El Servei d'Ocupació, ofereix també, una atenció especial al col·lectiu de persones amb dificultats intel·lectuals d'aprenentatge que vulguin rebre assessorament i suport en la recerca de feina. Per altra banda, aquest servei també està dirigit donar un suport tècnic a les empreses per tal de facilitar la incorporació d'aquest col·lectiu en el món laboral.

La metodologia d'aquest servei (anomenada metodologia de Treball amb Suport) està fonamentada en itineraris individualitzats que tenen en compte les capacitats i les mancances de cada candidat/a. Aquesta metodologia consta un pla de formació teòric-pràctic que contempla les tres etapes del projecte, per les quals no és necessari que totes les persones ateses hi passin, si no que dependrà de les necessitats detectades pel tècnic que porta a terme el programa:

  • Formació teòrica en el centre

Comprèn l'entrevista ocupacional per tal de poder determinar mitjançant un acord entre el tècnic i l'usuari/a, quin és el recorregut necessari per tal de que l'usuari/a pugui tenir una inserció el més ràpida i segura possible, el mòdul d'orientació per tal de formar als usuaris i usuàries que necessitin un coneixements previs abans d'inserir-se en el món laboral i  les  tutories d'itinerari que es realitzen individualment per tal d'orientar i ajudar a realitzar una recerca de feina pel seu compte en moments puntuals.

  • Formació pràctica a l'empresa

Les pràctiques estan orientades a possibilitar que les persones ateses dins el projecte puguin adquirir un aprenentatge de tasques en un lloc de treball real. Això és el que dins la metodologia de Treball amb Suport s'anomena formació en situació. Inicialment el període de pràctiques té una durada prevista de quatre setmanes, però segons l'adaptació de l'alumne/a pot ser que variï, ja sigui per ampliar-lo si no ha assolit els aprenentatges necessaris, com per escurçar-lo en el cas que ja estigui capacitat/da per dur a terme les tasques necessàries del lloc de treball. El tutor/a fa un seguiment acurat del desenvolupament de les pràctiques per tal de mediar entre la persona i l'empresa en cas de necessitat.

  • Seguiment laboral dins l'empresa i consolidació del treballador en el lloc de treball

Es tracta d'un element indispensable dins el programa que tracta de garantir la continuïtat del treballador/a dins l'empresa.  Aquests seguiments laborals es realitzen dins l'empresa en la qual treballen, o bé estan realitzant les pràctiques, per tal de poder tenir contacte amb el seu entorn laboral i facilitar l'adquisició de nous aprenentatges necessaris per treballar