4.- La «revolució verda»: un nou model de ciutat per viure millor, preservar el medi ambient i combatre la crisi climàtica
ODS_6/7/11/13

La contaminació i la crisi climàtica associada ens porten a impulsar un nou model de ciutat, més verda i sostenible. Hem de fer, per convicció i per necessitat, un canvi molt profund, que implica el compromís de tots i totes en àmbits tan quotidians com la mobilitat, però també en molts altres: contaminació lumínica, sorolls, neteja i residus, consum, un nou model de gestió municipal de l'aigua... El medi ambient és i serà un dels eixos centrals de les polítiques municipals: liderarem una autèntica «revolució verda», sempre al servei de les persones.

Eix 85 Potenciar la participació de la ciutadania i entitats per garantir el dret de participació en assumptes públics a tota la ciutadania

85.1.- Redefinirem, per potenciar-lo, el paper del Consell Municipal del Medi Ambient
85.2.- Donar impuls a la resta d'espais de participació existents NOVA

Eix 86 Zona de Baixes Emissions, àrees de vianants, zones de circulació limitada i millora de la qualitat de vida a tots els barris

86.1.- Zones 30 a tots els barris
Finalitzar el projecte de zones 30 a tots els barris residencials de la ciutat.
86.2.- Limitacions a vehicles més contaminants Identificació/senyalització de la ZBE, introduint limitacions d'accés als vehicles sense etiquetatge el 2021 en episodis de contaminació i de forma permanent al 2025, o abans en cas que la normativa
estatal ho faci obligatori.
86.3.- Ampliar les àrees de vianants a la ciutat
Ampliar les àrees de vianants, amb l'objectiu de duplicar-les:

 • Plaça Vella (anterior àrea de vianants central)
 • Vapor Gran
 • Passeig
 • Vapor Ventalló
 • La Seu d'Ègara-Mas Adei

86.4.- Ordenacions de barris i actuacions tàctiques per ampliar espais per a vianants
Realitzar estudis per augmentar espais als vianants i ciclistes, per potenciar l'ordenació i pacificació del trànsit.
86.5.- Reducció de cicles semafòrics
Reducció de cicles semafòrics a diferents punts de la ciutat, per reduir les esperes de vianants i vehicles.

Eix 87 Impuls a la mobilitat en bicicleta i en vehicles de mobilitat personal

87.1.- Nova Ordenança de Circulació Impulsarem una nova Ordenança de Circulació
87.2.- «Car sharing»
Definició de les opcions per la creació d'un sistema de «car sharing» per a la flota de vehicles municipals i per a la ciutadania.
87.3.- Servei de bicicleta i patinet elèctrics
Nou servei de bicicleta i de patinet elèctrics amb àmplia cobertura territorial.
87.4.- Carrils per a bicicleta i patinet elèctrics
Carrils per a la bicicleta i el patinet elèctric, connectant tots els barris amb la ZBE:

 • Eix nord 1: Ampliació del carril bici de l'av. Tarradellas i donar-li continuïtat fins a la Rambla
 • Eix nord 2:Carretera de Rellinars-Antoni Bros.
 • Eix nord 3:Berga-Dr Cistaré-Emili Badiella-Estació del Nord
 • Eix nord 3:Carretera Matadepera entre Lacetània i plaça de la Dona.
 • Eix nord 4:Consell de Cent-Joan Artigues
 • Eix nord 4:Provença-Periodista Grané
 • Eix sud 1: Rambleta Pare Alegre
 • Eix sud 2:Colom, entre avinguda Jacquard i Santa Eulàlia i tram del polígon can Parellada
 • Eix sud 3: Miño, entre carretera de Montcada i Colom
 • Eix est 1: Ample, entre Mercat del triomf i carrer Provença (barris de Sant Pere i Sant Pere Nord)
 • Eix est 2: Jacint Elias
 • Eix est 3:Miquel Vives, entre Colom i avinguda de Barcelona
 • Eix oest 1 Pablo Iglesias-22 juliol
 • Eix oest 2 Volta- Dr. Ulles
 • Pare Llaurador-Dom Bosco
 • Eix oest 3 Watt-Sant Lluís-Maria Auxiliadora-Sicilia

87.5.- Adhesió a l'estratègia catalana de la bicicleta NOVA
Constituir el programa d'actuació que resulta del compromís de la ciutat amb l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025.
87.6.- Nou pla de promoció de la bicicleta NOVA
Aprovar un conjunt d'actuacions de promoció del nou Pla de Promoció de la Bicicleta, l'instrument estratègic que es marca com a objectiu la potenciació i el foment de l'ús de la bicicleta com a mitjà de desplaçament quotidià a la ciutat de Terrassa.

