9.- L'Ajuntament de tothom, al servei de tothom
ODS_11

Volem fer un Ajuntament més dinàmic i eficaç, amb serveis millor dotats, apostant pel talent i la innovació, per potenciar la transparència i la participació. Una fiscalitat justa i moderada, una renovada aposta tecnològica, un compromís absolut amb l'ètica i l'honradesa i la confiança en la professionalitat de les treballadores i treballadors i l'esperit de servei a la
ciutat: aquests són alguns dels factors que ens permetran impulsar un salt endavant de tota l'organització municipal.

Eix 145
L'organització municipal i les persones que l'integren. Una organització professional, eficaç i sostenible que sigui capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania

145.1.- Optimització de l'estructura i organització municipals
Atendre les noves necessitats ciutadanes promovent una optimització i racionalització de l'organització que posi en valor el talent i les potencialitats de les persones que formen l'estructura municipal, a través del projecte «Fem Ajuntament», entre d'altres.

145.2.- Pla de formació permanent
Impulsar un pla de formació permanent per al personal municipal, així com la implantació d'una cultura organitzacional que promogui el creixement professional i la detecció i aprofitament del talent dels treballadors públics.

145.3.- Cultura col·laborativa i transversal
Fomentar la cultura col·laborativa i de cooperació perquè les àrees municipals incorporin pràctiques i metodologies de treball que facilitin el desenvolupament de projectes transversals i de ciutat.

145.4.- Igualtat de gèneres efectiva
Treballar per la igualtat efectiva entre dones i homes a l'organització municipal revisant i donant un nou impuls al Pla d'igualtat de gèneres.

145.5.- Mecanismes de participació interna
Definir i impulsar mecanismes de participació interna per tal que els conjunt del personal municipal pugui participar en la millora de l'organització

145.6.- Usos i gestió del temps
Aplicar els principis que estableix el Pla Estratègic dels Usos i la Gestió del Temps a l'organització municipal, tant a l'agenda d'actes com impulsant accions concretes per promoure horaris que responguin a les necessitats personals i familiars del conjunt del personal municipal.

Eix 146
Els recursos: fiscalitat. Polítiques fiscals ajustades a les necessitats de la ciutat en el marc d'un model de fiscalitat moderada, progressiva, respectuosa amb el medi ambient i que garanteixi la funció redistributiva i la justícia social.

146.1- Un model de fiscalitat progressiva i just
Avançar en el model de fiscalitat progressiva en els impostos i en un model de taxes i preus públics que garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés als serveis públics i amb una tarificació que busqui el màxim equilibri entre el cost real dels serveis, les necessitats de les persones que en són usuàries i la seva capacitat econòmica.

146.2.- Bonificacions, exempcions i ajuts
Revisar l'actual model de bonificacions, exempcions i ajuts per tal de millorar la seva aplicació a les persones més desfavorides i ampliar els supòsits de bonificació, especialment en relació amb les activitats econòmiques, l'emprenedoria i la creació d'empreses, la sostenibilitat i la transició energètica, entre d'altres.

146.3.- Incentius fiscals
Introduir en les ordenances fiscals incentius fiscals que permetin promoure les prioritats del govern: accessibilitat, transició cap a un model d'energia sostenible i respectuós amb el medi ambient, creació d'empreses, etc.

146.4.- Lluita contra el frau fiscal
Impulsar un Pla d'actuació per lluitar contra el frau fiscal.

146.5.- Participació ciutadana
Dissenyar instruments que afavoreixin la participació ciutadana en la definició de les polítiques fiscals, facilitin el seu coneixement i esdevinguin un espai on la ciutadania pugui proposar mesures per una fiscalitat més justa i progressiva.

146.6.- Perspectiva de gènere i padrons fiscals
Analitzar els padrons fiscals des de la perspectiva de gènere i definir un pla d'accions que permetin aconseguir un tractament equitatiu entre homes i dones en la fiscalitat.

Eix 147
La distribució dels recursos: els pressupostos.

Pressupostos equilibrats al servei de les necessitats ciutadanes i la igualtat d'oportunitats, elaborats i gestionats de manera que permetin garantir i millorar la qualitat dels serveis municipals i la capacitat d'inversió municipal

147.1.- Rigor i sostenibilitat
Gestionar els recursos econòmics amb rigor i sostenibilitat, aprofundint en la millora de l'eficiència municipal elaborant una auditoria pressupostària que analitzi els diferents programes pressupostaris i així poder avaluar la despesa vinculada als Serveis i projectes municipals i analitzar els seus costos per optimitzar l'acció municipal i redefinir prioritats de despesa en funció de les necessitats de les persones.

