Política de privacitat

L'Ajuntament de Terrassa, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent en la protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament en motiu del desplegament de les competències municipals. L'Ajuntament també garanteix que el tractament es fa d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (en endavant, RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD).

L'Ajuntament de Terrassa tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d'acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el RGPD i la LOPDGDD.

Tant l'Ajuntament de Terrassa com qui intervingui en qualsevol fase del tractament, estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d'adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l'accés no autoritzat.

Amb l'objectiu de donar compliment al RGPD, l'Ajuntament de Terrassa ha elaborat i publicat el Registre de les activitats del tractament, i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i les llibertats de les persones afectades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats per l'Ajuntament. El registre consta publicat al Portal de transparència del web municipal. També hi podeu accedir amb la pàgina de Govern Obert (https://governobert.terrassa.cat/transparencia/normativa-sobre-proteccio-de-dades-personals/)

Principi de transparència

L'Ajuntament de Terrassa aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, oferint a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d'entendre i, a la vegada, facilitant l'exercici de drets per mitjà de formularis.

Transaccions segures

L'Ajuntament de Terrassa garanteix que tant els fitxers i programes com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts a la normativa vigent en cada moment.

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l'Ajuntament de Terrassa mitjançant el portal seuelectronica.terrassa.cat es produeixen sempre dintre d'un entorn segur, garantint així el xifratge de la informació facilitada i la integritat de les dades trameses.

A continuació us proporcionem la informació sobre el tractament de dades que realitza l'Ajuntament:

1. Tractament de dades

 • 1.a Responsable del tractament
  • Identitat: Ajuntament de Terrassa
  • CIF: P0827900B
  • Adreça postal: Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa
  • Telèfon: 93 739 70 00
  • Informació sobre protecció de dades: [email protected]
 • 1.b Delegat de Protecció de Dades
  • L'Ajuntament de Terrassa ha designat un delegat de protecció de dades, d'acord amb el que disposa l'article 37.1.a. del RGPD i els articles 34 i 36 de la LOPDGDD. L'adreça electrònica de contacte amb el delegat és [email protected]
 • 1.c Dades tractades
  • L'Ajuntament de Terrassa recull i tracta dades personals com els noms, les adreces personals (postals o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal de la ciutadania, que sigui necessària per a la realització dels tràmits específics que ho requereixin, facilitats mitjançant el formularis o el web municipal. La sol·licitud d'un tràmit implica l'acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté l'Ajuntament.
  • Així mateix, es poden recollir dades personals a través de l'enviament de missatges de correus electrònics que figuren al web per obtenir informació dels serveis o activitats de l'Ajuntament. La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de la persona usuària comporta l'acceptació i autorització expressa a l'Ajuntament per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals.
  • Les dades es tracten amb la confidencialitat necessària en cada cas, i s'adopten les mesures tècniques i organitzatives que es requereixen per garantir la seguretat i evitar-ne qualsevol tractament o ús no autoritzat o que no estigui d'acord amb la normativa vigent.
  • La persona que fa servir els serveis oferts per l'Ajuntament de Terrassa ha de facilitar les dades demanades segons el principi de bona fe. Per tant, no es poden donar dades inexactes o inexistents.
 • 1.d Legitimació per al tractament
  • Les bases jurídiques que legitimen el tractament per part de l'Ajuntament de les dades personals de les persones interessades es fonamenten en l'exercici de les seves competències i funcions, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament, són les següents:

 

RGPD:

 • Article 6.1.a. La persona interessada dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o varies finalitats específiques.
 • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Article 6.1.d. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de la persona interessada o d'altra persona física.
 • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

LOPDGDD:

Segons l'article 8, el tractament de dades personals només es podrà considerar fonamentat en el compliment d'una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.c del RGPD, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.

El tractament de dades només podrà considerar-se fonamentat en el compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l'article 6.1.e del RGPD, quan derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

1.e Finalitat del tractament

L'Ajuntament de Terrassa tractarà les dades amb les finalitats d'atenció, gestió, control i resolució de les consultes i sol•licituds de tràmit o servei prestat per l'Ajuntament. Les dades tractades seran conservades fins que s'hagi tramitat la sol•licitud i resolució de la consulta plantejada i, en tot cas, durant els terminis de conservació i prescripció legalment previstos.

