Amb l'objectiu de fer millor la nostra ciutat aprofitant el coneixement generat en el Campus - Terrassa Universitària i el de la mateixa ciutadania, hem creat el «Catàleg de Reptes».

En aquest projecte, posem a l'abast dels diferents actors del Campus TU: alumnat, professorat, grups de recerca, etc., la informació dels reptes identificats per la ciutadania i per la mateixa administració amb l'objectiu que es puguin treballar i resoldre, tant de forma individual com col·lectiva.

Aquest treball es pot realitzar com a treball de fi de grau, de màster o de doctorat. En aquests casos, s'ha articulat una puntuació addicional si es presenten els treballs a la convocatòria de les Beques de recerca per a l'estudiantat universitari del Campus TU que convoca anualment l'Ajuntament de Terrassa el mes de setembre.

Us animem a participar-hi!

 

Repte 1. Sistema de control de riuades

Descripció: la història de la nostra ciutat demostra que el possible desbordament de la riera del Palau és una amenaça que hem de tenir molt en compte per a realitzar una gestió resilient dels serveis municipals. Els plans d'autoprotecció enfront de riuades han de tenir en compte el paràmetre del nivell de la riera. Encara que els treballs de canalització i protecció han estat importants, un possible desbordament podria tenir un impacte molt elevat i, per tant, és necessari realitzar una correcta gestió del risc.

Objectius: l'objectiu seria utilitzar sistemes, assistits per ordinador, de tractament d'imatges, basant-nos en càmeres instal·lades en edificis propers al jaç de la riera (tres edificis, un en el curs superior, un altre en el curs mitjà i l'últim en el curs baix), per a determinar el cabal en temps real en metres cúbics per segon. Aquesta informació es recolliria pels equips instal·lats a l'edifici, on s'analitzaria i s'enviaria a la plataforma Sentilo Terrassa, el cabal en metres cúbics per segon, en cadascun dels punts d'anàlisi. En la plataforma de ciutat s'analitzarà si els cabals estan fora dels nivells normals, s'enviaran les dades al "Situation Room" que s'està construint dins del cas d'ús de resiliència urbana i es determinarà si convé activar alertes.

Repte 2: Control de plagues

Descripció: les paneroles (Periplanta americana i Blatella germànica) viuen en el clavegueram. En l'època de cria surten del seu hàbitat i és freqüent detectar-les en la via i carrers públics, amb les afectacions per a la ciutadania que generen, ja que poden ser vectors de malalties.

Objectius: desenvolupar un sistema capaç de detectar paneroles, quan hi hagi un nivell baix-mitjà d'infestació en el clavegueram i poder actuar preventivament, a fi de mantenir la plaga sota un nivell de tolerància adequat i evitar la presència  en la via pública.

Es podria pensar també en un sistema similar adaptat al control de rosegadors 
en el clavegueram.

Repte 3: Implantació d'un sistema fiable de control de la qualitat de l'aire

Descripció: els alts nivells de contaminació atmosfèrica generats pels vehicles de combustió afecten greument la salut de la població en general i, especialment, a la població més vulnerable (nens i ancians) a la nostra ciutat.

Objectius: desenvolupar un sistema capaç de detectar els nivells de NO2 i PM10 de manera precisa i fiable que permeti conèixer els nivells de qualitat real de l'aire en tota la ciutat i sigui d'ajuda per a la presa de decisions i  adoptar mesures per a la millora de la qualitat de l'aire.

Repte 4: Millora de l'eficiència en la recollida de residus

Descripció: la neteja de la ciutat és un element molt important en la qualitat de vida ciutadana, s'ha d'evitar tenir contenidors desbordats i presència d'escombraries i mobiliari  en la via pública, principalment a les zones de contenidors.

Objectius:

  • Gestió de rutes de recollida d'escombraries i mobiliari en la via pública.
  • Desenvolupament d'un sistema de millora d'eficiència en la prestació dels serveis de neteja de la via pública.
  • Aplicacions orientades a treballadors de la neteja i a ciutadans: accedir a la informació sobre la recollida de residus (horari, etc.), comunicar o alertar sobre escombraries i/o mobiliari en la via pública, accedir a punts intensius d'abocament de residus incontrolats, etc.

Repte 5: Control d'olors en els contenidors de residu orgànic

Descripció: els contenidors marrons de residus orgànics generen males olors i malestar al veïnat i als passejants. A les persones residents a tocar els hi pot arribar males olors procedents dels contenidors d'orgànic de manera permanent i especialment a l'estiu. També afecta els i les vianants de manera temporal, quan passen prop del contenidor d'orgànic.

Objectius: reduir les males olors dels residus orgànics. Les olors procedeixen especialment dels líquids que es formen, per tant, una opció és tractar de limitar al màxim l'acumulació de líquid, una forma és usar absorbidors o dessecants.

Actualment el residu orgànic és llançat al contenidor en bossa de plàstic, la qual cosa suposa una pràctica anti reciclatge que hauria de deixar d'utilitzar-se. Les millors pràctiques recomanen dipositar el residu en el contenidor directament (sense embolcall) o bé amb paper.

Repte 6: Gestió intel·ligent dels semàfors per a afavorir la seguretat urbana

Descripció: antigament els semàfors, de nit, es deixaven en manera taronja, es podia passar però vigilant. Actualment es deixen funcionant. 
Els semàfors serveixen per a organitzar el tràfic quan hi ha molt, però, si hi ha poc, el que fan és detenir-ho i això comporta:

  • Malbaratament d'energia (pèrdua, en la frenada i generació en l'arrencada)
  • Augment d'emissions
  • Pol·lució acústica (soroll de frenat i arrencada)
  • Pol·lució aire.
  • Incomprensió per part dels conductors que s'han d'esperar quan no és necessari.

Objectius: desenvolupament d'un sistema de gestió intel·ligent de semàfors per a reduir cues i emissions, tot contemplant la xarxa de semàfors de manera global.

Repte 7: Integració de tecnologies existents en una nova plataforma de suport a col·lectius vulnerables

Descripció:  detectar eficaçment i eficientment totes les necessitats de col·lectius vulnerables (especialment gent gran) per falta de salut, mobilitat, accés a les tecnologies, dependència, etc,, per a poder dissenyar serveis o dispositius específics i ajustables.

Objectius: desenvolupar un sistema que integri totes les dades del col·lectiu, amb capacitat de manejar i quantificar les necessitats per a poder dissenyar serveis o dispositius específics i ajustables.

Repte 8: Solució a la presència d'excrements d'animals en la via pública

Descripció: la presència d'excrements d'animals en la via pública per l'incivisme d'algunes persones afecta a tota la ciutadania. El repte és la solució definitiva a l'existència de residus biològics de gos en la via pública.

Objectius: solució auto sostenible a l'existència de femta de gos en la via pública i les seves conseqüències negatives en matèria de salubritat i imatge.

Repte 9: Sistema de detecció d'incendis per a la zona Nord-oest de la ciutat

Descripció: la zona nord-oest de la ciutat està molt propera a una zona boscosa, la qual cosa implica un elevat risc d'incendi. És necessari disposar d'un sistema que alerti quan hi hagi indicis d'incendi, abans que es propagui.

Objectius: desenvolupament d'un sistema de detecció d'incendis en fase inicial.