Pla d'Ocupació Municipal 2014

Aquests plans estàn adreçats preferentment a persones aturades de més de 45 anys, en situació d'atur de llarga durada (més d'un any com a demandant d'ocupació), i altres col•lectius en risc d'exclussió social: dones, joves menors de 29 anys, persones amb discapacitat, etc.

Altres col•lectius inclosos a la selecció: 

• Persones aturades que tots els membres de la seva unitat familiar estan també aturats i que no perceben cap prestació econòmica.
• Persones aturades que no perceben cap prestació econòmica i que tenen càrregues familiars (famílies monoparentals, etc.).
• Persones aturades que hagin exhaurit les prestacions o subsidis d'atur.
• Número de fills al seu càrrec.
• Aturats de llarga durada.
• Dones que han patit violència de gènere.
• Dones.
• Joves menors de 29 anys.
• Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, reconeguda amb un mínim del 33%.
• Altres col•lectius d'exclusió social.

 

Requisits específics de participació en el procés de selecció: 

a) Empadronament a Terrassa, amb una antiguitat mínima d'un any a l'inici del procès de selecció (es faran les comprovacions pertinents).
b) No haver estat contractat mitjantçant un pla d'ocupació en els 12 mesos anteriors.
c) Inscripció com a demanant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Ocupació de Catalunya o a la base de dades de Foment de Terrassa SA, en situació d'atur en recerca de feina. Com a mínim des de la data l'inici del procès de selecció i fins el dia de la contractació.
d) Trobar-se inclòs en algun dels col•lectius definits en l'objecte dels plans municipals per a l'exercici 2014.
e) Reunir la resta de requisits definits pel projecte a desenvolupar, en relació a la categoria professional, lloc a desenvolupar (coneixement, experiència, etc.)

Pla d'Ocupació per a Persones Aturades No Perceptores

Regulat per l'ORDRE EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s'obre convocatòria per a l'any 2014.


Base 5. Persones destinatàries del Programa

5.1. Són persones destinatàries del Programa les persones en situació d'atur, prioritàriament de 30 anys o més, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi.

 

5.2. Als efectes d'aquest Programa, s'entén per persones en situació d'atur aquelles persones inscrites en l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupades a la data immediatament anterior a la presentació de la corresponent oferta de treball. Dins del col·lectiu prioritari, les persones participants hauran d'haver exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi sense nous drets a percebre'ls a la data de la selecció. Les persones en situació d'atur que, en el moment de l'oferta de treball, siguin perceptores del Plan Prepara o el RAI, no poden participar en el Programa.

 

5.3. En qualsevol cas, les persones contractades en el marc d'aquest Programa han d'estar inscrites en l'oficina de Treball com a demandants d'ocupació no ocupades i han de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

 

5.4. La participació en aquest Programa implica la incompatibilitat de les persones participants en qualsevol altra política activa d'ocupació subvencionada pel Servei d'Ocupació de Catalunya durant la seva permanència. Igualment, tres absències injustificades d'una persona participant, en el període d'un mes, o la falta total

d'aprofitament és motiu d'exclusió del Programa.


Base 12. Selecció de les persones participants

 

../.. Les oficines de treball del Servei d'Ocupació de Catalunya s'encarregaran de derivar a l'entitat local que executa el Programa persones candidates, d'acord amb l'itinerari professional acordat entre aquestes i el personal orientador del Servei d'Ocupació de Catalunya


Les entitats en faran la selecció definitiva, tenint en compte els llocs de treball i la formació objecte del programa.
 

Treball als Barris 2014-2015

Regulats per l'ORDRE EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014.

 

6.4 Programa D: Programes d'experienciació laboral.

Descripció

Aquest programa s'ha d'entendre com un programa plurifuncional, ja que té diferents enfocaments que es poden utilitzar en funció de l'anàlisi prèvia de les persones destinatàries de les mesures, de les necessitats de l'entorn on s'actua i dels recursos de què disposa l'entitat beneficiària.

Consisteix en la contractació laboral de persones treballadores en situació d'atur, per tal que les persones participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d'obres i serveis d'interès general i social de caràcter temporal, és a dir, de naturalesa addicional respecte de les actuacions habituals de l'entitat beneficiària.

Cadascun dels projectes d'experienciació laboral podrà contenir dos tipus d'accions:

 

  • Actuacions ocupacionals: són aquelles que comporten la contractació de persones del barri per a la realització d'una obra o servei d'interès general i social, programades en el marc del projecte integral del barri, i la seva finalitat és permetre adquirir o millorar determinades competències tècniques a les persones participants.
  • Actuacions professionals: són aquelles que comporten la contractació de personal, principalment tècnic, per a la realització de tasques de dinamització, mediació, medi ambient, atenció a col·lectius en risc d'exclusió social i seguiment o coordinació dels diferents dispositius sociolaborals. Es prioritzen les actuacions professionals que suposin la contractació de persones del barri on s'actua.

Condicions i colectius

Podran ser destinataris d'aquestes accions les persones residents al barri aturades inscrites com a persones demandats d'ocupació no ocupades (DONO) que no cobrin prestacions d'atur. En les actuacions professionals podran ser destinataris persones que, reunint els mateixos requisits, no siguin residents al barri.

Es prioritzaran les accions adreçades als col·lectius següents:

  • Persones en situació de risc d'exclusió social.
  • Persones en situació d'atur de llarga durada.
  • Persones amb baixa qualificació professional.
  • Persones treballadores en situació d'atur majors de 45 anys.
  • Persones amb discapacitat física, psíquica, mental o sensorial.
  • Persones en tractament de salut mental.
  • Dones que han patit o pateixen situacions de violència de gènere.
  • Persones nouvingudes en situació de desavantatge laboral

Selecció i contractació de les persones participants

Per a la selecció i contractació de les persones participants en el programa d'experienciació laboral se seguirà el següent procediment:

../.. L'oficina de Treball gestionarà l'oferta d'ocupació i seleccionarà les persones candidates, derivant un mínim de tres persones per lloc de treball ofertat,sempre que això sigui possible.

L'entitat beneficiària procedirà a la selecció definitiva de les persones participants, i en cas que les persones candidates proposades no siguin els idonis, podrà seleccionar altres, sempre que aquests siguin persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya com a demandant d'ocupació no ocupat (DONO) i no cobrin prestació d'atur.