En general, les tipologies de tramitació corresponen a les següents:

 • sol·licituds relacionades amb els tràmits establerts a la seu electrònica corresponents als diferents serveis municipals (Padró, tributs municipals, serveis socials, via pública, medi ambient, promoció econòmica, entre altres)
 • sol·licituds per a exercir el dret d'accés a la informació pública
 • sol·licituds i comunicacions genèriques

1.f Procedència de les dades

Les dades personals objecte de tractament per l'Ajuntament de Terrassa en compliment d'una missió realitzada en interès públic, en l'exercici de poders públics o en el compliment d'una obligació legal o en execució d'un contracte, procedeixen directament de les persones interessades, dels seus representants legals o d'altres administracions públiques d'acord amb les previsions legals.

En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades es donarà compliment al que preveu l'article 14 del RGPD, referit a la informació que haurà de facilitar-se a l'interessat quan les dades personals no provinguin directament d'ell, que inclou específicament l'obligació d'informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

1.g Període de conservació

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a què varen ser obtingudes, en l'exercici de les competències i funcions de l'Ajuntament, i en tot cas, durant els terminis de conservació, prescripció i depuració de possibles responsabilitats legalment previstes. I en posterioritat, en aplicació de la legislació sobre arxius.

1.h Destinataris de les dades

La identificació dels destinataris de les dades consten exposades en les diverses activitats de tractament recollides al Registre d'activitats del tractament.

En tot cas, poden ser destinatàries de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d'acord amb l'article 6 del RGPD i l'article 8 de la LOPDGDD.

1.i Drets de les persones titulars de les dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació de si l'Ajuntament de Terrassa està tractant les seves dades personals.

Les persones titulars de les dades tractades per l'Ajuntament de Terrassa tenen dret a exercir el dret d'accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del RGPD, les persones interessades podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La persona usuària podrà en tot moment, exercir els drets d'accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, portabilitat de les dades i supressió a través dels formularis que hi ha disponibles a la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, de forma preferent. També podrà exercir els drets esmentats mitjançant sol•licitud escrita a l'adreça [email protected], o a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, o enviant correu postal a Plaça Didó, nº5, 08221 (Terrassa).

Sistemes de captació d'imatges i videovigilància a Terrassa:

Legislació aplicable:

 • Constitució espanyola 1978.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LBRL).
 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
 • Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.(LOPDGDD).
 • Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost pel que es regula l'ús de vídeo càmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics i el Real Decret 596/1999, de 16 d'abril pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament i execució de la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, pel que es regula l'ús de vídeo càmeres per les Forces i cossos de seguretat en llocs públics.
 • Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la vídeo vigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.
 • Directiva (UE) 2016/680 del Parlament europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals i a la lliure circulació d'aquestes dades.
 • Llei orgànica 7/2021 de 26 de maig, de protecció de dades personals tractats per finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.
 • Instrucció 1/2009, de 10 de febrer, sobre el tractament de dades de caràcter personal mitjançant càmeres amb fins de vídeo vigilància de l'Agència Catalana de Protecció de dades.

Sistemes de captació d'imatges i videovigilància a Terrassa:

La captació d'imatges a la via pública suposa un tractament de dades personals en quant representa una operació o conjunt d'operacions, per procediments automatitzats o no, com la recollida, organització, estructuració, conservació, extracció, consulta o utilització entre altres, sobre dades personals de la ciutadania, que permet la seva identificació o els fa identificables directa o indirectament, com la pròpia imatge o una matrícula d'un vehicle. Per tant, la captació d'imatges a la via pública, suposa un tractament de dades personals subjecta i protegida per la normativa de protecció de dades, d'acord amb l'article 4 del RGPD i la LOPDGDD.

