L'educació constitueix un dels eixos estratègics del desenvolupament de les ciutats i, en el cas de Terrassa, és una de les prioritats de l'acció municipal.

Aquesta acció es materialitza en el conjunt d'actuacions que duu a terme el Servei d'Educació, organisme de gestió de les competències municipals en matèria d'educació.

En aquesta secció trobareu informació relativa a l'acció educativa municipal i als centres i l'oferta formativa de la ciutat, des de l'escola bressol fins als estudis universitaris, a més de la formació no reglada o l'aprenentatge d'idiomes.

Servei d'Educació

El Servei d'Educació gestiona les competències municipals en matèria d'educació i de les que corresponguin a l'Ajuntament en virtut de delegació de l'administració educativa.

Objectius generals

Té per objecte la prestació dels serveis que en matèria d'educació a tots els nivells i graus, la legislació vigent determina com de competència municipal, especialment els següents:

 • Participació en la programació de l'ensenyament
 • Cooperació amb l'administració educativa en la creació, la construcció i el sosteniment dels centres docents públics
 • Creació, manteniment, desenvolupament i transformació dels centres docents públics de titularitat municipal
 • Participació en els òrgans de gestió dels centres docents públics
 • Participació en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria.
 • Qualsevol altre servei relacionat o complementari amb l'educació.

Què fem?

 • Serveis, treballs i gestions: manteniment i projectes d'obres dels edificis educatius
 • Suport a la formació i orientació professional i a l'educació especial
 • Serveis als equipaments educatius cogestionats (CEIP, CFA i altres)
 • Suport i desenvolupament del primer cicle de l'educació infantil (0-3 anys)
 • Formació permanent de persones adultes i ensenyaments artístics i musicals
 • Promoció i innovació educativa
 • Suport a l'escolarització

Demà

19/07/2024