El Consell Consultiu de Comerç és un òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l'Ajuntament de Terrassa, creat a l'empara de la Llei 8/1987, de 27 d'Abril de 1978, de règim municipal i local de Catalunya i actualment subjecte al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'Abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei Municipal i de règim local de Catalunya amb la finalitat d'informació, proposta, consulta i assessorament en tot allò que afecti el comerç de la ciutat. 

El consell es regirà per el següent reglament:

Reglament del Consell Consultiu de Comerç

Accediu a la web de comerç per a més informació.