Capçalera planificació i avaluació

Aquí trobareu informació relativa a la planificació bibliotecària de Terrassa, dades estadístiques de la xarxa de biblioteques de la ciutat, etc... .

Plans estratègics: 

El Pla estratègic és l'eina de gestió a 4 anys vista que ha de permetre que la bct xarxa continuï desenvolupant i millorant els seus serveis i recursos. El seu desplegament es realitza mitjançant les accions que es concreten en els plans d'acció anuals.

Pla estratègic 2018-2021

Pla estratègic 2013-2017

Pla estratègic 2009-2012

Estadístiques:

Recull de dades estadístiques de cada una de les biblioteques de la bct xarxa, amb caràcter anual (fons bibliogràfic, activitats, préstec de documents, visites d'usuaris, ús de wi-fi, etc)

Estadístiques 2016

Estadístiques 2017

Política de desenvolupament de la col·lecció, on es descriuen els criteris de selecció del fons documental i les prioritats. Aprovada per la Junta de Govern Local el 7 de novembre de 2013

Política de desenvolupament de la col·lecció

Plans de biblioteques:

El Pla de biblioteques és un document que ofereix un marc de reflexió de la situació en el moment de l'anàlisi i els objectius que es plantegen a llarg termini. Recull les necessitats de l'entorn, la comunitat i de producció dels serveis bibliotecaris específics i adaptats a aquesta realitat, els estàndars professionals de funcionament, la valoració econòmica i la periodització de la inversió, l'establiment de la gestió i el finançament, els mecanismes de cerca de participació i l'evaluació del servei.

Pla Municipal del Servei Bibliotecari 2018-2025

Pla de biblioteques 1998

Reglaments:

Normativa d'ús de les Biblioteques Públiques de Terrassa, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, el març de 2012

Ordenança fiscal, taxa per a la prestació de diversos serveis de les biblioteques públiques municipals

Taxes i preus públics de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona

Les biblioteques: