'esplai de Terrassa per al desenvolupament d'activitats extraescolars i serveis educatius a infants i joves. Donar un suport especial a les entitats que treballen amb joves de 12 a 18 anys i que per la seva ubicació o especificitat, treballen per combatre les desigualtats socials.
44.10.- Patis oberts i inclusius
Impulsar el projecte de patis oberts, millorant-lo i adaptant-lo a l'ús que en faci la ciutadania, tot situant-lo dins el marc d'Educació 360 i del concepte de patis inclusius. Ampliarem progressivament l'oferta de patis oberts.
44.11.- Ús social dels centres educatius
Impulsar l'ús social dels centres educatius públics, en el marc de l'Educació 360, mantenint la coordinació interna entre diferents serveis municipals per garantir l'ús responsable de les
instal·lacions.
44.12.- Consells escolars de centre
Coordinar i dinamitzar l'actuació de les persones que representin l'ajuntament en els consells escolars de centre.
44.13.- Associacions de famílies d'alumnes
Dinamitzar la reactivació de les associacions de famílies d'alumnes (AFA) dels centres educatius on no n'hi hagi o on no desenvolupin activitat, facilitant la participació de les famílies a les AFA dels seus centres educatius i promovent la participació de les AFA en el Projecte Educatiu i a tots els espais de participació educativa de la ciutat,... impulsant la corresponsabilització de les famílies en l'educació dels seus fills.
44.14.- Espais educatius amb famílies
Afavorir la creació d'espais educatius amb famílies i ampliar la seva participació a les activitats de la Guia per a mares i pares.
44.15.- Pla d'Usos i Serveis
Promoure l'elaboració d'un Pla d'Usos i Serveis per als centres escolars de la ciutat, en col·laboració amb les AFA i altres entitats, en resposta a la necessitat d'obrir-se al seu entorn i de ser focus de serveis a la comunitat.
44.16.- Suport a les entitats
Mantenir les línies de subvenció per a les activitats de les AFA i de les entitats que promouen la innovació i la renovació pedagògica i ampliar-les a les associacions de professorat, d'alumnes i de centres, a l'organització de jornades, setmanes de l'ensenyament, escoles d'estiu, etc.
44.17.- Relació entre centres educatius i entitats del 3er sector
Facilitar la interlocució dels centres educatius amb les entitats del tercer sector que desenvolupen activitats d'acompanyament i reforç , aprofitant els recursos de les entitats de l'entorn.
44.18.- Contractes de voluntariat i foment del partenariat 
Articular i coordinar la disponibilitat de voluntariat en el territori per col·laborar en activitats
educatives complementàries en els entorns amb més necessitats, facilitar el partenariat en el servei comunitari i potenciar contractes de voluntariat als centres educatius, a partir de la legislativa vigent.
44.19.- Projectes de cohesió social i difusió artística
Facilitar el desenvolupament de projectes de cohesió social i difusió artística per part de les escoles de música i art, que a més d'iniciar els infants en les seves primeres etapes de formació artística, també han d'estendre la pràctica artística en la societat des de la infància i també com a formació al llarg de la vida.

Eix 45 Promoure el desenvolupament d'una oferta d'educació no reglada en tots els àmbits en la construcció del projecte de ciutat educadora NOU

45.1.- Centres d'ensenyaments artístics
Potenciar la participació dels centres d'ensenyaments artístics en la vida cultural de la ciutat i millorar la visibilització de les seves actuacions.
45.2.- Estudiar un replantejament dels ensenyaments artístics i musicals
Estudiar la reorganització dels ensenyaments artístics i musicals depenent dels serveis municipals, valorant la possibilitat d'avançar cap a una Escola Municipal de les Arts que permeti potenciar l'oferta actual i eventualment incorporar altres expressions artístiques (teatre, dansa...)
45.3.- Combatre el risc d'absentisme i abandonament escolar
Promoure la corresponsabilitat entre les diferents administracions per evitar la dispersió de recursos en l'atenció als centres i les famílies, especialment en zones escolars complexes amb un alt risc d'absentisme i abandonament escolar.
45.4.- Oferta formativa
Analitzar la necessitat d'increment d'oferta formativa diversificant els àmbits.
45.5.- Suport a projectes educatius d'èxit
Donar suport a projectes educatius d'èxit a la nostra ciutat, afavorint la difusió i l'intercanvi de
projectes educatius de referència a les escoles de la ciutat, partint de l'avaluació d'èxit dels premis que s'atorguen actualment.
45.6.- Presència del món educatiu als mitjans de comunicació
Establir una estratègia de comunicació per assegurar que els mitjans de comunicació locals es facin ressò de la realitat educativa de la ciutat, de la seva oferta formativa i dels projectes educatius més innovadors i inclusius.
45.7.- Projecte educatiu «Terrassa city of film»
Desenvolupar i desplegar el projecte educatiu «Terrassa city of Film» amb la Taula de l'Audiovisual de Terrassa.
45.8.- Accions educatives i audiovisual
Arribar a acords amb el Consell Audiovisual de Catalunya per a referenciar a Terrassa accions educatives sortides de la Plataforma per a l'Educació Mediàtica o de l'EduCAC.
45.9.- Educació i món audiovisual
Impulsar un projecte educatiu i cultural que vinculi els centres educatius de la ciutat amb el món audiovisual (Ciutat del Cinema, Parc Audiovisual de Catalunya, Terrassa Film Office...) per treballar la creativitat, la cohesió social i la igualtat d'oportunitats.
45.10.- Pla de Llengües
Crear el Pla de Llengües de Terrassa.

Eix 46 La igualtat d'oportunitats en escolarització

Garantir el dret a l'educació i la igualtat d'oportunitats en l'escolarització per potenciar el dret a un nivell de vida adequat i la protecció contra la pobresa i l'exclusió social.

