A l'etapa de l'Educació Infantil i Primària  (3-12 anys),  els infants amb discapacitat han de ser atesos en centres ordinaris d'educació sempre que sigui possible. Hi ha diferents serveis i recursos educatius perquè els centres escolars puguin orientar i atendre els infants amb necessitats educatives especials:

A alguns centres educatius ordinaris hi ha Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE), adreçades a alumnes amb limitacions d'autonomia per causa de discapacitats motrius, intel·lectuals o trastorns del desenvolupament i la conducta. D'altra banda, en alguns centres hi ha agrupacions d'alumnes amb dèficit auditiu.

En l'etapa de l'Educació Secundària (12-16 anys), si un alumne està escolaritzat en un centre ordinari i presenta inadaptació al medi escolar, a més d'un retard en els aprenentatges i desajustos de conducta greus, els centres educatius compten amb el recurs de les UEC (Unitats d'Escolarització compartida).

 

Si es valora necessari, l'alumnat pot escolaritzar-se a una escola d'educació especial (EE). El canvi a una escola d'EE es pot realitzar en qualsevol moment al llarg de l'escolaritat. Els centres d'EE atenen alumnat fins als 21 anys, i inclouen Programes de transició a la vida adulta i de formació i inserció laboral. 

A nivell econòmic, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ofereix una exempció de preus per als alumnes amb discapacitat reconeguda:

 

EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic)

Equip d'assessorament psicopedagògic

 • Què és? És un servei del Departament d'Ensenyament de la Generalitat que dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l'alumnat. 
  • Identifica i avalua les necessitats educatives especials de l'alumnat i fa la proposta d'escolarització.
  • Fa el reconeixement oficial de les NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu), que permeten que l'alumne es beneficiï de determinades mesures d'atenció a la diversitat (plans individualitzats, adaptacions, beques...).
 • Més informació: EAP de Terrassa

Torna a l'índex

Escoles d'Educació Especial (EE)

Torna a l'índex

CREDA (Centre de Recursos per a Alumnat amb Dèficit Auditiu)

CREDA Jordi Perelló

 • Què és? És un servei de suport als centres educatius en l'adequació a les necessitats especials de l'alumnat amb greus dificultats d'audició, llenguatge i/o comunicació.
 • Com s'hi accedeix? Per derivació de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic) o per accés directe en el cas d'infants de 0-3 anys amb diagnòstic de sordesa.
 • Més informació:  CREDA Jordi Perelló

Torna a l'índex

CREDV (Centre de Rercursos per a Alumnat amb Dèficit Visual)

Centre de recursos per a persones amb dèficit visual

 • Què és? El CREDV és un servei educatiu específic que, en col·laboració amb l'ONCE, dóna suport a la tasca docent del professorat pel que fa a alumnes amb greus dèficits visuals, a més d'oferir atenció directa a aquest alumnat i orientació a les famílies. 
 • Com s'hi accedeix? Per derivació de l'EAP  (Equip d'Assessorament Psicopedagògic) o per accés directe pels infants de 0-3 anys amb diagnòstic de ceguesa o trastorns greus de la visió.
 • Més informació: CRE ONCE Barcelona

Torna a l'índex

Suports intensius  a l'Educació inclusiva (SIEI)

Unitat de suport a l'educació especial

 • Què són?  Els suports intensius per a l'escolarització inclusiva (SIEI), abans USEE, són dotacions extraordinàries de professionals que s'incoporen a les plantilles d'escoles i instituts com a recursos intensius per atendre els alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin.
 •  
 • On són? Diversos centres  de Terrassa educatius en tenen.
 • Més informacióEAP de Terrassa

Torna a l'índex

UEC i  UEC MAPA (Unitat d'Escolarització Compartida)

Unitat d'escolarització compartida

Què és? Les UEC són servei socioeducatius que promouen que adolescents de segon cicle de la ESO puguin reemprendre els processos d'aprenentatge i de competències bàsiques. Estan adreçades a alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar. 

La UEC MAPA és específica per a joves amb problemàtiques de salut mental.

 • Com s'hi accedeix? Per derivació de l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic).
 • Més informació:  UEC MAPA de Terrassa

Torna a l'índex

Beques per a alumnat amb NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu)

 • Què són? Són ajuts econòmics  per a alumnes que acreditin  necessitats específiques i reuneixin els requisits establerts. Hi ha ajuts per diferents conceptes: ensenyament, transport interurbà, menjador escolar, residència escolar, transport urbà, llibres i material didàctic, reeducació pedagògica o del llenguatge... També hi ha subsidis per a les famílies nombroses per a menjador i transport escolar encara que no compleixinels requisits econòmics.
 • Per a qui? Per a alumnes escolaritzats en centres educatius que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu derivada d'alguna d'aquestes situacions: discapacitat, trastorn greu de la conducta i  trastorn de l'espectre autista. Els alumnes amb  altes capacitats poden demanar únicament ajut per a l'assistència a programes específics.
 • Com s'hi accedeix? Mitjançant l'EAP (Equip d'Assessorament Psicopedagògic), que acredita en cada cas les necessitats  de suport específic.
 • Més informació: Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (Web Departament d´Educació) y Ayudas para alumnos con necesidades específicas (Web Ministeri Educació).

Atenció: El plaç de la convocatòria  del curs 2021-22 finalitza el 30 de setembre del 2021.

 

Torna a l'índex

Exempció preus i taxes del Departament d'Ensenyament

Logotip del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Torna a l'índex