Política de privacitat

L'Ajuntament de Terrassa, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament en motiu del desplegament de les competències municipals. L'Ajuntament també garanteix que el tractament es fa d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (en endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD).

L'Ajuntament de Terrassa tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el RGPD i la LOPDGDD.

Tant l'Ajuntament de Terrassa com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat.

Amb l'objectiu de donar compliment al RGPD, l'Ajuntament de Terrassa ha elaborat i publicat el Registre de les activitats del tractament, i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i les llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament. El registre consta publicat al Portal de transparència del web municipal. També hi podeu accedir amb la pàgina de Govern Obert (https://governobert.terrassa.cat/transparencia/normativa-sobre-proteccio-de-dades-personals/)

Principi de transparència

L'Ajuntament de Terrassa aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, oferint a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

Transaccions segures

L'Ajuntament de Terrassa garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Terrassa mitjançant el portal seuelectronica.terrassa.cat es produeixen sempre dintre d'un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses.

A continuació us proporcionem la informació sobre el tractament de dades que realitza l'Ajuntament:

1. Tractament de dades

 • 1.a Responsable del tractament
  • Identitat: Ajuntament de Terrassa
  • CIF: P0827900B
  • Adreça postal: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa
  • Telèfon: 93 739 70 00
  • Informació sobre protecció de dades: [email protected]
 • 1.b Delegat de Protecció de Dades
  • L'Ajuntament de Terrassa ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del RGPD i els articles 34 i 36 de la LOPDGDD. L'adreça electrònica de contacte amb el delegat és [email protected]
 • 1.c Dades tractades
  • L'Ajuntament de Terrassa recull i tracta dades personals com els noms, les adreces personals (postals o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal de la ciutadania, que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin, facilitats mitjançant el formularis o el web municipal. La sol·licitud d'un tràmit implica l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament.
  • Així mateix, es poden recollir dades personals a través de l'enviament de missatges de correus electrònics que figuren al web per obtenir informació dels serveis o activitats de l'Ajuntament. La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de la persona usuària comporta l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.
  • Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s'adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar-ne qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d'acord amb la normativa vigent.
  • La persona que fa servir els serveis oferts per l'Ajuntament de Terrassa ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.
 • 1.d Legitimació per al tractament
  • Les bases jurídiques que legitimen el tractament per part de l'Ajuntament de les dades personals de les persones interessades es fonamenten en l'exercici de les seves competències i funcions, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament, són les següents:

 

RGPD:

 • Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.
 • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Article 6.1.d. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d'altra persona física.
 • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

LOPDGDD:

Segons l'article 8, el tractament de dades personals només es podrà considerar fonamentat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c del RGPD, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

El tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.e del RGPD, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

1.e Finalitat del tractament

L'Ajuntament de Terrassa tractarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol•licituds de tràmit o servei prestat per l'Ajuntament. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol•licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

En general, les tipologies de tramitació corresponen a les següents:

 • sol·licituds relacionades amb els tràmits establerts a la seu electrònica corresponents als diferents serveis municipals (Padró, tributs municipals, serveis socials, via pública, medi ambient, promoció econòmica, entre altres)
 • sol·licituds per a exercir el dret d'accés a la informació pública
 • sol·licituds i comunicacions genèriques

1.f Procedència de les dades

Les dades personals objecte de tractament per l'Ajuntament de Terrassa en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en l'exercici de poders públics o en el compliment d'una obligació legal o en execució d'un contracte, procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades es donarà compliment al que preveu l'article 14 del RGPD, referit a la informació que haurà de facilitar-se a l'interessat quan les dades personals no provinguin directament d'ell, que inclou específicament l'obligació d'informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

1.g Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes. I en posterioritat, en aplicació de la legislació sobre arxius.

1.h Destinataris de les dades

La identificació dels destinataris de les dades consten exposades en les diverses activitats de tractament recollides al Registre d'activitats del tractament.

En tot cas, poden ser destinatàries de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d'acord amb l'article 6 del RGPD i l'article 8 de la LOPDGDD.

1.i Drets de les persones titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si l'Ajuntament de Terrassa està tractant les seves dades personals.