46.1.- Pacte contra la Segregació Escolar
Prioritzar l'aplicació de les mesures proposades al Pacte contra la Segregació Escolar que depenguin de la gestió municipal i avaluar l'impacte de les mesures aplicades per aconseguir una escolarització equilibrada, per tal d'adaptar-les a les necessitats canviants dels moviments demogràfics i a la realitat dels centres educatius.
46.2.- Potenciar la tasca de l'Oficina Municipal d'Escolarització OME
Potenciar la tasca de l'OME, traslladant les instal·lacions a un espai on pugui millorar l'atenció a la ciutadania i dotar-la de recursos per a que, a més de gestionar els processos de preinscripció i matriculació, es pugui avançar en la detecció dels infants i joves amb necessitats educatives especials (NESE) que s'han d'escolaritzar als centres educatius de la ciutat.
46.3.- Distribució de l'alumnat entre centres educatius
Potenciar la tasca de la Comissió d'Escolarització de la ciutat i establir protocols de coordinació entre els diferents agents educatius per poder compartir informació per la detecció d'alumnes amb NESE i assolir una distribució adequada i equitativa de l'alumnat entre els centres educatius, impulsant la corresponsabilitat d'aquests.
46.4.- Comissions socials de centre
Crear les comissions socials de centre, per a millorar i optimitzar els processos i circuits de coordinació entre els centres educatius, els serveis socials, els Equips d'Atenció Psicopedagògica (EAP), els Centres de Salut Mental Infanto- Juvenil (CSMIJ) i els CDIAP.
46.5.- Revisar el mapa de les zones escolars
Revisar el mapa de les zones escolars de l'ensenyament obligatori amb l'objectiu de reformular-les seguint criteris de proximitat, vetllant per la continuïtat dels projectes educatius entre escola bressol, primària i secundària, i assegurant una oferta suficient de places públiques en totes les zones de la ciutat, a partir de les necessitats específiques del territori i que permetin la disminució de la segregació escolar, tot vetllant per una distribució equitativa de l'alumnat.
46.6.- Centres i actuacions pendents en equipaments educatius
Arribar a acords amb la Generalitat perquè porti a terme les actuacions pendents: gimnàs de les escoles Joan Marquès Casals i Francesc Aldea; retorn del solar cedit per la ubicació provisional dels mòduls de l'Institut Can Roca en els termes establerts; dotacions econòmiques necessàries per l'adequació i modernització dels centres educatius de la ciutat, incloses actuacions de retirada de cobertes de fibrociment pendents i altres actuacions per resoldre les deficiències als espais exteriors de diferents escoles.
46.7.- Instituts-Escola a totes les zones escolars
Fer un estudi per implementar Instituts-Escola en cada una de les zones escolars de la ciutat i partint de les necessitats del territori, treballant amb el Departament d'Educació, Consells Escolars i les AFA dels centres d'infantil, primària i secundària, i amb les entitats i institucions educatives de la ciutat.
46.8.- Pla d'Inversions en equipaments educatius
Dissenyar i posar en marxa un pla d'inversions en els equipaments educatius públics que garanteixi el seu manteniment, conservació i vigilància, per procurar uns equipaments de qualitat per a tot l'alumnat, vetllant especialment per l'acompliment de la normativa en termes de seguretat de les instal·lacions i la prevenció de riscos laborals.
46.9.- Pla de climatització dels centres educatius
Avaluar la instal·lació existent d'equips de climatització a les diferents escoles per dissenyar un pla global de climatització dels centres, implementant el projecte de telegestió de les calderes per iniciar la transformació de les escoles públiques de la ciutat en edificis intel·ligents, que permetin la recollida d'informació i garanteixin l'acompliment de la normativa de seguretat industrial i la major satisfacció i confort de les persones usuàries, tot millorant l'eficiència dels consums.
46.10.- Avançar cap a la tarifació social a la resta d'escoles municipals
Avançar a partir de l'experiència obtinguda en les Escoles Bressol Municipals.
46.11.- Programa d'Igualtat d'Oportunitats
Mantenir i ampliar si s'escau programa d'igualtat d'oportunitats per a tot els infants en les sortides escolars i els ajuts de materials escolar, vetllant perquè tots els centres que ho necessitin en puguin disposar.
46.12.- Atenció educativa a alumnat de famílies nouvingudes
Millorar els programes d'acolliment i atenció educativa a l'alumnat de famílies nouvingudes, amb coordinació amb altres serveis educatius, i donant suport als centres que acullin aquest alumnat, ampliant els professionals, perfils i hores de mediació i traducció.
46.13.- Acompanyament a famílies amb alumnes d'altres capacitats
Oferir acompanyament a les famílies i alumnes d'altes capacitats.
46.14.- Opcions de gestió dels menjadors municipals
Valorar les diferents opcions de gestió dels menjadors escolars, incloent la possible municipalització del servei, per aconseguir que siguin un espai educatiu dins el projecte educatiu dels centres -temps educatiu de migdia- i millorin la qualitat alimentària, promovent el consum de productes de proximitat i de provisió local i garantint la reposició de l'equipament de cuina quan aquest quedi obsolet.
46.15. Projectes educatius Magnet
Promoure la implantació de projectes educatius Magnet que promouen l'escolarització equilibrada i la innovació educativa amb elevat risc de segregació.
46.16.- Nou professorat
Establir un protocol de rebuda al professorat nou que arriba a la nostra ciutat a principis de cada curs escolar per tal de donar-li la benvinguda, acompanyar-lo en l'adaptació al municipi i donant-li la informació necessària en relació als recursos educatius i als serveis de l'ajuntament.
46.17.- Escola Pilarín Bayés
Renovar el conveni amb l'Ajuntament de Sant Quirze per al sosteniment de l'escola Pilarín Bayés.
46.18.- Prioritzar mesures per millorar el treball pedagògic amb els més petits (P3) NOVA
Al mateix temps que evitem la sobreràtio en els cursos posteriors.