L'Ajuntament de Terrassa, com administració pública municipal, es troba legitimada per a la captació d'imatges a la via pública que suposa el tractament de dades personals, en tant que es realitza en compliment de missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics (article 6.1.e RGPD), sempre i quan aquesta actuació en interès públic o en exercici de poders públics derivi d'una competència atribuïda per una norma amb rang de llei (art. 6.3 RGPD - art. 8.2 LOPDGDD), com serien en els següents àmbits i amb les següents finalitats:

- finalitat de preservar la protecció dels béns públics o instal·lacions i el bon funcionament dels serveis públics, fora de l'àmbit de la via pública.

- finalitat de control, regulació, vigilància i disciplina per l'exercici del control del trànsit, en l'àmbit de la via pública.

- finalitat de preservar la seguretat pública, en l'àmbit de la prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions i execució de sancions penals, en l'àmbit de la via pública.

A) Videovigilància per la protecció de béns i edificis públics i el bon funcionament dels serveis públics:

L'Ajuntament de Terrassa es troba legitimat per la instal·lació de sistemes de vídeo vigilància per a la protecció dels edificis o instal·lacions municipals, amb la finalitat de garantir el bon funcionament dels serveis públics i els accessos a aquests espais públics, evitant actes incívics i protegint el patrimoni públic i la prestació dels serveis públics (art. 6.1e RGPD i art. 22 LOPDGDD).

En aquests casos, la captació d'imatges de la via pública és absolutament accessòria i accidental, essent la finalitat principal la protecció dels béns públics o del funcionament del propi servei, d'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local i els articles 63 a 68 del Text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya, que defineix les competències municipals i responsabilitat respecte a l'exercici i funcionament de les mateixes i respecte a la cura i preservació del patrimoni públic que han de portar a terme les administracions locals.

L'exercici d'aquestes competències i la responsabilitat sobre l'execució de les mateixes constitueixen la base legal que legitima la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància fora de l'àmbit de la via pública, en instal·lacions i béns municipals, i que per tant, es troba sotmès al règim general de la normativa de protecció de dades i no al règim de la vídeo vigilància policial a la via pública, requerint adaptar-se a les exigències de la normativa de protecció de dades acomplint els principis o obligacions que s'hi estableixen.

Aquesta tipologia de càmeres tenen la finalitat de portar a terme el control i el bon ús dels equipaments municipals, sistemes de control d'accés i comptatge de persones a edificis municipals, entre altres que puguin preveure's per aquestes finalitats.

B) Videovigilància pel control del trànsit:

L'Ajuntament de Terrassa es troba legitimat per la instal·lació i ús de càmeres de vídeo vigilància i qualsevol altre mitjà de captació i reproducció d'imatges per al control, regulació, vigilància i disciplina de trànsit, com autoritat encarregada de la regulació del trànsit d'acord amb l'article 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local i els articles 63 a 68 del Text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya, que atribueix als municipis competències pròpies d'acord amb la normativa estatal i autonòmica en matèria de tràfic, estacionament de vehicles i mobilitat en l'àmbit urbà, respectant en tot cas les previsions del Reial Decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre que aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i

seguretat vial (art. 6.1eRGPD). Per tant, l'exercici d'aquesta competència municipal establerta legalment actua com a base legitimadora per al tractament de dades que suposa la captació d'imatges a la via pública amb aquesta finalitat.

Així mateix, el tractament d'imatges de vídeo vigilància per a exercir aquesta competència de control, regulació, vigilància i disciplina de trànsit, suposa la captació d'imatges a la via pública de conformitat amb l'article 22 LOPDGDD, i per tant, és competència exclusiva i s'ha de portar a terme sempre per part de les Forces i cossos de seguretat i pels òrgans competents per al control, regulació, vigilància i disciplina del trànsit, com és la policia municipal de Terrassa.

El tractament d'aquestes dades personals derivades de la vídeo vigilància a la via pública amb finalitats de regulació del trànsit es troba subjecte a la Directiva (UE) 206/680, del Parlament europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relativa a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals per part de les autoritats competents per finalitats de prevenció, investigació, detecció o enjudiciament d'infraccions penals o d'execució de sancions penals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Així mateix, en transposició d'aquesta directiva, s'ha aprovat la Llei orgànica 7/2021 de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals, igualment aplicable, així com la normativa general de protecció de dades, els seus principis i obligacions de forma subsidiària.

