Mitjançant el projecte " Treball als barris", es recolza de manera prioritària als barris i àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen una atenció especial de l'Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional.

Amb l'objectiu d'estimular la creació de l'activitat econòmica i la generació d'ocupació , i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que resideixen, el projecte "Treball als barris" dóna suport a projectes de caràcter integrat en el marc d'un Pla d'execució anual, que en la nostra ciutat s'adreça ​​als barris de La Maurina i Districte II (Ca n'Anglada , Torresana , Vilardell i Montserrat)

El pla d'execució anual , que es desenvolupa en aquests barris, es fonamenta en tres tipus d'accions :

  • Dispositius d'inserció
  • Formació integrada
  • Cases d'Oficis
  • Plans d'ocupació

Dispositius d'inserció

Els dispositius d'inserció laboral són un conjunt d'actuacions dirigides a millorar l'ocupabilitat de les persones dels barris i enfortir la relació amb les empreses, establint diferents vies de col · laboració per facilitar la inserció en el mercat laboral .

Aquest dispositiu realitza accions de prospecció empresarial, treball de les competències instrumentals i transversals, anàlisi de l'ocupabilitat, pràctiques en empreses, acompanyament a la inserció laboral i seguiment de la contractació .

L'objectiu dels dispositius d'orientació és afavorir la cohesió territorial i la igualtat d'oportunitats per accedir al mercat laboral dels col · lectius més desfavorits .

Formació Integrada

La formació integrada que es planteja en el projecte Treball als Barris , ha respost a la necessitat de qualificar professionalment a persones sense qualificació dels barris objecte del projecte . A part de la formació purament professional , també es pretén proporcionar eines i informació que facilitin la integració de les persones que hi participen, al seu barri i a la societat . Així mateix , es vol dotar d'altres coneixements transversals que complementin la qualificació i que orientin cap al coneixement del sector professional escollit.

Durant el projecte en curs , es durà a terme la següent acció formativa:

Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (350h)
 

Cases d'Ofici

Les Cases d'Oficis són programes orientats a la inserció laboral de joves menors de 25 anys mitjançant la qualificació professional, aprenent un ofici en un context productiu real. Tenen una  durada de 6 mesos formació i 6 mesos pràctiques (remunerades amb un sou del 75% del salari mínim interprofessional.)

Jardineria 900 hores : instal·lacions de jardins i zones verdes, preparació medi de conreu, manteniment i millora d'elements vegetals i no vegetals, control fitosanitari. Formació Transversal.

Rehabilitació 900 hores : manteniment obra, elèctric, lampisteria, pintura... Mòdul de Seguretat laboral en construcció adreçat a l'obtenció de la Targeta Professional de la construcció. Formació Transversal.

Plans d'ocupació

Dins del pla d'actuació anual es contemplen també accions de contractació de persones en 

Operaris plans d'ocupació

atur per a la realització d'obres d'interès general i social de caràcter temporal , de naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de les entitats que gestionem les subvencions atorgades, perquè les persones contractades puguin tenir accés a experiència professional i millorar la seva competitivitat .

Les contractacions realitzades són de personal de jardineria , neteja viària , personal dinamitzador, personal per a l'àmbit de l'educació social i infantil i docents de tecnologies de la informació i la comunicació .