Eix 47 Educació especial i sistema educatiu inclusiu NOU

47.1.- Convenis de corresponsabilitat per a educació especial
Arribar a convenis de corresponsabilitat amb Ajuntaments de la comarca per al sosteniment de les Escoles d'Educació Especial Municipals.
47.2.- Detecció precoç d'alumnes NESE
Establir protocols de detecció precoç de l'alumnat NESE (amb necessitats específiques de suport educatiu), ampliant l'actual dispositiu d'aula inclusiva a més escoles bressol municipals
47.3.- Estimulació a escoles bressol
Dotar de més hores d'especialització per a l'estimulació a les escoles bressol.
47.4.- Implicació de les famílies a escoles bressol
Dinamitzar la participació i la implicació de les famílies a l'escola bressol.
47.5.- Xarxa de la petita infància
Dinamitzar l'actual xarxa de la petita infància entre escoles bressol, la resta de centres educatius i entitats ciutadanes.
47.6.- Estudiar el traspàs de les llars d'infants
Estudiar la viabilitat del traspàs de les Llars d'Infants de la Generalitat.
47.7.- Serveis socioeducatius per a infants de 0-3 anys
Potenciar els serveis socioeducatius per als infants de 0-3 anys i les seves famílies: espai familiar, espai nadó, activitats per a pares i mares.
47.8.- Oferta de casals d'estiu a escoles bressol
Mantenir l'oferta de casals d'estiu a les escoles bressol municipals, estudiant la possibilitat de municipalitzar la seva gestió
47.9.- Atenció educativa a l'alumnat
Acompanyar el Desplegament del Decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu: suport a famílies de fills amb capacitats diverses; plans de formació per a persones amb NESE; treball pedagògic sobre capacitats diverses a les escoles ordinàries ; impuls de grups de famílies d'alumnes NESE 
47.10.- Educació especial i sistema educatiu inclusiu
Potenciar la relació entre les escoles d'educació especial i les ordinàries i facilitar espais d'intercanvi per defensar el rol de les escoles d'educació especial dins del sistema educatiu inclusiu.
47.11.- Estabilitat de professionals en educació especial
Evitar canvis sobtats de professionals a escoles d'educació especial, procurant que si hi ha baixes o trasllats els alumnes tinguin referents coneguts.
47.12.- Promoure el trasllat de l'escola Crespinell
Donar viabilitat al projecte educatiu de Crespinell, amb el compromís d'incorporar-lo a la xarxa pública i assegurant òptimes condicions d'espai
47.13.- Qualitat i innovació en educació especial
Vetllar per la qualitat i la innovació de les escoles d'educació especial, aprofitant i potenciant
l'experiència i la professionalitat acumulades pel col·lectiu de professorat d'aquests centres.
47.14.- Serveis i recursos
Estudiar la possibilitat que les escoles d'educació municipals siguin centres d'educació especial proveïdors de serveis i recursos (CEEPSIR) per als docents d'escoles i centres d'educació secundària i desenvolupar actuacions més ajustades a les necessitats educatives de l'alumnat.

Eix 48 Un pacte de ciutat per la coeducació

48.1.- Pacte de Ciutat
Impulsar un Pacte de ciutat per la coeducació per tal que tots els agents educatius treballin
conjuntament per la coeducació en els centres escolars.
48.2.- Formació específica en coeducació
Organitzar una formació específica per als docents de la ciutat i als responsables de les activitats dels esplais en temàtica de coeducació, oferta pels serveis educatius de l'ajuntament i amb col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics i de les entitats referencials de la ciutat com el Casal de la Dona, la Casa Galèria, el col·lectiu LGTBIQ+ i altres entitats.
48.3.- Pacte DASIG
Continuar donant suport al Pacte DASIG, tant pel que fa als serveis LGTBIQ+ de l'ajuntament com a la sensibilització del personal municipal, posant especial incidència en la formació del professorat.
48.4.- Patis coeducatius
Impulsar la reforma dels patis escolars per tal que s'hi puguin desenvolupar tota mena d'activitats no sexistes.
48.5.- Formació al voltant de la violència de gènere
Potenciar les formacions específiques a escoles entorn de la violència de gènere.
48.6.- Formació cívica i de convivència
Fer propostes de formació cívica i en la convivència.
48.7.- Visibilitat de les dones a la Guia d'Activitats
Fer més visibles les dones a través de l'oferta de la Guia d'Activitats Educatives mitjançant activitats que posen en valor el paper i la participació de la dona en la societat (mitjans de comunicació, literatura, l'esport, les arts, la història, etc.)

Eix 49 L'orientació educativa i l'impuls de la formació professional, de les noves oportunitats i de l'educació al llarg de la vida

