L'Ajuntament inicia les obres per construir una rampa accessible que connectarà la Ronda de Ponent amb el carrer de Teide

Aquest projecte compta amb les ajudes del fons europeu Next Generation 2 i està previst que estigui executat en quatre mesos

L'Ajuntament ha iniciat aquesta setmana les obres per construir una nova rampa accessible, que connectarà la Ronda de Ponent amb el carrer de Teide. Fins ara, aquests dos àmbits estaven comunicats amb un talús delimitat per voreres amb una diferència de cota d'uns 6 metres i per altra banda, a través d'una escala de formigó, baranes metàl·liques i un replà de paviment de panot, el que suposa un recorregut poc accessible per connectar la Ronda Ponent, on hi ha una parada d'autobús urbà, amb el carrer de Teide i el barri de Can Boada.

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat, el projecte d'obres que inicia l'Ajuntament, amb el suport dels fon europeus Next Generation 2, contempla la construcció d'una rampa d'1,80 metres d'amplada a tot el seu recorregut, amb alguns replans entremitjos d'1,50 metres, on el traçat de la rampa és recte i d'1,80 metres on fa canvi de sentit. En tot el recorregut, la rampa no supera mai el 10% de pendent longitudinal i té un pendent transversal del 2%, per facilitar l'evacuació de l'aigua per la cuneta projectada en un costat de l'estructura.

El paviment de la nova rampa serà de formigó armat de 20 centímetres de gruix, sobre un llit de graves de 10 centímetres. Per tal de garantir la seguretat i l'accessibilitat, la rampa quedarà delimitada per vorades prefabricades de formigó al llarg de tot el recorregut.

Pel costat de la muntanya, és a dir, al peu del talús, es preveu executar una cuneta de 40 centímetres d'amplada amb les peces de vorada i una base de formigó amb l'objectiu de canalitzar l'aigua de les pluges i evitar així que es produeixin aportacions cap a la rampa.

D'altra banda, el projecte també contempla la incorporació d'una nova xarxa d'enllumenat a tot el recorregut de la nova rampa, pel costat sud, amb fanals semblants al model existent a la zona i lluminàries amb tecnologia LED. A més, s'instal·larà una nova xarxa de reg i es durà a terme la plantació de vegetació, entapissant l'espai amb una capa de terra vegetal amb una manta de coco degradable.

A l'hora de fer el projecte s'ha vetllat perquè els materials que s'usen siguin ecològics i reciclats en les partides d'obra que ho permeten. Per exemple, en les bases i els drenatges es farà servir formigó reciclat, aprofitant així el formigó procedent de l'enderroc d'altres obres.

El projecte compta amb una inversió de 331.540 euros (IVA inclòs) i està previst que les obres finalitzin en 3 mesos i mig.