147.2.- Ingressos municipals
Treballar diferents vies per la millora dels ingressos municipals: negociació amb les administracions de nivell superior, millora dels ingressos propis, gestió patrimonial orientada a l'obtenció simultània de rendibilitat social i també econòmica.

147.3.- Fonts d'ingressos
Analitzar noves fonts d'ingressos per al municipi i participar en les convocatòries de fons europeus i d'altres convocatòries de subvencions i ajuts per al cofinançament de projectes estratègics.

147.4.- Participació ciutadana
Dissenyar mecanismes que afavoreixin la participació ciutadana tant en l'elaboració dels pressupostos municipals com en la seva posterior execució, desenvolupant un model de pressupostos participatius.

147.5.- Retre comptes davant la ciutadania
Impulsar instruments per un millor retiment de comptes davant la ciutadania en relació amb l'execució dels pressupostos municipals fent-la coneixedora de la gestió dels recursos i dels resultats obtinguts.

147.6.- Perspectiva de gènere
Definir i aplicar una metodologia per a l'anàlisi dels pressupostos en perspectiva de gènere per tal de detectar desequilibris entre els continguts de les polítiques públiques i els recursos destinats a posar-les en marxa afavorint que els recursos es destinin de forma equitativa des del punt de vista de la igualtat de gènere.

147.7.- Espais de treball col·laboratiu
Dissenyar espais de treball col·laboratiu que permetin avançar en la definició d'un nou model de gestió econòmica de les polítiques municipals.

Eix 148
La innovació tecnològica en l'organització. Administració electrònica. Una administració digital, on la innovació i les noves tecnologies ens permeten millorar els serveis que donem a la ciutadania, guanyar en eficàcia i eficiència en el funcionament de l'organització municipal, desenvolupar el model de govern obert, participatiu i transparent.

148.1.- Un Ajuntament més digital
Elaborar un Pla de transformació digital de l'Ajuntament que faciliti la gestió de les necessitats tant de la ciutadania com de la pròpia administració municipal i ens permeti avançar en el procés d'innovació i de transformació de l'Ajuntament.

148.2.- Procediments àgils i fàcils, reduint l'ús de paper
Continuar desenvolupant la implantació de l'administració electrònica, avançant cap a un Ajuntament sense papers on els procediments estiguin dins un entorn digital, per tal de disminuir els costos econòmics i ecològics i poder donar respostes més àgils.

148.3.- Innovació tecnològica
Incorporar la innovació tecnològica per promoure noves eines que facilitin la comunicació i interacció amb la ciutadania, promoguin la participació ciutadana, així com l'accés a la informació relativa a l'activitat municipal i el retiment de comptes..

Eix 149
Contractació i gestió dels serveis públics. Uns serveis orientats a donar la millor resposta a les necessitats de les persones i a mantenir i millorar tant la qualitat de vida de la ciutadania com les infrastructures i serveis amb que compta la ciutat

149.1.- Anàlisi de serveis externalitzats
Analitzar els serveis públics externalitzats per avaluar el correcte funcionament en la prestació dels serveis, el compliment de les condicions contractuals vigents i el marge per introduir eines addicionals de control sobre les empreses concessionàries.

149.2.- Serveis impropis
Identificar els serveis impropis que són competència d'altres administracions, però que són prestats per l'Ajuntament de Terrassa i analitzar el seu cost per tal de negociar amb les administracions responsables de la prestació d'aquests serveis el corresponent rescabalament econòmic.

149.3.- Contractes-Programa
Estendre el model de contractes programa a les empreses municipals i a les concessions de serveis, dins dels marges dels contractes vigents.

149.4.- Clàusules socials i criteris ètics i socialment responsables
Seguir impulsant la introducció de clàusules socials i criteris ètics i socialment responsables en la contractació municipal, promovent un model de contractació responsable.

149.5.- Eficiència en la contractació
Continuar desenvolupant mecanismes d'eficiència en la contractació, promovent la simplificació en la contractació, la disminució dels costos, la unificació de les necessitats compartides pel conjunt dels serveis i la centralització de les compres i subministres.

149.6.- Observatori de la Contractació
Crear i impulsar l' Observatori de la Contractació de l'Ajuntament.

149.7.- Vehicles menys contaminants
Fomentar la renovació de la flota de vehicles municipals cap a energies renovables i menys contaminants.