49.1.- Projecte Terrassa Tria Futur
Consolidar el projecte transversal TTF, dedicat a l'Ocupació i la Formació i desenvolupat en períodes previs a la matriculació per ajudar en l'orientació educativa i professional, com a espai de trobada que posa l'èmfasi en els estudis post obligatoris impartits a la nostra ciutat i comarca i visibilitza els grans projectes que es fan a la ciutat.
49.2.- Programes de noves oportunitats
Cercarem l'espai més adient on ubicar-hi l'escola de noves oportunitats. Entre els espais possibles hi ha l'antiga escola dels Germans Amat que continuarem rehabilitant
49.3.- Absentisme escolar, desafecció i abandonament
Implementar propostes d'intervenció proactives en la lluita contra l'absentisme escolar, la desafecció i l'abandonament, millorant el model d'acció de la comissió d'absentisme.
49.4.- Programes de diversificació curricular
Continuar col·laborant activament amb els centres d'educació secundària obligatòria del municipi en la cogestió i la implementació de programes de diversificació curricular, com a mesura d'atenció a la diversitat dissenyada per a l'alumnat que presenti dificultats generalitzades d'aprenentatge a l'ESO.
49.5.- Ampliar l'oferta de programes de formació i inserció PFI
Ampliar l'oferta de l'escola La Llar com a escola de noves oportunitats per a noies i noies que han abandonat prematurament els estudis obligatoris, promovent l'ampliació de l'oferta de programes de formació i inserció (PFI).
49.6.- Acompanyament en l'accés a formació post-obligatòria
Enfortir els programes d'acompanyament, orientació i accés a la formació post-obligatòria a partir de l'increment dels equips i en coordinació amb els centres educatius i entitats del territori per tal de reduir el percentatge d'abandonament.
49.7.- Fases educatives per a alumnat d'educació especial
Cooperar amb l'administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l'alumnat
d'educació especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris, com als post obligatoris i a la seva transició al món laboral, a través de l'elaboració de convenis específics amb les empreses.
49.8.- Impuls a la Formació Professional
Aprofundir en l'impuls de la Formació Professional des del Consell de l'FP i facilitar la transferència de coneixement, i experiències amb els Consells de la Formació professional que formen part del Fòrum de ciutats amb consell de la FP
49.9.- Ajustar l'oferta de FP a les necessitats del món del treball
Potenciar el Consell de la Formació Professional com a espai de trobada i comunicació entre els centres, les empreses i les administracions per ajustar l'oferta de formació professional a les necessitats del mercat de treball, incrementant les diferents opcions de formació professionalitzadora i potenciant l'oferta de formació professional dual.
49.10.- Mobilitat internacional per a alumnes de FP
Ccercar partenariatge pels programes de mobilitat internacional per a l'alumnat de FP.
49.11.- Més oportunitats laborals per a FP al sector públic
Promoure des de diferents serveis de l'Ajuntament la contractació d'alumnes de formació
professional, així com incentivar en la licitació de serveis i entre el sector empresarial el compromís cap a la contractació d'aquests nois i noies.
49.12.- Formació de persones adultes
Ampliar l'oferta de formació per a persones adultes posant l'accent en les noves necessitats
d'alfabetització i prioritzant l'accés de col·lectius amb risc d'exclusió social i laboral.
49.13.- Estudiar el traspàs de les escoles d'adults
Estudiar la possibilitat de transferència al municipi de la titularitat de les escoles públiques d'educació d'adults, mitjançant el traspàs de competències amb les corresponents dotacions pressupostàries i materials.
49.14.- Fomentar el talent: beques i premis
Continuar incentivant amb beques i premis l'alumnat que finalitza l'etapa de secundària amb
qualificacions més brillants, premiant els millors treballs de recerca i d'emprenedoria d'FP i facilitant les estades a l'estranger.
49.15.- Mentoratge NOVA
Establir col·laboracions amb entitats i fundacions que promoguin l'orientació i l'èxit acadèmic
mitjançant programes de mentoratge, acompanyament i suport.
49.16.- FP a distància NOVA
Donar a conèixer l'oferta de la Formació professional a distància.
49.17.- Centre integral de l'FP NOVA
Obrir negociacions amb la Generalitat i amb els diferents agents socials i econòmics de la ciutat pel desenvolupament i creació d'un Centre Integral de l'FP")

Eix 50 Potenciar l'emancipació i autonomia de les persones joves acompanyant-les durant els diferents cicles de la seva trajectòria vital, promocionant l'accés a la informació i facilitant orientació i assessorament, articulant estratègies específiques en l'entorn virtual, com a eines de promoció i garantia dels seus drets

50.1.- Pacte de Ciutat per a l'Emancipació Juvenil
Impulsar un Pacte de Ciutat per a l'Emancipació Juvenil que, des del consens entre l'Ajuntament i els agents socials implicats, es comprometi a dur a terme accions per garantir el dret de les persones joves a iniciar el seu projecte de vida a la ciutat amb dignitat i llibertat, abordant àmbits importants com l'habitatge, l'educació, la salut i l'ocupació.
50.2.- Orientació acadèmica i professional
Reforçar els programes municipals existents d'acompanyament en l'orientació acadèmica i
professional de les persones joves i de les famílies, així com als centres educatius, per treballar contra l'absentisme i l'abandonament escolar i potenciar la reincorporació al sistema educatiu reglat dels joves i les joves per facilitar la seva transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional, en defensa del dret a l'educació i a la formació professional i el dret al treball.
50.3.- Digitalització de l'atenció i la informació
Avançar cap a la digitalització dels serveis d'atenció, assessorament, informació i orientació a les persones joves per tal de fer-los més accessibles i acostar-los a les eines que utilitzen habitualment.
50.4.- Autonomia, capacitació i creixement integral
Donar suport i complementar l'acció educativa curricular reglada als INS amb propostes que potenciïn l'autonomia i capacitació de les persones joves i que fomentin el seu creixement integral (coeducació, noves masculinitats, prevenció bulling...).
50.5.- Mobilitat internacional per a persones joves
Realitzar accions per informar i apropar els programes de mobilitat internacional per a les persones joves, per facilitar el seu accés.

Eix 51 Garantir i fomentar l'equitat entre tots els joves i les joves de la ciutat per evitar situacions de desigualtat social per raons d'origen, identitat de gènere, orientació sexual, classe social i/o diversitat funcional, vetllant així pel dret a la igualtat i a la no discriminació del jovent de tots els barris de la ciutat

