CRITERIS PER LA SELECCIÓ DE TREBALLADORS/RES PER LES CONVOCATORIES DE PLANS D'OCUPACIÓ MUNICIPALS 2015, DE L'AJUNTAMENT DE TERRASSA I EMPRESES MUNICIPALS, GESTIONATS DES DE FOMENT DE TERRASSA SA.

Resum contractació


1. OBJECTE


L'objecte es establir criteris objectius i condicions de selecció per a la contractació de treballadors/res amb diferents perfils professionals, per donar suport a diferents àmbits de l'Ajuntament de Terrassa i les seves empreses, sempre que no es contradiguin amb les pròpies bases de les convocatòries especifiques, que es realitzin amb la modalitat de plans d'ocupació municipals.

2. COL•LECTIUS PRIORITARIS

Col•lectius preferents

• Preferentment, per l'exercici 2015, aquests plans d'ocupació estan adreçats a persones aturades de més de 45 anys, en situació d'atur de llarga durada (més d'un any com a demandant d'ocupació), i altres col•lectius en risc d'exclusió social: dones, joves menors de 29 anys, persones amb discapacitat, etc.

Altres col•lectius

• Persones aturades que tots els membres de la seva unitat familiar estan també aturats i que no perceben cap prestació econòmica.
• Persones aturades que no perceben cap prestació econòmica i que tenen càrregues familiars (famílies monoparentals, etc.).
• Persones aturades que hagin exhaurit les prestacions o subsidis d'atur.
• Número de fills al seu càrrec.
• Aturats de llarga durada.
• Dones que han patit violència de gènere.
• Dones.
• Joves menors de 29 anys.
• Persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, reconeguda amb un mínim del 33%.
• Altres col•lectius d'exclusió social.

3. CRITERIS ESPECÍFICS

També es valorarà i prioritzarà la contractació d'aquelles persones que:

a) No han estat contractats mitjançant un pla d'ocupació municipal en els 12 mesos anteriors al procés de selecció.
b) Estar inscrit/a com a demanant d'ocupació no ocupat (DONO) al Servei d'Ocupació de Catalunya o a la base de dades de Foment de Terrassa SA, en situació d'atur en recerca de feina. Com a mínim des de la data l' inici del procés de selecció i fins el dia de la contractació.
c) Reunir la resta de requisits definits pel projecte a desenvolupar, en relació a la categoria professional, lloc a desenvolupar (coneixement, experiència, etc.) i altres que es determinin.

4. CATEGORIES PROFESSIONALS GENERIQUES

Les categories professionals genèriques  per la realització d'aquests projectes i contractació son:

- Peó

- Oficial

- Oficial administratiu

- Tecnics/ques de grau mig

- Tècnics/ques de grau superior

5. FASES I PUNTUACIÓ

Els participants en el procés de selecció seran totes les persones que formen part de les bases de dades de Foment de Terrassa com a demandants de Plans d'Ocupació des de l'1 de gener de 2014.

1a Fase:  Revisió de l'acompliment dels requisits per poder participar. Té per objecte la revisió dels perfils professionals dels demandants que han sol•licitat participar en processos de selecció per a plans d'ocupació per tal de determinar les que compleixen els requisits de participació. El resultat d'aquesta fase serà PARTICIPANT / NO PARTICIPANT al procés de selecció.

2a Fase :  Valoració curricular. Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al•legats per les persones participants en la sol•licitud, fins a un màxim de 10 punts.

3a Fase:  Entrevista Personal. Es convocaran a una entrevista personal entre 3 i 5 persones aspirants amb millor puntuació fins al moment, per a cada lloc de treball a cobrir. A l'entrevista es plantejaran qüestions relacionades amb la trajectòria laboral i acadèmica de les persones aspirants per tal de valorar la seva adequació al perfil de competències requerit per ocupar el lloc de treball.

4a Fase:  Càlcul i puntuació segons criteris socioeconòmics i familiars. Aquesta fase consistirà en la valoració dels mèrits al•legats per les persones participants.

5ª Fase: Puntuació persones participants d'acord amb els següents criteris:

6. PROPOSTA DE PERSONES SELECCIONADES I REALITZACIÓ DE PROVES

Finalitzat el procés de preselecció i puntuació de les persones aspirants es convocarà a les persones amb major puntuació d'aquestes, per la realització de les corresponents proves, entrevista, etc...d'acord amb la convocatòria i necessitats que es determinin per cobrir els llocs de treball concrets.

Finalitzat el procés es comunicarà a totes les persones selecionades/participants la resolució del procés de selecció, així com la seva situació personal: candidat/a admès/sa, en llista d'espera i exclòs/a, etc

7. CONTRACTACIÓ I CONDICIONS DE TREBALL
Les persones seleccionades seran contractades mitjançant la modalitat d'obra o servei determinat per Foment de Terrassa SA, i si el projecte ho permet la durada contractual serà preferentment de 6 mesos, amb jornada ordinària .
Les persones seleccionades estaran obligades a realitzar la formació professional transversal i necessària que es determini en el projecte o convocatòria concreta.
A la finalització del contracte es programaran tutories individuals de seguiment, amb la finalitat de donar eines per millorar la recerca de feina i les possibilitats d'inserció posterior de les persones contractades.