Eix 88 Model de gestió del servei públic d'autobusos

88.1.- Anàlisi i decisió del model
L'Ajuntament analitzarà i decidirà el model de gestió del servei públic de transport atenent a criteris d'eficiència, qualitat, riscos i limitació pressupostària del consistori.
Volem un model on qui presti el servei tingui el "know-how" necessari a partir de la planificació i del que volem per a la ciutat com per exemple: on ha d'arribar el bus, quin tipus de vehicles volem, quina freqüència de pas i quines són les necessitats de la ciutadania a partir dels barris de residencia.
Donades les circumstàncies de la pandèmia de la Covid 19, el contracte de Transport Públic, que es volia licitar mitjançant la modalitat de concessió de servei, no és viable temporalment. Durant un període transitori caldrà formalitzar una pròrroga o un contracte de serveis.

Eix 89 Cosint la ciutat amb transport públic i taxi

89.1.- Nou Reglament del Transport públic i del Taxi
Aprovar un nou Reglament del Transport Públic i del Taxi.
89.2.- Reorganitzar les línies d'autobús
Introduir els ajustos necessaris en el servei de transport públic urbà
89.3.- Bus gratis a l'Hospital de Terrassa
Gratuïtat del bus a l'Hospital de Terrassa.
89.4.- Marquesines i plataformes (*)1
Més marquesines i plataformes a les parades del bus.
89.5.- Més autobusos híbrids
Renovació híbrida, progressivament, de la flota d'autobusos.
1 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.
89.6.- Prova pilot
Prova pilot de transport flexible a la demanda de la L12 (L12 Flex).
89.7.- Taxis menys contaminants
Regular la renovació de taxis amb vehicles zero emissions o ECO.

Eix 90 Facilitem l'aparcament

90.1.- Pla d'Aparcament (*) 2
Elaborar un Pla Estratègic d'Aparcament per diferents usos.
90.2.- Àrea Verda
Aprovació de l'expedient d'àrea verda a la ZBE i corona per a la seva implementació al 2023.
90.3.- Reserves de motos
Ampliació de les reserves de motos a la calçada.
90.4.- Aparcaments per a bicis a les estacions de FFCC (*)
Construcció d'aparcaments tancats per a bicis a les estacions de ferrocarril.
90.5.- Aparcament en horari nocturn Estudiar l'aparcament en horari nocturn en alguns carrils de les vies principals.
90.6.- Places d'aparcament més segures
Promourem la incorporació de places d'aparcament específiques per a dones a l'entrada/sortida dels pàrquings públics, on hi ha més llum i càmeres de vigilància. Instarem els pàrquings privats a sumar-sea la iniciativa i a incloure aquesta mesura en els seus establiments.
90.7.- Nous aparcaments en estudi
Promoure l'adequació de solars per a l'habilitació temporal d'aparcaments públics

Eix 91 Transport de mercaderies més eficient

91.1.- Estudiar una plataforma logística al Portal de Sant Roc
Estudiar, en funció de la seva viabilitat tècnica i econòmica, una microplataforma de distribució
logística al Portal de Sant Roc, amb taquilles i punt d'entrega de compra electrònica del comerç del centre i de portals de compra d'internet, en el context de l'estudi global d'alternatives futures sobre l'antic aparcament.
2 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.
91.2.- Reserves per a distribució de mercaderies (*)3
Ampliar les reserves de curta durada de distribució de mercaderies. Regular i controlar el temps d'estada a traves d'aplicacions mòbils.
91.3.- Descàrrega nocturna silenciosa
Introduir la descàrrega nocturna silenciosa.