51.1.- Taules Tècniques de Joves
Potenciar espais de treball transversal i sistemes de coordinació amb altres serveis municipals i agents del territori, com ara les Taules Tècniques de Joves (TTJ), com observatoris de la realitat juvenil i espais d'intercanvi d'informació, metodologies de treball, formació i propostes d'acció, per poder articular respostes més acurades a les necessitats juvenils detectades.
51.2.- Ús saludable i no estigmatització de l'espai públic
Fomentar l'ús saludable i la no estigmatització de l'espai públic, creant dinàmiques i accions positives.
Ampliar la presència d'educadors/es de carrer de Districte Jove als diferents territoris i fomentant l'ús de les xarxes socials com a eina de prevenció i d'intervenció socioeducativa, apostant per un apropament real a les persones joves i, de manera especial, a aquells/es que presenten dificultats d'utilització responsable del seu temps lliure i conductes individuals i grupals de risc, afavorint processos de socialització i participació ciutadana juvenil.
51.3.- Alberg Vallparadís
Implementació i posada en marxa de l'Alberg Vallparadís (a l'àmbit de la Seu d'Ègara, barri de l'antic poble de Sant Pere) per donar resposta a la demanda d'allotjament a preus econòmics; disposar d'estades per a entitats, centres educatius, intercanvis... així com per disposar d'un nou espai polivalent on es puguin desenvolupar activitats diverses.
51.4.- Equipaments juvenils
Revisar i millorar els locals i equipaments juvenils de la ciutat, vetllant per la seva adequació a les necessitats reals de les persones joves i els usos a desenvolupar i treballar per ampliar- ne la xarxa perquè el jovent disposi d'espais per als seus usos.
Donarem especial rellevància als diferents espais juvenils de la ciutat, on es desenvolupa una tasca d'acompanyament socioeducatiu amb joves (molts/es en situació de vulnerabilitat social i emocional) en la transició cap a la vida adulta.
51.5.- Potenciar el Punt Jove a l'Institut
Potenciar l'abast de Punt Jove a l'Institut, fent-lo arribar a més instituts de la ciutat i estenent així en el territori les propostes de formació, eines i recursos a treballar a partir de les necessitats i inquietuds detectades, garantint recursos especialitzats, transversals i interseccionals a l'alumnat.
51.6.- Itinerari formatiu únic
Desenvolupar el projecte d'Itinerari formatiu únic a centres d'educació secundària en l'àmbit de la salut, de les relacions afectivo-sexuals, contra les violències i pel respecte a les diferències, promocionant nous models de relació interpersonal no sexista ni androcèntric en l'àmbit familiar, de lleure i educatiu, així com el dret a la llibertat i seguretat personal, a la igualtat, a la informació i la no discriminació.

Eix 52 Fomentar la participació entre els i les joves i afavorir la participació cultural juvenil, dotant-los d'eines i recursos perquè s'impliquin voluntàriament en la construcció social i comunitària a través d'entitats, grups de persones o de manera individual, i facilitant l'exercici del seu dret a establir associacions, a adherir-s'hi lliurement i a que puguin prendre part de la vida cultural de la ciutat

52.1.- Pla Local de Joventut
Fomentar el Pla Local de Joventut com a articulador de la participació en les polítiques públiques juvenils locals, a partir del qual es puguin generar espais de debat, d'intercanvi i de trobada entre joves, entitats juvenils i fins i tot, professionals que treballen amb joves.
Es tracta de desenvolupar activitats/accions que generin diferents espais relacionals, d'intercanvi, de creació, o de creixement personal o comunitari que serveixin per reforçar la responsabilitat social i el pensament crític de les persones.
52.2.- Suport a entitats d'educació en el lleure i juvenils
Acompanyar, potenciar i donar suport als col·lectius, entitats juvenils i de lleure educatiu de cap de setmana (esplais i caus) de la ciutat, donant-los suport tècnic, formatiu, logístic i econòmic per al desenvolupament de les seves activitats, atenent les seves necessitats i visibilitzant la seva tasca per donar-les a conèixer i promoure la participació de les persones joves en aquestes.
52.3.- Fomentar la participació estudiantil
Afavorir la participació estudiantil i l'associacionisme juvenil en els centres educatius en defensa dels drets i deures de l'alumnat, i afavorint la transformació social, comptant amb les associacions i sindicats d'estudiants i les entitats i col·lectius juvenils.
52.4.- Gestió d'espais i activitats juvenils
Articular espais juvenils a la ciutat on siguin els i les joves qui gestionin les activitats que s'hi portin a terme i que siguin espais de referència de participació, oci i cultura per al jovent de la ciutat.
52.5.- Fomentar la creació artística
Fomentar i impulsar la creació artística local i promoure espais a la ciutat per a la pràctica i l'intercanvi artístic i cultural, que ofereixin formació i recursos per a la creació i producció artística feta per joves i dirigida a joves, així com potenciar espais de trobades culturals per a joves que generin xarxa i facilitin l'intercanvi artístic i cultural entre el jovent.
52.6.- Joventut, infància i arts
Incentivar projectes on es desenvolupin pràctiques artístiques als centres educatius i que relacionin joventut i/o infància i arts per fomentar la cultura i el pensament crític a través de l'educació.
52.7.- Apropar la cultura terrassenca al públic jove
Estudiar i impulsar mesures que facilitin el consum de la cultura locals als i les joves.
52.8.- Consell de Joves de Terrassa
Empoderar el Consell de Joves de Terrassa com el màxim òrgan de representació del jovent de la ciutat davant l'Ajuntament i, alhora, com a l'espai de participació juvenil de referència a la ciutat, que
dinamitzi les activitats d'oci juvenil, culturals i participatives.
52.9.- El «Jove», a la Festa Major
Redefinirem el «Jove» per donar-li centralitat i protagonisme dins el conjunt de la Festa Major.
52.10.- Casals d'estiu, un projecte de ciutat NOVA
Potenciar els Casals d'estiu com a projecte de ciutat, cogestionat entre les entitats d'educació en el lleure i l'Ajuntament i amb l'objectiu d'afavorir la igualtat d'oportunitats a través de l'educació en el lleure en un període d'inequitat com és l'estiu.

Eix 53 Establir un programa de treball que condueixi a la creació d'un servei local d'infància, adolescència i famílies per vetllar per la promoció i la garantia dels drets de la infància en tots els àmbits

53.1.- Pla Local d'Infància i Adolescència
A partir de la diagnosi de la situació de la Infància i l'Adolescència a la ciutat, establir línies polítiques i accions transversals que serveixin per construir una veritable ciutat amiga de la infància per lluitar contra les desigualtats i l'absentisme i en garanteixi els drets que promocionin el benestar físic i emocional, i fomentin la participació i la convivència.

