Normativa actual

Segons informa el Departament d'Ensenyament, es mantindran els mateixos criteris generals i complementaris d'admissió d'alumnes i els barems que es van aplicar el darrer curs.

Documentació Acreditativa

Documentació que s'ha de presentar en tots els casos:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor legal) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres

Nota: Les dades d'identificació o filiació per a l'alumnat estranger podran acreditar-se amb els documents d'identitat, el passaport o el llibre de família del país d'origen.

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar

Criteris generals Puntuació Documentació acreditativa
Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballin en el moment que es presenta la sol·licitud de preinscripció 40 Ho comprova el propi centre
Proximitat del domicili de l'alumne o alumna i, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat: 3 supòsits
a) Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l'àrea de proximitat del centre 30 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Només quan el domicili al·legat no coincideix amb el DNI o de la targeta de residència de la persona sol·licitant, cal presentar volant municipal de convivència
b) Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna,  l'adreça del lloc de treball del pare o  mare, tutor o tutora o l'alumne quan sigui major d'edat 20 Còpia del contracte laboral o certificat emès a l'efecte per l'empresa
c) Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre, però no en l'àrea de proximitat del centre sol·licitat en primer lloc 10 Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres. Només quan el domicili al·legat no coincideix amb el DNI o amb la targeta de residència de la persona sol·licitant, cal presentar volant municipal de convivència
Renda per càpita de la unitat familiar: quan el pare, mare, tutor o tutora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció 10 Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans igual o superior al 33% 10 Original i fotocòpia del certificat de disminució del Departament d'Acció Social i Ciutadania o certificat de disminució de l'ICAM o pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.


Criteris complementaris de prioritat i barem a aplicar

Criteris complementaris Puntuació Documentació acreditativa
Condició legal de família nombrosa o monoparental 15 Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent o títol de familia monoparental que tramita el departament d'Acció Social i Ciutadania.