Eix 92 Transformació i reordenació dels eixos estratègics de la ciutat

92.1.- Plaça Dr. Robert (projecte executiu i obra). (*)
92.2.- Passeig 22 de juliol entre Rambla i Angel Sallent. (*)
92.3.- Carretera de Martorell
92.4.- Arquímedes, entre plaça Progrés i Pare Llaurador. (*)

Eix 93 La revolució verda i sostenible: transformar el verd urbà per renaturalitzar la ciutat i aconseguir un entorn urbà més sostenible. 

Ens plantegem com a objectiu fer que la natura penetri i interactuï amb la ciutat. Hem d'entendre el verd com una infraestructura ecològica que relliga urbs i territori, i que aporta serveis ambientals i socials. Hem de transformar la ciutat, estenent el verd i la biodiversitat a tots els seus racons, aportant totes les oportunitats d'espai (cobertes, murs, balcons, terrasses, espais temporalment desocupats, etc.) perquè la ciutat esdevingui més saludable, sostenible, amable i de qualitat per la ciutadania que hi viu.

93.1.- Pla de parcs, jardins i paisatge urbà
Estudiar l'elaboració d'un Pla Director dels Parcs, Jardins i Paisatge Urbà, per definir les línies futures amb criteris ambientals i socials.
93.2.- Pla Director de l'Arbrat
Acabament del Pla Director de l'Arbrat per conèixer la seva idoneïtat, minorar les plagues, les al·lèrgies i millorar-ne la seva qualitat.
93.3.- Pla de millora de l'arbrat
Execució d'un pla de millora de l'arbrat dels parcs i jardins de la ciutat, amb la tala i nova plantació d'espècies diverses per a incrementar la diversitat d'aquestes, i evitar plagues i malures, especialment amb l'eliminació dels Oms antics de la ciutat que anys rere any causen problemes especialment de galeruca. 
3 Les actuacions assenyalades amb (*) es mantenen al programa de Govern tot i que la seva execució està subjecte a la seva incorporació al Pla d'Inversions.
93.4.- Replantació d'arbres als escocells buits
Replantació als escocells buits d'arbres que s'han talat els darrers anys i no s'han reposat.
93.5.- Plantar 10.000 plançons d'arbres
Plantació de 10.000 plançons d'arbres a terrenys reservats per a futurs equipaments de la reserva del planejament (E o P) per millorar la qualitat ambiental, incorporant espais de biodiversitat .
93.6.- Xarxa d'espais de biodiversitat
Creació, especialment en terrenys reservats a futurs equipaments, d'una xarxa d'espais de
biodiversitat, espais d'aigua i hotels d'insectes.
93.7.- Franges verdes als accessos a la ciutat
Millora de la imatge dels accessos i entrades de la ciutat analitzant la incorporació de franges verdes i espais arbrats, afavorint la millora ambiental a més de l'ornamental.
93.8.- Millorar el manteniment dels arbres
Incrementar la freqüència del manteniment dels arbres dels carrers de la ciutat.
93.9.- Millora de parcs i jardins
Incrementar la periodicitat de la neteja dels parcs i jardins per assolir una ciutat més sostenible i florida en els propers anys. Això significa, a més de mantenir i netejar l'existent, incorporar a la vegada la plantació d'espècies vegetals i aplicar sistemes afavoridors de la biodiversitat mitjançant la plantació entre d'altres de plantes i flors mel·líferes, la construcció de refugis d'insectes, la creació d'espais tancats de protecció de la biodiversitat....
93.10.- Millorar l'acció de desbrossament a la ciutat
Incrementar la freqüència en la retirada de les herbes adventícies o males herbes que apareixen a les voreres , escocells i altres racons de la ciutat. L'objectiu és passar de les 2 vegades/any actuals a les 7 que es consideren necessàries.
93.11.- Manteniment de «parcs de frontera»
Plantejament i valoració per la en valor i millora de la connectivitat dels parcs de frontera entre la ciutat consolidada i el medi rural més proper, incorporant-los al programa de manteniment de la ciutat.

Eix 94 L'Anella Verda: per la protecció del territori, la connectivitat dels espais naturals, la potenciació dels espais agraris i la producció d'aliments

94.1.- Tràmits d'aprovació
Finalitzar els tràmits d'aprovació de la modificació del POUM i el Pla Especial de l'Anella Verda.
94.2.- Aprovar i desenvolupar el programa de l'Anella Verda.