53.2.- Consell Municipal d'Infància i Adolescència
Consolidar el CMIAT com a òrgan de participació infantil i adolescent de la ciutat-> Consolidar el Consell Municipal d'Infància i Adolescència (CMIAT) com a òrgan que garanteixi el dret de participació de la infància i l'adolescència de la ciutat, potenciar-lo com a referent dins de l'Ajuntament en totes aquelles accions i polítiques que afectin d'una manera o altra la infància i l'adolescència (garantint el dret a ser escoltats en aquelles polítiques que els afecti) i garantir-ne la dinamització i el correcte funcionament a través de les reunions de les persones membres i del desenvolupament dels Plenaris de consellers i conselleres del CMIAT.
53.3.- Drets i deures de l'alumnat
Afavorir la participació estudiantil i l'associacionisme en els centres educatius en defensa dels drets i deures de l'alumnat, a través de la persona representant del CMIAT al centre i afavorint la transformació social.
53.4.- Objectiu: Ciutat Amiga de la Infància (UNICEF)
Fer de Terrassa una ciutat amb el certificat de ciutat Amiga de la Infància atorgat per la UNICEF-> Fer de Terrassa una ciutat amb el certificat de Ciutat Amiga de la Infància atorgat per la UNICEF. Una ciutat que incorpori la perspectiva de la infància de manera transversal en totes les polítiques públiques com a garantia de promoció, respecte i protecció dels drets de la infància.
53.5.- Espai públic, infants i joves
Revisar l'espai públic per tal d'adequar-lo a les necessitats de la infància i l'adolescència de Terrassa (mobilitat, joc al carrer, seguretat, socialització...), construint una veritable ciutat amable amb la infància, que en respecti el seus drets.
53.6.- Terrassa, una ciutat «jugable»
Fer de Terrassa una ciutat «jugable» que garanteixi el dret a l'esbarjo i el joc mitjançant la recuperació dels carrers, les places i els patis de la ciutat per al joc d'infants i adolescents i que potenciï el joc relacional, comunitari i no sexista com a forma de prevenció contra les discriminacions.
53.7.- Inventari de serveis i recursos infantils i de lleure educatiu
Realitzar un recull de serveis, recursos infantils i de lleure educatiu existents a Terrassa i difondre'ls.
53.8.- Difondre l'educació en el lleure
Difondre l'educació en el lleure entre la infància, l'adolescència i les famílies i atorgar-li el valor que li correspon com un element clau de l'educació, treballant des de la perspectiva de l'Educació 360.
53.9.- Programes d'habilitats parentals
Impulsar programes d'habilitats parentals i crear espais familiars de suport i ajuda mútua a les famílies amb infants entre 0 i 3 anys.

Eix 54 Garantir el dret a la salut i a l'assistència social per fomentar la salut i el benestar en la vellesa i per afavorir l'envelliment actiu i saludable, el respecte i la inclusió de la gent gran

54.1.- Pla Estratègic de la Gent Gran
Finalitzar el disseny i la implantació del Pla Estratègic de la Gent Gran 2019/2027, ajustant-lo als canvis sociodemogràfics de la ciutat i que vetlli pels drets de les persones grans.
54.2.- Envelliment actiu i saludable
Realització de programes per fomentar l'envelliment actiu i saludable (Activa +60, Bicicleta Sense Edat, Casal Anna Murià, Tallers diversos, Art 65, Universitat sènior, ajudes per a assistència a espectacles)
promocionant el dret a la salut, l'accés a la cultura i la no discriminació.
54.3.- Atenció a les necessitats de la gent gran
Detecció de necessitats i impuls de la provisió serveis socials i salut a la gent gran, especialment residències, centres de dia, dependència i cures i reforma del servei d'ajuda a domicili (SAD) perquè s'adapti millor a les necessitats de la gent gran i les seves famílies promocionant el dret a la salut i el benestar, així com la no discriminació.
54.4.- Programes de prevenció i suport
Desenvolupament i suport de programes de prevenció i suport a les persones grans (Guia i protocol de maltractament a les persones grans, Sempre Acompanyats, Programa Radars, Comerç Amic de la Gent
Gran….) per promocionar i garantir principalment els drets a l'assistència social, a la protecció, a la salut i a la no discriminació.

Eix 55 Reconeixement de la contribució social i cultural de les persones grans, i l'impuls de la participació, fent de Terrassa una ciutat amigable que vetlli per la promoció, prevenció i garantia dels drets de les persones grans

55.1.- Oficina d'Informació a la Gent Gran
Creació d'una oficina d'informació a la gent gran, per garantir el dret a l'accés a la informació.
55.2.- Taules de Gent Gran als districtes
Millorar la participació de la Gent Gran als districtes Crear, impulsar i garantir espais que afavoreixin el dret a la participació de les persones grans i permetin conèixer les inquietuds i necessitats de la gent gran.
55.3.- Fomentar la participació de la gent gran
Realitzar accions de suport i promoció de les entitats de gent gran de la ciutat, fomentant la
participació individual i col·lectiva i garantint els drets d'associació, participació i no discriminació.
55.4.- Intergeneracionalitat i diversitat
Realitzar accions de suport al foment de la intergeneracionalitat i d'atenció a la diversitat respectant el dret a la no discriminació.
55.5.- Drets de les persones grans
Realitzar accions d'informació i promoció dels drets de les persones grans (polítiques de gènere, LGTBI+, orígens, creences…).
55.6.- Transport accessible
Realitzar accions que ajudin a fomentar una mobilitat i uns espais relacionals i vivencials amables i accessibles per a les persones grans .
55.7.- Alternatives d'habitatge per a gent gran
Realitzar accions de foment i informació sobre noves alternatives d'habitatge per a gent gran.
55.8.- Congrés de la Gent Gran
Realització del Congrés de la Gent Gran.
55.9.- Residències i centres de dia
Realitzar accions de suport i promoció de l'àmbit residencial (instar a la Generalitat a l'ampliació de places públiques i concertades, i creació d'una xarxa de treball conjunt amb les residències de la ciutat).

