Bonificació del 100% de la taxa de residus a l'oci nocturn i entre el 10% i el 100% a establiments afectats per la Covid. Transitòriament per l'exercici 2021:

  • Es declara l'exempció en el pagament de la taxa sobre la gestió de residus comercials a les activitats d'oci nocturn.
  • Els establiments i negocis que hagin hagut de susprendre la seva activitat com a conseqüència de la pandèmia, i de les mesures que les autoritats estatals, autonòmiques o locals hagin adoptat, gaudiran de bonificació en la taxa sobre la gestió de residus comercials per cada mes de tancament total o parcial. La bonificació serà del 10% per mes que l'activitat hagi hagut de tancar, arribant al 100% quan el tancament s'allargui 10 mesos o més. En cas de tancament parcial de l'activitat, la bonificació s'aplicarà en proporció a la superfície de venda afectada sobre la total, sempre que l'afectació sigui superior al 30% de l'activitat desenvolupada.
  • 10% de bonificació el primer any quan s'iniciï l'exercici d'una activitat a la ciutat i, a més, es contracti com a mínim un empleat
  • Convenis de reducció i minimització de residus (fins al 13% de bonificació) o empreses que disposin d'una certificació ISO 14.000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental que inclogui la gestió dels residus generats

Tributació per quota mínima:

  • Les activitats subjectes al règim de recollida obligatòria i al pagament de la taxa, que acreditin disposar d'un sistema integral de gestió de tots els residus que produeixin, per empresa degudament autoritzada per l'Agència de Residus de Catalunya
  • Les indústries ubicades fora dels polígons industrials, localitzades dins l'àmbit del servei de recollida obligatòria, que disposin d'un sistema propi de gestió
  • Activitats que estiguin en el grup C i tinguin una superfície igual o inferior als 70 m2 que acreditin mitjançant declaració responsable que tenen una generació irrellevant de residus

Normativa: Ordenança Fiscal núm.3.37 - Taxa sobre la gestió de residus municipals