Per tant, l'Ajuntament es troba legitimat legalment per la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància amb la finalitat de control del trànsit i la mobilitat urbana portada a terme per la policia municipal, podent establir càmeres de vídeo vigilància la funció de les quals sigui controlar l'accés a barris o carrers en els que únicament puguin accedir aquells que prèviament hagin estat autoritzats o el propi trànsit de vehicles, captant únicament la matrícula del vehicle per a comprovar que aquell vehicle pot accedir o no a aquella zona, o el vehicle que ha comès la infracció. Aquest fet no obsta, que el mateix sistema de vídeo vigilància a la via pública pel control del trànsit i la mobilitat, pot tenir alhora la funció de control de la seguretat pública si així es troba previst, ampliant la possibilitat de captació d'aquestes imatges, sempre sota la competència exclusiva de la policia municipal.

La instal·lació de càmeres de vídeo vigilància per aquestes finalitats, d'acord amb les previsions genèriques de la normativa de protecció de dades es troba subjecte al dret d'informació, és a dir, s'ha d'avisar a través d'un distintiu visible que l'accés a la zona està controlat per càmeres de vídeo vigilància. El distintiu de control a través de càmeres de vídeo vigilància han d'informar de l'existència del tractament (vídeo vigilància), la identitat del responsable del tractament o del sistema de vídeo vigilància, i l'adreça del mateix, la possibilitat d'exercitar els drets reconegut als articles 15 a 22 del RGPD, on poden obtenir més informació sobre el tractament de les dades personals, i qualsevol altra informació que hagi de facilitar-se als afectats en compliment del dret d'informació regulat en el RGPD. Això no obstant, l'AEPD indica que en aquesta especialitat pròpia del trànsit i la circulació de vehicles, el nivell d'exigència del principi d'informació en la recollida de les dades de caràcter personal, pot considerar-se acomplert mitjançant la utilització de diverses fórmules i instruments informatius, entre els que es contempla la possibilitat que la informació sobre l'existència de les càmeres i la seva ubicació es contingui a la pàgina web del responsable del tractament, sempre que sigui de fàcil accés.

En aquest àmbit trobaríem les càmeres de vídeo vigilància previstes en el Pla director d'implantació dels sistemes de vídeo vigilància a Terrassa, corresponents a control d'accés a zones de baixes emissions, àrees de vianants on es troba restringit l'accés i el trànsit, la possibilitat de càmeres de vídeo vigilància on board, entre altres.

C) Videovigilància amb finalitats de seguretat pública:

La instal·lació de sistemes de vídeo vigilància a la via pública amb finalitats de preservar la seguretat pública, és un sistema que permet contribuir a assegurar la convivència ciutadana, l'eliminació de la violència i l'ús pacífic de les vies i espais públics, així com a prevenir la comissió de delictes, faltes i infraccions relacionades amb la seguretat pública d'acord amb les preceptives autoritzacions administratives.

L'Ajuntament de Terrassa es troba legitimat per a la instal·lació i ús de càmeres de vídeo vigilància i qualsevol altre mitjà de captació i reproducció d'imatges a la via pública amb finalitats de seguretat ciutadana en l'exercici de les competències de policia local atribuïdes per l'article 25.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local i els articles 63 a 68 del Text refós de la llei municipal i del règim local de Catalunya, i com recull l'article 22 de la LOPDGDD i sempre i quan es porti a terme en exclusiva per part de cossos i forces de seguretat.

La instal·lació de vídeo càmeres en espais públics, tant fixes com mòbils en el context de la seguretat pública competència exclusiva de les Forces i Cossos de Seguretat, es troba regulada per la Llei orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la que es regula el marc i la finalitat de l'ús de vídeo càmeres per les forces i cossos de seguretat en llocs públics, en consonància amb la normativa de protecció de dades personals i els principis d'actuació que s'hi estableixen, en especial les relatives als drets dels ciutadans, en especial al dret d'informació respecte a la seva instal·lació.

En la línia d'aquesta Llei orgànica 4/1997 que estableix el marc i la finalitat per la qual es poden utilitzar la vídeo vigilància a la via pública pels cossos i forces de seguretat, s'ha publicat la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig de protecció de dades personals tractades amb finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i execució de sancions penals (transposició de la Directiva UE 2016/680).

