Documentació obligatòria

  • Llibre de Família si no es té número IDALU (identificador de l'alumne/a) (original)
  • Document d'Identitat (DNI o targeta de residència) del pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet, si no es té certificat digital i s'utilitza l'opció de suport informàtic (original)

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació, que només s'han de presentar si s'al·leguen:

Aquesta documentació només s'haurà d'aportar en el cas que una vegada presentada la sol·licitud el resguard d'aquesta digui que es necessari fer-ho.

  • Documentació acreditativa del domicili del lloc de treball (original)
  • Documentació acreditativa en cas de ser beneficiari de la prestació econòmica de renda garantida de ciutadania (original)
  • Certificat del reconeixement de discapacitat de la persona que al·legui aquesta condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. (original)
  • Títol de família nombrosa o monoparental, vigent (original)

En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa.

Anar a dalt

Criteris de baremació

Els criteris de baremació pel curs 2024-2025 són els següents:

Criteris específics

Criteris específics Documentació acreditativa
Per accedir a l'educació primària i a l'ESO s'aplica el criteri específic d'adscripció de centre (d'acord amb el que estableix el punt 5 de la resolució) Ho comprova el propi centre

 

Criteris generals de prioritat i barem a aplicar

Criteris generals Puntuació Documentació acreditativa
Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre. No s'aplica aquest criteri si l'alumne està escolaritzat al 1r cicle d'educació infantil 50 Ho comprova el propi centre.
Proximitat del domicili de l'alumne o alumna i, si s'escau, proximitat del lloc de treball del pare, mare, tutor o tutora, o de l'alumne o alumna quan sigui major d'edat: 3 supòsits
a) Quan el domicili de la persona sol·licitant estigui en l'àrea de proximitat del centre 30 Es consulta electrònicament amb el Padró Municipal, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar s'haurà de presentar el Volant de convivència on ha de constar l'alumne.
b) Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna,  l'adreça del lloc de treball del pare o  mare, tutor o tutora o l'alumne quan sigui major d'edat 20 Còpia del contracte laboral o certificat emès a l'efecte per l'empresa.
c) Quan el domicili de la persona sol·licitant és al mateix municipi on està ubicat el centre, però no en l'àrea de proximitat del centre sol·licitat en primer lloc 10 Es consulta electrònicament amb el Padró Municipal, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar s'haurà de presentar el Volant de convivència on ha de constar l'alumne.
Renda anual de la unitat familiar: quan el pare, mare o tutor/a siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania 15 Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.


Criteris complementaris de prioritat i barem a aplicar

Criteris complementaris Puntuació Documentació acreditativa
Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora o germans igual o superior al 33% 15 Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar (altres comunitats autònomes, etc) s'ha d'adjuntar la targeta acreditativa vigent.
Pare, mare, tutor o tutora treballa en el centre en el moment de presentar la sol·licitud 
Jornada laboral mínima de 10h. setmanals
10 Ho comprova el propi centre.
Formar part d'una família nombrosa 10 Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar (altres comunitats autònomes, etc) s'ha d'adjuntar el títol vigent de família nombrosa.
Formar part d'una família monoparental 10 Es consulta electrònicament les dades del Departament de Drets Socials, si resguard de la sol·licitud diu que no s'ha pogut comprovar (altres comunitats autònomes, etc) s'ha d'adjuntar el títol vigent de família monoparental.
Alumne/a nascut en un part múltiple (Bessons/es) 10 Llibre de família.
Alumne/a en situació d'acolliment familiar 10 Resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials.
Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme 10 Violència de gènere:Mitjans establerts a l'art. 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. 
Víctima del terrorisme: Certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri d'Interior.

Anar a dalt