El nou Reglament d'Organització i funcionament del Consell de la Formació Professional de Terrassa, va ser aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió del dia 29 de juny de 2017 desprès de ser aprovat en reunió extraordinària pel Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa el 19 d'abril del 2017

El primer Reglament fou aprovat per l'Excm. Ajuntament Ple, en sessió del dia 25 de juliol de 2002. Modificats per l'Excm. Ajuntament Ple en sessió del dia 26 de maig de 2005 a proposta del Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa, acordada en sessió del dia 7 d'abril 2005.

El consell es regirà per el següent reglament:

Reglament d'Organització i Funcionament del Consell de la Formació Professional de Terrassa

Accediu a la web del  Consell Consultiu de la formació Profesional per a més informació.