En aquest apartat trobareu la informació relativa al desenvolupament i al planejament urbanístic dels nous polígons d'activitat econòmica  a Terrassa, segons allò previst al POUM.

Bellots II

Bellots IIDóna continuïtat al polígon industrial de "Els Bellots" i el seu desenvolupament ha de suposar 45,6 noves hectàrees de sòl per a finalitats productives que es destinaran a activitats industrials (84,6%) i la resta a activitats terciàries (15,4%)D'aquesta manera aglutinarà  un 43,4% del nou sòl previst destinat a finalitats productives i suposarà, amb un coeficient d'edificabilitat brut de 0,78 m2st/m2sòl, 711.458 nous metres quadrats de sostre per a activitat (un 37,9% del total de sostre previst en els nous sectors de desenvolupament productiu).

Palau Sud - Can Guitart

Can Guitart

Les seves 34,4 hectàrees de sòl per suposen un 32,8% del sòl planificat a la ciutat per a l'acolliment d'aquestes. El nou desenvolupament és de caràcter eminentment industrial en un 70,7% i un 29,3% restant per a activitats terciàries.

Amb un coeficient d'edificabilitat brut de 0,8 m2st/m2sòl, el desenvolupament del sector haurà de suposar 610.914 nous metres quadrats de sostre per a activitats industrials i terciàries, un 32,6% del total de nou sostre productiu previst pel POUM.

Palau Nord

Plànol d'ubicació del Palau Nord

Tota la seva superfície està destinada a la localització d'activitats terciàries. El seu desenvolupament significarà la incorporació de 366.340 metres quadrats de sostre destinat a activitats terciàries i 40.704 metres quadrats de sostre residencial (amb un màxim de 509 habitatges).

El sector constitueix, juntament amb el sector de Palau Sud – Can Guitart, la part baixa del nou Passeig de Ponent que hauria d'articular la transformació del front oest de la ciutat. Ambdós sectors configuren una continuïtat de sòl per a activitat industrial i terciària que representa la meitat dels nous desenvolupaments productius previstos.

Franja Nord

Plànol ubicació Franja NordDisposa de 6,7 hectàrees de superfície planificades per a l'acoliment d'activitats terciàries. Amb 187.214 metres quadrats de sostre (un 10% del nou sostre industrial i terciari previst), l'àmbit esdevé una peça clau de suport al desenvolupament del Parc Científic i Tecnològic de Terrassa – Orbital 40.

 

Vista Alegre

Plànol aeri Vista AlegreParcel·la de 15.860,8 metres quadrats de superfície situada a l'extrem sud-occidental de la ciutat. Posseeix una ubicació excel·lent en relació a la xarxa viària de gran capacitat estructuradora de l'àmbit metropolità (C-58 i C-16). Aquesta posició estratègica ha de ser determinant en la definició dels usos terciaris que s'instal·lin en els 5.551,3 metres quadrats de sostre potencialment desenvolupables.