Eix 56 Donar suport i reconeixement al teixit associatiu i posar a l'abast eines per potenciar la seva gestió, projecció i retorn social a la ciutat, i desenvolupar una política de foment del voluntariat, per facilitar, reforçar i fer créixer l'exercici del dret d'associació per part de la ciutadania i el seu retorn social

56.1.- Espai de les Entitats
Consolidar i promoure l'Espai de les entitats com a espai de referència a la ciutat on les entitats puguin ser informades, assessorades i acompanyades en relació als recursos, eines i tràmits responent a les seves necessitats per a la millora de la gestió, autonomia i relació amb l'administració, reforçant i potenciant així el dret d'associació de la ciutadania. Un espai que permetrà conviure i compartir projectes per facilitar la interrelació i cooperació entre entitats i entre aquestes i l'Ajuntament, alhora que se segueixen oferint i millorant les eines digitals i el banc de recursos.
56.2.- Millorar el servei d'infraestructures
Millorar el servei d'infraestructures amb la reposició i incorporació de nous materials que identifiquin les pròpies entitats.
56.3.- Relació entre centres educatius i 3er sector, voluntariat i servei comunitari
Promoure la relació entre els centres educatius i les entitats del tercer sector per dur a terme projectes de voluntariat i el desenvolupament del servei comunitari.
56.4.- Espais i processos de participació
Fomentar i facilitar la participació de la xarxa associativa de la ciutat en els diversos espais i processos de participació per fomentar el dret de participació d'aquesta en diversos àmbits que els interpel·lin.
56.5.- Punt del Voluntariat
Consolidar i promoure el Punt del Voluntariat com a espai de referència a la ciutat que serveixi per a donar suport i reconèixer la tasca i els valors del voluntariat.
56.6.- Taula d'Entitats del Voluntariat
Treballar de manera corresponsable amb la Taula d'entitats del Voluntariat per crear projectes i estratègies comunes.

Eix 57 Reforçar, difondre i millorar el dret de la ciutadania a participar en la governança de la ciutat, informant de les possibilitats d'influir en els afers de la vida pública local, així com potenciar la cultura participativa de l'Ajuntament per avançar cap a la cogestió, la codecisió i la coavaluació

57.1.- Consolidar i revisar el Reglament de Participació Ciutadana
Revisar el Reglament de Participació Ciutadana per consolidar-ne el desplegament i, si s'escau, modificar-lo per tal d'adaptar-lo a les noves necessitats de la governança local i garantir el dret de participació de la ciutadania en els afers municipals.
57.2.- Agenda Participativa
Anar elaborant des de Qualitat democràtica, amb la col·laboració de tots els serveis municipals, una "Agenda Participativa" on s'acordin i especifiquin els temes a treballar de forma participativa i col·laborativa amb la ciutadania i els mecanismes que s'utilitzaran, amb l'objectiu de transversalitzar, dins de l'Administració, la importància del dret a la participació de la ciutadania en les polítiques públiques i millorar la coordinació estratègica dels processos.
57.3.- Obrir la participació a sectors socials poc participatius
Promoure i facilitar el dret de participació d'aquells grups socials que no acostumen a participar, participen en menor mesura o desconeixen les possibilitats de participació, com per exemple les persones nouvingudes, les dones, la gent jove o la ciutadania no organitzada.
57.4.- Plataforma digital «Participa Terrassa»
Promocionar la Plataforma digital "Participa Terrassa" com el portal de participació de la ciutat on s'articulin tots els espais, processos i mecanismes de participació, amb l'objectiu de facilitar l'exercici del dret de la participació i ampliar-ne l'accés, obrir nous espais per la deliberació i la col·laboració en el disseny de les polítiques públiques.
57.5.- Revisar els òrgans estables de participació existents
Revisar i analitzar els òrgans estables de participació existents amb l'objectiu de detectar necessitats de millores en el seu funcionament i en la capacitació (formació) de les persones que en formen part, així com d'interrelacionar-los, racionalitzar la participació, i avançar en la recerca de nous mètodes de participació més àgils i propers.
57.6.- Audiències Públiques
Potenciar i millorar les audiències públiques com a espai indispensable per al rendiment de comptes i la cooperació amb la ciutadania.
57.7.- Fomentar la cultura participativa
Fomentar la cultura participativa a l'Ajuntament, vetllant perquè les diferents àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies participatives entre si i en la seva relació amb les entitats i la resta de la ciutadania.

Eix 58 Reivindicar la Memòria Històrica i la seva difusió per elaborar un relat històric de progrés de la ciutat i per difondre els valors democràtics enfront l'auge del feixisme, així com recordar i honorar les seves víctimes

58.1.- Calendari de commemoracions històriques i de valors democràtics
Elaborar i mantenir un calendari institucional de commemoracions històriques i de valors democràtics.
58.2.- Difusió de la lluita antifeixista terrassenca i honorar les víctimes
Donar a conèixer la lluita antifeixista terrassenca. Recordar i honorar a totes les víctimes de la Guerra Civil espanyola, de la dictadura franquista i del nazisme.
58.3.- Lluita obrera i antifranquista
Reconèixer i difondre la lluita i la memòria dels moviments obrers i de resistència antifranquista.
58.4.- Posar en valor el paper de les dones a la història local
Reivindicar i difondre el paper de les dones en la història terrassenca.
58.5.- Espai públic i memòria històrica
Vetllar per la presència a l'espai públic de les polítiques de Memòria Històrica a través de diferents actuacions (monumentalització, senyalització de rutes, plaques commemoratives, nomenclàtor, denominació centres públics, etc.) així com el control i eliminació dels elements franquistes residuals a la ciutat.
58.6.- Difusió i promoció dels valors democràtics
Promoure la utilització de noves plataformes i diferents disciplines artístiques i educatives (arts plàstiques i escèniques, literatura, música, etc..) per la tasca de difusió i promoció dels valors democràtics i de revalorització del període històric comprés al programa.
58.7.- Ciutat referent en memòria històrica
Fomentar la presència de l'Ajuntament en les xarxes supralocals i en la projecció externa, fent de Terrassa una ciutat capdavantera en la tasca de difusió dels valors democràtics i de recuperació de la memòria històrica.
58.8.- Treball en xarxa
Enfortir la relació de l'Ajuntament amb les entitats i associacions de memòria a nivell local, tot reconeixent la seva tasca, i amb la resta d'administracions.
58.9.- Memòria històrica i educació
Enfortir i potenciar el circuït educatiu entorn de la recuperació de la memòria històrica de la ciutat, com a element essencial d'aprenentatge per la construcció del futur.

