6.- Una ciutat més neta, sostenible i innovadora en el model de gestió dels residus
ODS_3/11/13

La neteja i els residus són dues prioritats molt destacades per als propers anys, amb l'objectiu de millorar notablement la situació actual. Calen més recursos, cal treballar per augmentar l'eficàcia del servei, cal buscar solucions innovadores... I cal també fer un nou esforç en civisme per part de tots i totes pel que fa a la neteja. Els residus tenen un paper molt important en la política medioambiental. Un objectiu en el qual hem d'avançar entre tots i totes és reduir al màxim la generació de residus, especialment d'aquells que generen més impacte.

Eix 118  Optimització del sistema de recollida per incrementar la reducció, la recollida selectiva i la reutilització, així com l'actualització dels instruments estratègics per a la gestió dels residus.

118.1.- Planificació de la prevenció i gestió de residus»
Aprovar el Pla de prevenció i gestió de residus de Terrassa.
118.2.- Revisió de l'ordenança Fiscal
Revisar i aprovar l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de residus d'acord amb criteris de promoció de comportaments responsables.
118.3.- Ordenança de neteja i residus
Revisar l'ordenança reguladora de la neteja pública i la gestió de residus a Terrassa.
118.4.- Actuar en zones amb incidències continuades
Creació d'equips d'«agents cívics» per intervenir en les zones en que es detectin incidències
continuades.
118.5.- Inspecció i sancions a comportaments incívics
Ampliació de les actuacions d'inspecció i sanció de comportaments incívics.
118.6.- Implantació dels diferents models de separació en origen.
Apropar als usuaris (veïns i comerços) els serveis de recollida selectiva recollint els residus a la porta, en dies I horaris adequats a les necessitats de cada fracció i de cada tipologia d'usuari. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable: cubells airejats i bujols per a la matèria orgànica, bosses compostables, fulletons informatius i targetes per recordar l'horari de recollida, etc.
118.7.- Contenidors a la via pública
Aconseguir un municipi més net: amb la retirada de contenidors de la via pública s'eviten
desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic.
118.8.- Coordinació amb els comerços per eliminar els plàstics d'un sol ús i recuperar hàbits
tradicionals.
Establirem mecanismes de coordinació amb els comerços per col·laborar en l'establiment de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d'envasos. Facilitarem la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.
118.9.- Estratègia d'economia circular
Incorporarem els residus dins d'una estratègia d'economia circular, començant per l'ecodisseny i fent que tot residu pugui ser transformat en matèria primera, amb tendència a reduir els productes que no són viables d'integrar un altre cop en el medi o transformar en un nou producte o energia.
118.10.- Compra pública «verda»
Impulsarem una veritable «compra pública verda» que promocioni models de negoci relacionats amb la servilització (producte-servei) de manera que les empreses facturin per un estoc de béns present en l'economia i no per la freqüència de la seva renovació.
118.11.- Respecte al medi ambient
Impulsarem un nou model de desenvolupament que sigui sostenible, respectuós amb el medi ambient i que desenvolupi les pràctiques de l'Economia Circular.
118.12.- Millora de l'accessibilitat en la recollida de residus
Impulsar un estudi per adaptar la recollida a les necessitats funcionals de determinats col·lectius de manera que es pugui facilitar la gestió per la ciutadania.

Eix 119  Garantir la continuïtat del model de gestió amb empresa pública, dotant-la de recursos suficients per donar compliment als objectius del pla de residus i establint els mecanismes de control necessaris

119.1.- Contracte-Programa
Redacció i aprovació de l'encomana de gestió / contracte- programa entre l'Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipal Eco-equip SAM, per a la seva implementació.
119.2.- Seguiment del contracte programa
Fer el seguiment del model de gestió definit al Pla de Prevenció de residus i al contracte programa.
119.3.- Auditoria d'organització
Realitzar una auditoria d'organització a l'empresa pública Eco- equip SAM.
119.4.- Dotacions pressupostàries
Establir compromisos de dotacions pressupostaries que garanteixin el compliment del contracteprograma.
119.5.- Formació
Impulsar la formació de les persones que treballen a l'empresa pública en relació els objectius del servei i de l'empresa.

Eix 120  Noves tecnologies aplicades a la recollida selectiva

120.1.- «Ciutat Digital» i residus
La gestió de residus en una «Ciutat Digital» neix com una necessitat per crear una ciutat òptima i habitable per a tots els seus residents, compartint tots uns mateixos objectius:

  • aconseguir un entorn més informat
  • un entorn més conscienciat
  • amb majors facilitats per a un funcionament més còmode
  • sistemes més higiènics i de menor impacte visual

Amb aquests objectius, iniciarem un estudi amb el Consorci de Residus per analitzar la viabilitat d'un sistema de control mitjançant un xip en els contenidors, que ens permetrà identificar les males practiques per part de la ciutadania en la gestió de les escombraries.

Eix 121 La salut ambiental i alimentària: per una ciutat sense riscos per a la ciutadania

121.1.- Control de plagues
Aprovar un protocol integral de lluita contra les plagues.
121.2.- Instal·lacions d'alt i baix risc de legionel·la
Millorar el manteniment de les instal·lacions d'alt i baix risc de legionel·la
121.3.- Expedients per insalubritat
Millorar la gestió dels expedients oberts per motius d'insalubritat
121.4.- Inspeccions a piscines
Millorar el model d'inspeccions sanitàries a les piscines municipals
121.5.- Control d'establiments de tatuatges i pírcings
Revisar les autoritzacions dels establiments de tatuatges i pírcings.
121.6.- Control alimentari en establiments de restauració i venda minorista
Incrementar les inspeccions als establiments de restauració, i de venda minorista de la ciutat.
121.7.- Fomentar la dieta mediterrània
Promoure l'adhesió dels restaurants a l'acreditació de dieta mediterrània.
121.8.- Millorar els mercats municipals
Estudiar possibles millores dels dos mercats municipals.
121.9.-Control de l'aigua d'aixeta
Desenvolupar el Pla de control de l'aigua d'aixeta.