Les persones titulars de les dades tractades per l'Ajuntament de Terrassa tenen dret a exercir el dret d'accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona usuària podrà en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió a través dels formularis que hi ha disponibles a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, de forma preferent. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol•licitud escrita a l'adreça [email protected], o a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, o enviant correu postal a Plaça Didó, nº5, 08221 (Terrassa).

 

Tràmits en relació a la protecció de dades:

Sol·licitud del dret d'accés a dades personals
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4201)

Sol·licitud del dret d'oposició de dades personals
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4261)

Sol·licitud del dret de rectificació de dades personals
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4221 )

Sol·licitud del dret de supressió de dades personals
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4241 )

Sol·licitud del dret de limitació del tractament
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7911 )

Sol·licitud del dret de portabilitat
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7910 )

També es pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.gencat.cat

Condicions generals d'ús del terrassa.cat

1. Condicions d'accés

S'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web www.terrassa.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i ús a la web www.terrassa.cat la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 

2. Condicions d'ús

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.terrassa.cat, abstenint-se de realitzar activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

Finalment la persona usuària haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret a excloure a la persona usuària que incompleixi les condicions d'accés i l'ús al www.terrassa.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes «Condicions d'ús».

 

3. Objecte

Els objectius del portal www.terrassa.cat són:

 • Avançar cap al concepte de Seu Electrònica, presentant de forma digitalitzada l'oferta de serveis que l'Ajuntament de Terrassa dóna a la ciutadania
 • Facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'Ajuntament sobre la ciutat
 • Difondre les activitats i els serveis oferts des de l'Ajuntament
 • Fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania

4. Xarxes socials

4.1.Objecte

La presència de l'Ajuntament de Terrassa a les xarxes socials té per objecte visibilitzar i difondre les activitats municipals que desenvolupa l'Ajuntament de Terrassa i les seves societats.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter, Instagram, Youtube, etc, l'Ajuntament de Terrassa no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

 

4.3. Condicions d'ús

Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d'ús del terrassa.cat.

No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.

L'Ajuntament de Terrassa no s'identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

L'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar i denunciar el perfil autor d'aquests missatges

 

4.4. Recomanacions a les persones usuàries

Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.

Revisi les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari/ària en la xarxa social.

No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotgen imatges relatives a terceres persones

No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d'aquests

 

5. Copyright i responsabilitats

L'Ajuntament de Terrassa manté aquesta pàgina web amb l'objectiu de facilitar l'accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta.

S'autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Terrassa i el seu ús s'autoritza a través del Servei d'imatge i comunicació.

Algunes pàgines d'aquest web contenen referències o enllaços que apunten a webs d'altres organitzacions. L'Ajuntament de Terrassa no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software de les persones usuàries.

L'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d'alterar la forma d'accés al web sense previ avís.

L'Ajuntament de Terrassa no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

 

6. Política de Cookies

El web de l'Ajuntament de Terrassa utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el servei prestat a les persones usuàries. Si continueu navegant, considerem que accepteu el seu ús. També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina.

Què és una cookie i quins tipus de cookie utilitza el Web de l'Ajuntament de Terrassa?

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l'ordinador quan la persona usuària accedeix a qualsevol lloc web. Les cookies permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre alguns aspectes de la informació i hàbits de la persona usuària.

A l'Ajuntament de Terrassa usem cookies de sessió i d'analítica, per a facilitar la navegació de la persona usuària dintre dels diferents llocs i per a recollir dades no personalitzades sobre l'ús del web (horaris, navegadors, etc.) i dades demogràfiques de les persones usuàries (sexe, edat, etc). És important destacar que en cap cas les cookies usades no proporcionen ni emmagatzemen dades personals de les persones usuàries i que no són permanents: s'esborren quan es tanca el navegador. Podeu consultar més informació sobre el tractament de privadesa i seguretat de les dades que en fa Google Analytics a: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=ca&ref_topic=1008008

Es poden bloquejar o suprimir les cookies que utilitza el Web?

Podeu permetre, bloquejar o suprimir les cookies instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzeu.
Més informació: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=2919631.

Tot i que es bloquegi la instal•lació de cookies, no s'impedeix l'efectiva utilització del web per part de la persona usuària.