El Pla de prevenció i gestió de residus municipals 2018-2030 defineix el model de prevenció i gestió de residus de Terrassa, estableix els objectius per al període 2018-2030 i programa les actuacions i els instruments necessaris per a l'assoliment d'aquests.

Les línies estratègiques del pla son les següents:

 1. Reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització.
 2. Incrementar la valorització material del conjunt de residus, des d'una òptica de l'economia circular i baixa en carboni.
 3. Adequar els sistemes de recollida a les necessitats del municipi i millorar l'eficiència en la prestació del servei.
 4. Garantir un model de gestió amb empresa publica dotar-la de recursos suficients per poder donar compliment als objectius del Pla i establir els mecanismes de control de qualitat necessaris.
 5. Fer transparent i sostenible la gestió de residus, tenint en compte els ingressos i despeses d'aquesta.
 6. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i altres impactes ambientals associats a la gestió de residus.

Amb els objectius de:

 • Reduir la generació de residus assolint l'any 2030 un 10% de reducció en pes de la generació per càpita
 • Incrementar un mínim del 65% la recollida selectiva assolint l'any 2030
 • Reduir el nivell d'impropis en la fracció orgànica per sota del 10% i en els envasos lleugers per sota del 20%
 • Promoure sistemes de recollida que facilitin la coresponsabilitat dels usuaris i permetin el control del lliurament dels residus
 • Dotar de recursos econòmics suficients a l'empresa publica per a que pugui implementar les millores i les actuacions previstes en el Pla
 • Assolir la cobertura del cost del servei amb la implantació de mesures que tinguin en compte el pagament per generació, incentivin la prevenció de residus, la recollida selectiva i garanteixin una adequada distribució de les càrregues associades a la gestió dels residus

 

El Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipals de Terrrassa 2018-2030 va estar aprovat incialment al Ple de l'Ajuntament del 29 de novembre de 2019.