149.8.- Administració electrònica i patrimoni documental
Impulsar el Projecte Ariadna per a la implementació d'un sistema de gestió i tramitació d'expedients digitals. Incorporar un Pla de Preservació Digital per a la conservació del patrimoni documental de la ciutat i per complir amb l'objectiu 11.4 de conservació del patrimoni de forma sostenible de l'Agenda 2030.

Eix 150
Un model territorial d'administració propera i accessible i una atenció ciutadana integral, de proximitat i de qualitat

150.1.- Millora dels consells territorials
Definir i impulsar una estratègia per a la millora i reactivació dels consells de representació territorial de manera que disposin de capacitat d'incidència en les polítiques que els puguin afectar, amb competències clares i efectives i amb recursos directament associats a l'exercici d'aquestes competències.

150.2.- Model d'atenció ciutadana integral
Avançar en la implantació i consolidació generalitzada del model d'atenció ciutadana integral, propera i de qualitat, reforçant i Transparència i millorant l'atenció a la ciutadania des d'una perspectiva integradora i multicanal.

Eix 151
Transparència, ètica i bon govern

151.1.- Pla d'Integritat Institucional
Impulsar la elaboració d'un Pla d'Integritat Institucional que ens permeti anar més enllà del compromís amb el codi ètic, de bon govern i de conducta.

151.2.- Bústia ètica
Posar en funcionament la Bústia ètica amb l'objectiu d'afavorir el compliment dels principis o les regles ètiques i de bon govern i administració que han de seguir els càrrecs electes i el personal al servei dels òrgans i les entitats municipals d'acord amb el Codi ètic vigent.

151.3.- Informació actualitzada i transparent sobre l'actuació municipal
Desenvolupar mecanismes que permetin facilitar informació periòdica i actualitzada sobre l'actuació i els serveis municipals, per al retiment de comptes de l'estat d'execució i dels resultats assolits especialment en relació al Programa de Govern, els Plans d'Actuació Municipals i els plans, projectes i programes estratègics.

151.4.- Gestió de les dades municipals
Elaborar un Pla de gestió de les dades municipals que permeti avançar en el tractament unificat, eficient i sistematitzat de les dades de que disposa l'ajuntament, per tal d'analitzar-les i treure'n conclusions de manera que es puguin utilitzar per prendre decisions, per promoure la innovació, per aconseguir millors serveis públics i per apoderar les persones. Potenciar l'ús de dades obertes. (Portal Open Data).

151.5.- Cartes de Serveis
Revisar i millorar l'actual model de Cartes de Serveis per tal que esdevinguin la base d'un sistema de qualitat en la gestió dels serveis municipals.

151.6.- Transparència
Definir i impulsar un model d'estratègia i comunicació en matèria de transparència que permeti avançar més enllà de les obligacions de publicitat activa previstes a la normativa vigent.

151.7.- Suggeriments i queixes
Obrir un nou canal d'atenció en línia i comunicació perquè la ciutadania pugui presentar queixes i suggeriments i fer propostes de millora en relació amb el funcionament de la ciutat o la gestió dels serveis municipals.

Eix 152
Unificació dels arxius històric i municipal

152.1.- Arxius i gestió documental
Unificació dels arxius històric i municipal en un sol servei d'Arxius i gestió documental, per promoure l'accés a la informació els documents de manera eficient i ràpida a la ciutadania i a la pròpia organització.

Eix 153
Nova governança

153.1.- Consells sectorials
Dotar als Consells sectorials d'eines per al correcte desenvolupament de les seves competències i oferir un Pla de formació sobre funcionament de l'administració local.

Eix 154
Comunicació municipal des de la perspectiva d'un nou model de ciutat

154.1.- Pla Director de Comunicació Municipal
Elaborar i implementar transversalment un Pla Director de Comunicació Municipal, que defineixi l'estratègia i línies d'actuació, integri tots els recursos i serveis existents al conjunt de l'organització i potencii la comunicació municipal.

Eix 155
Mitjans de comunicació municipals

155.1.- Nous canals i nous formats
Utilitzar nous canals d'informació i explorar nous formats d'acord amb els nous hàbits de consum audiovisual i digital, per arribar al màxim nombre de ciutadans/es.

155.2.- Reflectir la vitalitat social de la ciutat
Donar major protagonisme a les entitats culturals, esportives i socials de la ciutat, a través dels mitjans de comunicació.

155.3.- Patrimoni audiovisual
Posar en marxa un pla de conservació i indexació de l'arxiu audiovisual dels mitjans de comunicació municipals, per preservar aquest patrimoni municipal.