Les persones amb discapacitat reconeguda tenen dret a diferents prestacions econòmiques. Entre elles, hi ha les prestacions contributives. S'atorguen si hi ha hagut una determinada cotització prèvia al règim de la Seguretat Social:

En canvi, hi ha altres prestacions que no requereixen cap cotització prèvia a la Seguretat Social:

 


Incapacitat laboral permanent

Incapacitat permanent

 • Què és? És una prestació contributiva de la Seguretat Social.  Està dirigida  a persones treballadores que, a causa d'una malaltia o accident, vegin reduïdes o anul·lades les seves capacitats laborals de forma presumiblement permanent. La quantia econòmica de la prestació depèn del grau d'incapacitat que es reconogui a la persona sol·licitant:
  • Incapacitat permanent parcial i qualificada
  • Incapacitat permanent total
  • Incapacitat permanent absoluta
  • Gran invalidesa
 • On es tramita? Oficina de la Seguretat Social de Terrassa
 • Més informació: Incapacitat permanent de la Seguretat Social

Torna a l'índex

Pensió d'orfandat

Ombra de dues persones, presumiblement d'una filla i d'un dels seus pares. Imatge de Pixabay.

 • Què és? És una prestació contributiva de la Seguretat Social en forma de pensió, motivada per la defunció d'un o dels dos familiars de primer grau (pare o mare) i destinada a compensar la situació de necessitat econòmica en la que puguin quedar els fills/es. Les persones amb discapacitat, si compleixen certs requisits, poden seguir rebent la pensió d'orfanesa un cop complerts els 21 anys.
 • On es tramita? Oficina de la Seguretat Social de Terrassa.
 • Més informació:  Pensió d'orfanesa.

Torna a l'índex

Prestació per fill a càrrec

Imatge d'una nena d'esquenes donant la mà a dos adults, presumiblement els seus pares. Prestació fill a càrrec. Imatge de Pixabay.

 • Què és? És una assignació econòmica gestionada per la Seguretat Social. S'atorga per cada fill/a menor de 18 anys amb discapacitat a càrrec del beneficiari, o major de 18 anys si té reconeguda  una discapacitat igual o superior al 65%. També hi tenen dret les famílies amb fills majors d'edat que han vist modificada judicialment la seva capacitat d'obrar, encara que tinguin un grau de discapacitat menor al 65%. La prestació per fill a càrrec és incompatible amb la PNC.
 • On es tramita? Oficina de la Seguretat Social de Terrassa.
 • Més informació: Prestació per fill a càrrec.

Torna a l'índex

Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)

Prestació no contributiva. Imatge de Pixabay

Torna a l'índex

Prestacions derivades de la Llei d'Integració Social del Minusvàlid (LISMI). 

Prestacions LISMI. Imatge de Pixabay.

Torna a l'índex