En aquest espai trobareu totes les eines necessàries per poder seguir les indicacions de la Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans:

 

 

1.- Guia d'abordatge del Maltractament

Facilitem la Guia que la Taula de Maltractament de les Persones Grans de la ciutat va elaborar juntament amb la Diputació de Barcelona i el suport d'EIMA, el 2019.

És un instrument per a la gestió i l'abordatge de les diverses situacions de maltractaments que poden afectar a les persones grans. És una eina adreçada especialment a els i les professionals que atenen a les persones grans, perquè puguin disposar d'informació actualitzada i sistematitzada, que els ajudi en les seves actuacions enfront als maltractaments.

Per tal de protocol·litzar la Guia i fer la implementació a la ciutat, la Taula Tècnica contra els Maltractaments de la Gent Gran va delegar en una Comissió de Posada en Marxa i Seguiment del Protocol perquè  coordinés les accions de tots els agents del territori en l'àmbit del maltractament de les persones grans a la nostra ciutat. S'han elaborat les següents eines

2.- Fluxograma municipal del circuit protocol·litzat de la Guia

Circuit municipal que recull en les diferents fases de possible situació de maltractament i les circumstàncies d'aquest i què fer.

3.- Pauta per comunicar situacions de maltractament als serveis avaluadors de la ciutat

Informació bàsica que facilitaria la feina dels serveis avaluadors per iniciar l'estudi de cada cas.

4.- Senyals d'alerta de possible situació de maltractament (fase detecció)

Aquest document permet a professionals que no formen part dels equips avaluadors poder repassar les diferents situacions que poden ser senyals d'alarma de possibles maltractaments

5.- Adreces i telèfons dels diferents equips avaluadors de l'entorn sociocomunitari

 

Eines només per a professionals dels serveis avaluadors:

  • Eina d'avaluació:

Document de treball creat per la Comissió de Posada en Marxa del Protocol per treballar de forma unificada entre els diferents serveis avaluadors que intervenen en una situació de maltractament d'una persona gran. És una eina consultiva.

Accedir al document Eina d'Avaluació: Clicar aquí

  • Eina de registre:

S'ha creat un registre unificat per recollir dades que ens facilitin tenir una visió global derl que està succeint a la ciutat. Els professionals referents principals de cada cas han d'omplir aquesta eina de registre per cada cas que atenguin on hi hagi una possible situació de maltractament d'una persona gran:

Accedir el formulari de l'Eina de Registre: Clicar aquí

Per preservar l'anonimat, cada cas tindrà el seu propi CODI que és el resultat de posar les 8 xifres de la data de naixemement de la pressumpta víctima + 2 primeres lletres del nom+2 primeres lletres del primer cognom). Per exemple:

Maria Serra Roma, nascuda el 20 de gener de 1956

El CODI serà 20011956MASE

Els diferents moments que s'ha d'omplir aquest registre són:

  • Inici: S'ha fet valoració, no hi ha indicis, no hi ha seguiment
  • Inici: S'ha fet valoració i hi ha indicis

Si hi ha modificacions o bé es tanca el cas, cal notificar-ho al següent correu electrònic indicant el CODI

 [email protected]