RELACIÓ DE PERSONES SELECCIONADES PER AL PROJECTE

Llistat de persones seleccionades per al projecte

RELACIÓ DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES PER AL PROGRAMA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES EN GARANTIA JUVENIL

Llistat admesos i exclosos en el projecte

L'Ajuntament de Terrassa contractarà 30 joves titulats inscrits al Programa de Garantia Juvenil

L'Ajuntament de Terrassa ha sol·licitat subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat per tal d'incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya i millorar la seva ocupabilitat amb l'adquisició de les aptituds i les competències derivades de la práctica laboral.

L'objecte de la convocatòria és la contractació laboral de 30 joves per dur a terme tasques de diferents tipologies a l'Ajuntament de Terrassa, a través de contractes de pràctiques remunerades durant sis mesos, a jornada completa.

A l'espera de l'aprovació definitiva, a la qual està subjecte aquesta pre-oferta es fa difusió de les possibles contractacions, amb la finalitat de informar als joves, així com, per tal d'obrir el termini per la presentació de sol·licituds per a la futura selecció, si cal.

Requisits generals:

1.- Tenir la nacionalitat espanyola o d'alguns dels estats membres de la Unió Europea.

2.- Estar inscrits com a beneficiaria del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Els requisits per inscriure's al Sistema Nacional de Garantia Juvenil son els següents:

- Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys

- Estar inscrit en el Servei d'Ocupació com a demandant d'ocupació no ocupat

- No haver treballat durant els darrers 30 dies

- Que faci menys de 5 anys d'haver finalitzar els estudis que es requereixen a la convocatòria

3- Estar en possessió de titulació acadèmica que s'especifica o títols oficialment reconeguts com equivalents, o d'un certificat de professionalitat, que els habiliti per a l'exercici professional, i complir els requisits que exigeix la modalitat del contracte de treball en practiques

Tipus de contracte:

Contracte de treball en pràctiques 6 mesos

Jornada complerta

Salari segons acord social i conveni

Llocs de treball i titulació requerida:

Lloc de treball .

Titulació Acadèmica mínima requerida

Núm.

cont

Informadors ambiental

CFGS Educació i control ambiental, CP o equivalent

3

Advocat

Llicenciatura / Grau Dret

1

Tècnic Aux. Informàtica

CFGM en informàtica

1

Tècnic Riscos laborals

Tècnic superior prevenció riscos laborals

1

Delineant

CFGS Delineació

1

Auxiliar Gestió

CFGM Administració i gestió, CP o equivalent

20

Monitor temps lliure

Monitor temps lliure, CP o equivalent

1

Electricistes

CFGM Electricitat, CP o equivalent

2

 

Procediment de selecció:

Valoració del currículum (es valorarà la documentació degudament acreditada) i si s'escau, es plantejarà la realització de proves i/o entrevistes amb l'objecte de contrastar la millor idoneïtat del perfil de les persones aspirants.

Presentació de candidatures:

Les persones interessades que compleixin les condicions exigides hauran de presentar sol•licitud, currículum i fotocopia de la inscripció com a persona beneficiaria del sistema nacional de Garantia Juvenil al Registre General de Foment de Terrassa i fotocòpia de vida laboral a partir del 20 d'octubre.

Foment de Terrassa

Ctra. de Martorell,95 (08224) Terrassa

Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i dimecres de 15:30 a 18:30

El darrer dia per a la presentació de sol•licituds serà el dia 28 d'octubre de 2016 (inclòs).

La llista de persones admeses es publicarà el proper 3 de novembre de 2016 en aquest mateix espai web.

Les proves de selecció es realitzaran el 7 de novembre de 2016, a les 9.30h a Foment de Terrassa SA, el dia de la prova caldrà aportar la documentació que justifiqui els estudis declarats a la sol·licitud. 

El 9 de novembre de 2016 es publicarà la llista de persones seleccionades

Instància per participar a la selecció del projecte