Així mateix, el Decret 134/1999, de 18 de maig de regulació de la vídeo vigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya, en desenvolupament de l'anterior normativa, també estableix de forma inequívoca que l'ús per part de les policies locals de Catalunya de càmeres i altres dispositius per captar i gravar imatges i sons en llocs públics, així com el seu posterior ús, només es pot portar a terme per garantir la seguretat pública respectant el dret a la intimitat dels ciutadans i quan la gravació sigui estrictament necessària per acomplir aquesta finalitat davant un risc raonable per la seguretat pública.

En aquest àmbit trobaríem les càmeres de vídeo vigilància corresponents als sistemes de seguretat i pacificació, control d'accés al municipi i àrees de disseminats, xarxes de seguretat i pacificació en zones d'oci, entre altres.

Exercici de drets

En relació als tractaments de les dades realitzats pels sistemes de captació d'imatges i videovigilància, es podran exercir els drets d'accés, rectificació, limitació o oposició al tractament mitjançant els formularis establerts a aquest efecte a la Seu Electrònica, o bé mitjançant el correu electrònic [email protected], o a qualsevol oficina d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Terrassa, i es resoldran tenint en compte el que estableix la normativa de protecció de dades i, si escau, la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

 

Tràmits en relació a la protecció de dades:

Sol·licitud del dret d'accés a dades personals
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4201)

Sol·licitud del dret d'oposició de dades personals
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4261)

Sol·licitud del dret de rectificació de dades personals
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4221 )

Sol·licitud del dret de supressió de dades personals
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=4241 )

Sol·licitud del dret de limitació del tractament
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7911 )

Sol·licitud del dret de portabilitat
( https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=7910 )

També es pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica a www.apdcat.gencat.cat

Condicions generals d'ús del terrassa.cat

1. Condicions d'accés

S'aconsella a la persona usuària llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web www.terrassa.cat cada cop que hi accedeixi, atès que l'accés implica la seva lectura i acceptació.

Mitjançant l'accés i ús a la web www.terrassa.cat la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves a les condicions i instruccions publicades en el moment de fer efectiu aquest accés.

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de la persona usuària i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

 

2. Condicions d'ús

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix www.terrassa.cat, abstenint-se de realitzar activitats il•legals, il•lícites o contràries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, la persona usuària haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

La difusió per Internet d'imatges o veus que facin identificables a terceres persones hauran de comptar amb el consentiment de la persona afectada.

Finalment la persona usuària haurà d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, els servidors, les xarxes o els continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret a excloure a la persona usuària que incompleixi les condicions d'accés i l'ús al www.terrassa.cat, sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes «Condicions d'ús».

 

3. Objecte

Els objectius del portal www.terrassa.cat són:

 • Avançar cap al concepte de Seu Electrònica, presentant de forma digitalitzada l'oferta de serveis que l'Ajuntament de Terrassa dóna a la ciutadania
 • Facilitar l'accés de qualsevol persona interessada a la informació de què disposa l'Ajuntament sobre la ciutat
 • Difondre les activitats i els serveis oferts des de l'Ajuntament
 • Fer servir la xarxa com un mitjà rellevant en la interacció amb la ciutadania

4. Xarxes socials

4.1.Objecte

La presència de l'Ajuntament de Terrassa a les xarxes socials té per objecte visibilitzar i difondre les activitats municipals que desenvolupa l'Ajuntament de Terrassa i les seves societats.

4.2. Tractament de dades de caràcter personal

En els serveis que es donin mitjançant eines com Facebook, Tuenti, Myspace, Twitter, Instagram, Youtube, etc, l'Ajuntament de Terrassa no recollirà ni farà cap tractament de les dades de caràcter personal. Aquestes dades restaran emmagatzemades en els servidors dels respectius serveis i es regiran per la seva pròpia política de privadesa.

 

4.3. Condicions d'ús

Tot allò establert en el punt 2 de les Condicions generals d'ús del terrassa.cat.

No publicar informacions que no responguin als requisits de veracitat, interès públic i respecte a la dignitat de les persones.