 • Acordar i definir les accions del Programa d'acord amb les línies estratègiques establertes i segons les necessitats dels serveis implicats: polítiques de gènere, promoció de la salut, mobilitat ...
 • Validar el recorregut del Camí de Vora i impulsar les actuacions per a fer-ne un recorregut accessible, reconegut i reconeixible i impulsant els valors del patrimoni quotidià que l'envolten.
 • Implantar i executar les portes de l'Anella Verda.
 • Millorar les connexions de les vies urbanes amb el camí de vora i les portes, així com la sincronització amb el transport públic que hi arriba.
 • Impulsar la sensibilització i coneixement de l'Anella Verda als diferents estadis educatius, escoles, instituts, escola d'arquitectura del Vallès ... apadrinament, projectes low - cost...

94.3.- Ordenança d'Ús Públic
Aprovar l'Ordenança d'Ús Públic de l'Anella Verda i impulsar el gaudi de la natura per part de la ciutadania.
94.4.- Parc Natural de sant Llorenç del Munt i l'Obac
Impulsar l'ampliació del Parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
94.5.- Protecció i manteniment de l'entorn natural de l'Anella Verda
Reforçar el manteniment i la protecció de l'Anella Verda.
94.6.- Productes agrícoles terrassencs
Impulsar mesures per afavorir la demanda, i la producció, distribució i venda directe de productes agrícoles locals. Crear noves zones d'horta i ordenar les existents.
94.7.- Usos complementaris a les masies i edificacions.
Facilitar l'establiment d'usos complementaris als agrícoles i ramaders a les finques, masies i
edificacions de l'Anella Verda.
94.8.- Horts urbans
Consolidar i ampliar la Xarxa d'horts urbans.
94.9.- Centre d'Informació Ambiental Bonvilar
Redactar i executar un projecte d'ampliació dels usos del Centre Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)

Eix 95 La crisi climàtica: per una Terrassa energèticament eficient i 100% renovable

95.1.- TEI (Terrassa Energia Intel·ligent)
Finalitzar l'execució del projecte Terrassa Energia Intel·ligent (TEI) per avançar cap a una ciutat més sostenible, que també posi la tecnologia al servei de cuidar el medi ambient.
95.2.- Enllumenat públic
Executar millores en l'enllumenat públic per resoldre mancances detectades en l'execució del TEI.
95.3.- Gestió energètica municipal
Impulsar diferents accions per millorar i consolidar la gestió energètica municipal, com el reforç de l'equip, la renovació de les eines de seguiment dels consums, la gestió d'altes i baixes, i l'estudi tant de reduccions de potència de les escomeses com d'estalvi en els punts de consum.
95.4.- Xarxa municipal d'instal·lacions d'energia renovable
Ampliar la xarxa d'instal·lacions fotovoltaiques municipals i d'altres fonts d'energia renovable, fent especial atenció a grans equipaments com l'Estadi o el Parc Audiovisual de Catalunya i aprovar el Pla de millora, manteniment i seguiment de les instal·lacions d'energia solar tèrmica i fotovoltaica municipals.
95.5.- Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
Revisar el Pla i reforçar l'equip adscrit al seu desenvolupament per l'assoliment, entre altres, dels objectius de reducció d'emissions, i criteris d'emissió zero als nous projectes de rehabilitació i construcció d'edificis i equipaments municipals.
95.6.- Impulsar i participar en la constitució de comunitats energètiques locals
95.7.- Estudiar una operadora pública d'energia verda
Estudiar la viabilitat i crear una operadora pública d'energia verda.
95.8.- Cobertes per a instal·lacions fotovoltaiques
Captar inversions tant d'empreses com de la ciutadania, mitjançant la cessió de l'ús de les cobertes d'edificis i equipaments municipals per a instal·lacions fotovoltaiques.
95.9.- Autoconsum i eficiència energètica en habitatges
Promoure l'autoconsum i l'eficiència energètica en la construcció i rehabilitació d'habitatges.
95.10.- Incentius fiscals
Revisar els incentius fiscals per instal·lacions d'energia renovable.
95.11.- Pla Estratègic del Vehicle Elèctric (PEVE)
Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic del Vehicle Elèctric (PEVE).
95.12.- Mobilitat dels serveis municipals
Elaborar el Pla de mobilitat de l'Ajuntament i les empreses públiques, analitzant les possibilitats que ofereix el transport públic, la bicicleta elèctrica i el sistemes de carsharing elèctric.

