L'oferta d'horts municipals es va ampliar l'any 2007 amb la creació de més parcel.les d'horta familiar a la finca de can Casanoves, situada entre el carrer Colom i la Ctra. de Rubí.

L'espai que es destinat a l'horta es troba en la part est de la finca, accedint-s'hi des del carrer Colom.

Ocupa una superfície de 51.000 m2 repartits en tres àrees en diferents nivells que allotjen un total de 81 parcel.les d'uns 100 m2.

El model és molt similar al que trobem a Mn. Homs, en aquest cas s'hi ha construït un únic edifici amb 81 habitacions (guixetes) de 2-3 m3 destinats a guardar els estris i el material a utilitzar en les labors agrícoles dels usuaris, uns lavabos, la neteja dels quals correrà a càrrec dels mateixos usuaris i un espai comunitari d'aixopluc. Cada parcel.la disposa d'un comptador per controlar el consum d'aigua i una aixeta, però, a diferència de Mn. Homs, l'aigua prové directament de la xarxa d'abastament, sense dipòsit intermedi.

El plec de clàusules per l'adjudicació dels horts de can Casanoves, comú amb els horts de Mn. Homs, preveu l'atorgament, per sorteig públic, de llicències d'ocupació i ús temporal de les parcel.les que han quedat vacants i l'establiment d'una llista de reserva de possibles usuaris que cobreixin les vacants que es puguin produir, per diferents causes, fins a una nova licitació

  • Planta dels Horts Municipals de Can Casanoves
  • Foto aèria dels Horts Municipals de Can Casanoves