No gravar ni publicar imatges, vídeos o qualsevol altre tipus de registre sense el consentiment de les persones afectades.

L'Ajuntament de Terrassa no s'identifica amb les opinions expressades per altri ni amb la ideologia dels perfils amb els quals tingui amistat en cap xarxa social.

L'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d'eliminar de les seves xarxes socials qualsevol informació publicada per altri que vulneri la legalitat, inciti a fer-ho, o contingui missatges que atemptin contra la dignitat de persones o institucions. Així com de bloquejar i denunciar el perfil autor d'aquests missatges

 

4.4. Recomanacions a les persones usuàries

Revisi i llegeixi les condicions generals d'ús i la política de privadesa de la xarxa social en el moment de registrar-se.

Revisi les possibilitats de configuració i ús que la xarxa ofereixi.

Configuri adequadament el grau de privacitat del perfil d'usuari/ària en la xarxa social.

No publiqui informació excessiva sobre la seva vida personal i familiar.

Tingui cura amb la publicació de continguts audiovisuals i gràfics en el seu perfil, especialment si s'allotgen imatges relatives a terceres persones

No ofereixi dades de tercers en el seu espai sense el previ consentiment d'aquests

 

5. Copyright i responsabilitats

L'Ajuntament de Terrassa manté aquesta pàgina web amb l'objectiu de facilitar l'accés a una informació municipal i no municipal actualitzada i exacta.

S'autoritza la reproducció dels continguts textuals i gràfics, excepte amb finalitats comercials, sempre que se citi la font. Els logos, escuts i altres elements de la imatge corporativa són propietat de l'Ajuntament de Terrassa i el seu ús s'autoritza a través del Servei d'imatge i comunicació.

Algunes pàgines d'aquest web contenen referències o enllaços que apunten a webs d'altres organitzacions. L'Ajuntament de Terrassa no es responsabilitza ni de l'exactitud ni de l'actualització d'aquestes webs externes, ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar de l'existència de qualsevol tipus de virus o un altre element que pogués produir alteracions en el sistema informàtic, ni tampoc dels danys i perjudicis que els mateixos puguin causar al hardware o software de les persones usuàries.

L'Ajuntament de Terrassa es reserva el dret d'alterar la forma d'accés al web sense previ avís.

L'Ajuntament de Terrassa no respon del mal funcionament del sistema quan aquest sigui degut a condicions tècniques o per causes de tercers.

 

6. Política de Cookies

El web de l'Ajuntament de Terrassa utilitza cookies pròpies i de tercers amb la finalitat de millorar el servei prestat a les persones usuàries. Si continueu navegant, considerem que accepteu el seu ús. També es considera que accepteu el seu ús si feu clic a qualsevol botó, a la casella de verificació o a qualsevol enllaç, si descarregueu contingut o bé si desplaceu la pàgina.

Què és una cookie i quins tipus de cookie utilitza el Web de l'Ajuntament de Terrassa?

Una cookie és un fitxer que es descarrega a l'ordinador quan la persona usuària accedeix a qualsevol lloc web. Les cookies permeten emmagatzemar i recuperar informació sobre alguns aspectes de la informació i hàbits de la persona usuària.

A l'Ajuntament de Terrassa usem cookies de sessió i d'analítica, per a facilitar la navegació de la persona usuària dintre dels diferents llocs i per a recollir dades no personalitzades sobre l'ús del web (horaris, navegadors, etc.) i dades demogràfiques de les persones usuàries (sexe, edat, etc). És important destacar que en cap cas les cookies usades no proporcionen ni emmagatzemen dades personals de les persones usuàries i que no són permanents: s'esborren quan es tanca el navegador. Podeu consultar més informació sobre el tractament de privadesa i seguretat de les dades que en fa Google Analytics a: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=ca&ref_topic=1008008

Es poden bloquejar o suprimir les cookies que utilitza el Web?

Podeu permetre, bloquejar o suprimir les cookies instal·lades en el vostre equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador que utilitzeu.
Més informació: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=es&ref_topic=2919631.

Tot i que es bloquegi la instal•lació de cookies, no s'impedeix l'efectiva utilització del web per part de la persona usuària.