La Comissió del Menjadors Escolar de Terrassa té els seus orígens en les voluntats manifestades a principis dels anys 90 per les direccions i les comunitats educatives dels centres d'educació infantil i primària de Terrassa, aleshores es pretenia normalitzar un servei que es prestava de manera desigual en cada un dels centres i aconseguir per al conjunt d'aquestes escoles un servei de menjador escolar que reunís les següents característiques:
  • Un servei unificat per a la totalitat dels centres d'educació infantil i primària de Terrassa. Unificat en la seva prestació, gestió i condicions econòmiques.
  • Un servei solidari entre els diferents centres educatius, en el qual es col•labora i coopera en la sostenibilitat de tots i cada un dels menjadors escolars, de forma que  aquells centres que tenen un nombre considerable d'usuaris del servei contribueixen en el manteniment dels que en tenen pocs.
  • Un servei de qualitat, tant en el sistema d'elaboració dels menjars, com en el conjunt de l'atenció que es presta a l'alumnat que en fa ús.

Amb l'objectiu de garantir aquests pressupòsits bàsics es va posar en funcionament al si del Consell Escolar Municipal, la Comissió de Menjadors, integrada pels diferents sectors implicats i que ha estat i és l'organisme responsable de vetllar pel bon funcionament general d'aquest servei.

El curs 2009-10 es va aprovar el darrer Pla de funcionament actualment vigent en virtut de les previsions contingudes al Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, cada centre escolar elaborarà el seu pla de funcionament específic on es concreten per centre les normatives d'aquest pla general.