Les franges de protecció es fan en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals (modificada mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener) amb l'objectiu de protegir les persones i els béns que es troben en terreny forestal o a menys de 500 metres d'aquest.

Les actuacions de desbrossat permeten que en cas d'incendi es pugui evitar la continuïtat horitzontal i vertical del foc, podant els arbres i haver-los aclarit perquè no es toquin les capçades. Aquests treballs disminueixen la força del foc, asseguren a la gent i béns que hi hagi dins les edificacions i permeten un espai de treball més segur per als bombers i a la inversa, si un foc es genera en un habitatge, no afectarà a la massa boscosa.

Més informació: Pla de prevenció  a les urbanitzacions (PPU)