En un món cada vegada més globalitzat i com a conseqüència més divers, s'evidencia la importància de promoure un marc comú de referència que garanteixi la igualtat d'oportunitats i de tracte així com la no discriminació per motiu d'origen, creença, sexe, edat o qualsevol altra condició.

L'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el 10 de desembre de 1948 la Declaració Universal dels Drets Humans, que són totes aquelles facultats i prerrogatives fonamentals que té una persona pel simple fet de ser-ho, i sense les quals no pot viure com a tal.  S'afirma que els Drets Humans són universals, indissociables, interdependents i estan íntimament relacionats.  Per tant, podem afirmar que els Drets Humans són els principis que han de garantir la dignitat, la llibertat, la igualtat i la no discriminació de totes les persones i col·lectius.

Des del Servei de Ciutadania, juntament amb altres serveis municipals, entitats locals i persones no associades, es vetlla per la difusió i la promoció dels Drets Humans a Terrassa, a la vegada que es defensa la seva aplicació en favor de societats més justes i cohesionades.