El Consell Municipal d'Economia Social i Solidària és l'òrgan de participació de la ciutadania, de les entitats, les institucions i les empreses interessades en donar suport als diferents àmbits d'economia social i solidària a Terrassa.

El Reglament del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària de Terrassa (CMESS) es va aprovar inicialment i per unanimitat en sessió Plenària celebrada el 21 de juliol de 2016 i la seva aprovació definitiva s'ha fet publicada al BOPB del 5 de desembre de 2016.

El text ha estat fruit del treball, participació i implicació de les set forces polítiques que formen part del Plenari Municipal i d'entitats que treballen per fomentar l'economia social a la ciutat.

Reglament del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària

Publicació BOPB

Objectius

El Consell tindrà per objecte fomentar, impulsar i enfortir les experiències econòmiques basades en l'autoorganització de la ciutadania que no persegueixin el lucre, sinó satisfer les necessitats bàsiques, i que s'organitzin des del suport mutu, el compromís amb la comunitat, la igualtat i la democràcia amb la finalitat de promoure un model econòmic just i sostenible.

Serà també objecte d'aquest Consell la promoció i el foment de l'economia social en tots els àmbits municipals de manera transversal i des del paradigma de la concertació pública, cooperativa i comunitària.

Funcions

Composició

La Presidència

La Vicepresidència

Vocals:

  • Fins a un màxim de set representants de les empreses, associacions i fundacions que fan activitat econòmica a la ciutat sota les fórmules d'economia social.
  • Una persona representant de cada institució, si ho sol·licita.
  • Fins a un màxim de tres representants de les associacions, fundacions o col·lectius que no fan directament activitat econòmica i que realitzen i/o promouen projectes que fomenten algun dels àmbits de l'economia social.
  • Una persona representant d'entitats de segon nivell d'àmbit local i supralocal que tingui com a finalitat el foment de l'economia social.
  • Dos representants de la ciutadania que vulguin participar en el Consell i no tinguin vinculació directa amb cap sector o agent ja representat.
  • Una persona representant de cada un dels grups municipals representats al Ple Municipal.

Secretaria

Representació tècnica municipal

Decret de nomenament de membres del Consell

Atribucions del plenari

Comissions de treball

 

Sessions 2018

L'acte de constitució i primera sessió del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària serà el proper 30 de gener de 2018 a les 18h a la sala de sessions de l'Ajuntament. Podeu consultar la convocatòria.

 

Segona sessió del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària serà el proper 20 de març de 2018 a les 17.30h Centre Cívic Municipal President Macià (Rambla de Francesc Macià, 189, 08226 Terrassa). Podeu consultar la convocatòria.

Tercera sessió del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària serà el proper 12 de juny de 2018 a les 17.30h Centre Cívic Avel·lí Estrenjer (Pl de la Cultura, 5, 08225 Terrassa). Podeu consultar la convocatòria.

 

Quarta sessió del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària serà el proper 25 de setembre 2018.

 

Cinquena sessió del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària serà el proper 18 de desembre 2018.

 

Informe de Balanç 2018

 

Sessions 2019

Sisena sessió del Consell Municipal d'Economia Social i Solidària serà el proper 29 de gener 2019.

 

Setena sessió del Consell Municipal d'Economia Social y Solidaria serà el proper 26 de març 2019.