• Bonificacions per inici d'activitat fins als sis primers anys (entre el 50% i el 25%).
  • Bonificacions per contractació de personal, de fins 50% quan s'incrementi la plantilla en un 5%.
  • Fins a un 80% quan es facin obres en les vies públiques que tinguin una durada superior a tres mesos i afectin als locals en que es desenvolupin activitats de comerç, restaurants i hostaleria, i reparacions.
  • Fins a un 50% en les activitats que estableixin un pla de transport per als seus treballadors que tingui per objecte reduir el consum d'energia i les emissions.
  • Fins a un  50% en les activitats que produeixin energia a partir d'instal·lacions per a l'aprofitament d'energies renovables 
  • En les noves activitats que ja hagin gaudit de dos anys d'exempció per inici d'activitat i que que tinguin una renda o un rendiment net de l'activitat negatius, la bonificació serà del 50% el tercer, quart i cinquè exercicis i del 25% el sisè, setè i vuitè exercicis des de l'inici de l'activitat.

Tràmit:  Beneficis fiscals en l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Normativa: Ordenança Fiscal núm 2.02 Impost sobre activitats económiques