Eix 96 La contaminació de l'aire: per un medi ambient de qualitat i saludable

96.1.- Millora de la qualitat de l'aire
Revisar el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Terrassa (PMQA).
96.2.- Control de contaminants atmosfèrics
Realitzar mesures dels nivells de NO2 (diòxid de nitrogen) a les vies amb més trànsit i vies de circulació de vianants, així com el seguiment d'altres contaminants com les partícules en suspensió (PM10),
l'ozó...i el seguiment de les activitats potencialment contaminants, per garantir l'acompliment dels nivells d'emissió.
96.3.- Planificació i seguiment dels sorolls
Es revisaran els diferents instruments de planificació (Mapa de Sorolls, el Mapa Estratègic i el Pla de Reducció de Sorolls de Terrassa ), que marcaran el full de ruta dels propers anys.

Eix 97 La comunicació i l'educació ambiental: per una ciutadania educada en la sostenibilitat

97.1.- Ajuts socials i estalvi d'aigua
Realitzar una campanya informativa en relació als ajuts socials i l'estalvi d'aigua.
97.2.- Esdeveniments de sensibilització ambiental
Impulsar l'organització d'esdeveniments programats anualment i centrats en temàtiques específiques, com són la Setmana del Medi Ambient, la Setmana de l'energia, la Setmana de Prevenció de residus, l'Ecofòrum.
97.3.- Campanyes informatives en educació ambiental
Realització de campanyes puntuals d'informació/sensibilització/conscienciació, que es determinen en funció de les necessitats detectades o bé per reforçar altres actuacions que el Servei està portant a terme.
97.4.- Activitats a l'Anella Verda
Fomentar entre la ciutadania el coneixement de les activitats que tenen lloc en el medi natural i en especial a l'Anella Verda.
97.5.- Camins escolars
Estendre el Programa Camins Escolars a tots els centres educatius. Dissenyar entorns segurs per infants que incloguin els diferents recorreguts que diàriament utilitzen els nens i nenes en la seva vida quotidiana, com el recorregut cap a les escoles, centres esportius o biblioteques entre d'altres.
97.6.- Educació per a la sostenibilitat
Revisar Programa d'Educació per a la Sostenibilitat (PEST) incorporant eines per fomentar el coneixement en l'ús dels recursos, del patrimoni cultural històric i etnològic, del patrimoni natural i de l'agricultura.
97.7.- Bus i joves
«Viatjo amb tu» (programa per anar en bus per a gent jove).
97.8.- Bus i gent gran
«Amb tu, hi vaig segur!» (programa per anar en bus per a gent gran).
97.9.- Pas a pas, pedal a pedal
Reforçar la campanya «pas a pas i pedal a pedal».
97.10.- Promoció de la bici
Reforçar el Pla de promoció de la bicicleta

Eix 98 El cicle de l'aigua, després de la municipalizació: per la garantia d'una nova cultura de l'aigua eficient i sostenible

98.1.- Contracte-Programa amb Taigua
Aprovar el Contracte Programa del servei d'abastament gestionat per Taigua.
98.2.- Pla Director del servei d'abastament d'aigua
Aprovar el Pla Director del Servei d'Abastament d'Aigua.
98.3.- Ús i aprofitament d'aigües no potables, freàtiques, pluvials i regenerades
Aprovar el Pla de l'Ús i Aprofitament d'aigües no potables, freàtiques, pluvials i regenerades.
98.4.- Actuacions en cas de sequera
Aprovar el Pla Municipal de Sequera.
98.5.- Revisar l'estructura tarifària i estudi del "mínim vital"
98.6.- Comptadors socials provisionals
Revisar el protocol per a la instal·lació de comptadors provisionals en situacions d'emergència.
98.7.- Expedient de liquidació
Finalitzar l'expedient de liquidació de la concessió del servei d'abastament amb Mina Pública d'Aigües de Terrassa.
98.8.- Nou emplaçament de Taigua
Estudiar alternatives d'emplaçament de Taigua i del Laboratori Municipal.
98.9.- Sistema de sanejament
Implantar sistemes de control i tractament del sistema de sanejament, que incorpora el sistema de clavegueram així com altres elements com depuradores o estacions de bombeig.