El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana és un òrgan consultiu de l'Ajuntament de Terrassa, que té com a finalitat l'assessorament i redacció de propostes i plans d'actuació en matèria de seguretat ciutadana.

El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana estarà integrat per persones nomenades per l'Il.ltre. Sr. Alcalde-President, el qual donarà compte al Ple dels nomenaments i cessaments dels seus membres.

El consell es regirà per el següent reglament:

Reglament del Consell Municipal de Seguretat Ciutadana

Accediu al web del  Consell Municipal de Segureta Ciutadana per a més informació.