Eix 59 Avançar cap a una ciutat que s'adapti a la reforma horària, considerant el temps com a variable rellevant en la recerca de la igualtat i el benestar de les persones i impulsant una política pública que ens permeti la redistribució dels usos del temps, començant i donant exemple des de l'Ajuntament per tal de garantir unes condicions de treball equitatives i un nivell de vida adequat

59.1.- Horaris i qualitat de vida
Promoure i establir les mesures per aconseguir uns horaris més humans i més cívics, que venen també per assegurar i fer compatibles la qualitat de vida laboral i personal i la distribució de tasques domèstiques i de cura de manera equitativa entre dones i homes, i que procurin una vida més saludable per a tothom.
59.2.- Nova cultura del temps
Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions, a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials.
59.3.- Bones pràctiques
Posar en valor i implementar les bones pràctiques dutes a terme en els diversos àmbits d'acceleració (treball, administració, cultura i oci, ensenyament, comerç i consum, mobilitat), així com les dades que mostren els beneficis econòmics, socials i de salut d'una millor organització horària.
59.4.- Pacte del temps
Concreció de la reforma horària per mitjà d'un "pacte del temps", amb la implicació de les
organitzacions socials, econòmiques i ciutadania.
59.5.- Adaptar els horaris d'activitats i reunions municipals
Promoure nous horaris dels plens, les reunions i les activitats, cercant sempre l'equilibri per a la conciliació dels i les professionals i la participació de la ciutadania i la xarxa d'entitats. Adaptar els horaris i l'agenda de les persones en càrrecs electes o llocs directius de l'Ajuntament a la reforma horària.

Eix 60 Els animals domèstics: per la millora de la tinença responsable i el benestar animal

60.1- Protecció dels animals

 • Creació de la Regidoria de Benestar Animal amb identitat i estructura pròpia.
 • Garantirem el compliment de la llei de protecció animal de Catalunya per evitar activitats i actuacions explícitament prohibides a la llei per evitar que cap animal de companyia, domèstic o salvatge (autòcton o no) pateixi una situació de risc.
 • Canviarem o transformarem les activitats realitzades al municipi que comportin el menyspreu per la vida animal, per unes d'altres que siguin més ètiques.
 • No permetrem la donació d'animals a fires o altres esdeveniments festius.
 • Revisió de les taxes vinculades a la cura i guarda d'animals de companyia per garantir el compliment de les obligacions de la ciutadania envers aquests.
 • Promourem les esterilitzacions i la col·locació de xips amb campanyes de preus reduïts.
 • Fomentarem la implicació dels veterinaris en la gestió dels animals (informació sobre malalties...).
 • Implementar sistemes anticonceptius i d'immunocontracepció pel control de coloms i porcs senglars, instant a la Diputació a eliminar les batudes.

60.2.- Campanyes de sensibilització

 • Promourem campanyes informatives sobre al·lèrgies, malalties, etc., derivades de la presència d'un animal casa amb informació contrastada i campanyes de sensibilització pel benestar animal.
 • Promourem la tinença responsable, el compliment del calendari de vacunacions i l'ús respectuós de l'espai públic.
 • Promourem tallers de sensibilització pel benestar animal a centres educatius i entitats.

60.3.- Relació amb entitats i associacions

 • Tindrem en compte les associacions i el voluntariat animalista i ens hi coordinarem
 • Ens responsabilitzarem amb les associacions per promoure la conscienciació de la ciutadania pel benestar dels animals amb accions on s'exposin els avantatges i beneficis que se n'obtenen. Cal socialitzar la necessitat de l'adopció, el no abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia.
 • Establirem convenis amb associacions protectores animalistes prioritàriament per a la recollida dels animals abandonats, control de colònies de gats i promoció de les adopcions. Organitzarem projectes d'educació i de difusió i mantindrem un diàleg constant i constructiu entre institucions i associacions locals o persones animalistes.

60.4.- CAAD

 • Millorarem la gestió del «Centre d'Atenció d'Animals Domèstics de companyia Terrassa» (CAAD), especialment pel que fa a l'establiment d'acords de cofinançament amb els municipis de l'entorn de la ciutat beneficiaris de l'equipament:
 • Revisió de la gestió i els protocols de funcionament vinculats al Centre d'atenció d'animals domèstics de Terrassa per garantir el benestar animal, promoure un canal efectiu d'atenció als animals abandonats i promoure l'adopció.
 • Habilitar un servei gratuït depenent del CAAD que s'encarregui temporalment de les mascotes en cas d'accident o hospitalització dels seus familiars humans.
 • Promoure una campanya d'acollida en situacions de temporalitat.
 • Treballar per millorar el CAAD, fent particeps a les entitats animalistes en la definició del model d'atenció als animals
 • Inclusió d'educadors a la plantilla de l'equipament.
 • Promoure una campanya de voluntariat al CAAD oberta a tothom.
 • Implementar millores en la infraestructura i equipament del CAAD per a garantir unes bones condicions de vida dels animals que hi ha.
 • Considerarem com a prioritari les bones pràctiques i el benestar dels animals en les resolucions dels concursos per a la recollida i gestió dels animals abandonats.
 • Creació d'un banc d'aliments de pinso i medicació veterinària per a persones amb recursos limitats i que convisquin amb animals.
 • Implementar el mètode CER (captura, esterilització i retorn) a totes les colònies de gats de la ciutat.

60.5.- Coordinació amb Policia Local

 • Millorar els canals de denúncia en casos de maltractament animal.
 • Disposarem d'un protocol d'actuació en casos d'accidents de trànsit quan hi hagi un animal involucrat.
 • Fomentarem la inspecció per part de la policia local i el decomís si s'escau dels gossos que viuen en situació inadequada, d'insalubritat i/o maltractament.
 • Prohibirem la mendicitat amb animals, inclòs l'ús d'aquest com a reclam per a turistes, nens, etc.
 • Formarem els treballadors de la policia local per augmentar la sensibilització i la gestió de casos de recollida, accidents i maltractaments.