El alcalde de Terrassa dicta el bando anual de prevención de incendios forestales

El periodo de medidas de prevención empieza hoy domingo

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha dictado el bando anual de prevención de incendios forestales en los bosques del término municipal, que contempla actuaciones generales para todo el año y actuaciones concretas para el período de riesgo establecido por la legislación y comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre.

Adjuntamos el bando a continuación.

 

 

 

BAN DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

D'acord amb el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de març de 1995), desplegades a l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, (DOGC núm. 3829, de 24 de febrer de 2003), el Decret d'Alcaldia 1153, de 4 de febrer de 2015 del servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Terrassa, i amb la finalitat d'evitar la declaració d'incendis en els boscos del nostre terme municipal, aquesta Alcaldia- Presidència, fent ús del que estableixen els articles 53.1.f) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i, 67 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,

 

DECRETA:


Primer. Dictar el present Ban de Prevenció d'Incendis Forestals, d'acord amb el contingut que seguidament s'indica:

"ES RECORDA que segons la normativa de la Generalitat de Catalunya, està prohibit, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d'octubre, ambdós inclosos, a tots els terrenys forestals del nostre terme municipal, siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 m que els envolta:

  Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat independentment de la seva finalitat.

  Llençar objectes encesos.

  Abocar escombraries, runa, restes vegetals i industrials de qualsevol mena que

puguin ser causa d'inici o propagació d'un foc.

  Llençar coets, globus, focs d'artifici o d'altres artefactes que continguin foc.

S'informa que, no obstant la prohibició anterior, la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat podrà atorgar autoritzacions, en el període esmentat d'acord amb el que estableix el capítol 4 del Decret 64/1995, en casos excepcionals, com ara per a la realització de focs per a tasques agrícoles o forestals. Les autoritzacions s'hauran de sol·licitar a l'ajuntament corresponent, a les oficines del cos d'Agents Rurals, al Consell Comarcal o a l'oficina comarcal del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i seran atorgades, si així s'escau, per la Generalitat de Catalunya, previ informe favorable de l'Ajuntament corresponent.

TAMBÉ ES RECORDA:

  Que la circulació de vehicles per pistes i camins forestals queda limitada a aquells que estiguin vinculats a les finques de la zona i als que pertanyen a l'administració i als serveis públics.

  Que els terrenys a utilitzar com a àrees recreatives disposaran al seu voltant d'una zona de protecció de 25 metres i d'una xarxa d'hidrants al seu perímetre separats com a màxim 200 m, o una reserva d'aigua equivalent

  Quan l'índex de perill d'incendi sigui extrem i sempre entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte autorització expressa, queda absolutament prohibit en tots els terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta:

 Encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de fogons de gas i de barbacoes de qualsevol mena o similars.

  Fumar dins del bosc.

  Realitzar qualsevol tipus d'aprofitament forestal.

  A més, quedaran suspeses totes les autoritzacions.

  Que a les urbanitzacions situades en zones forestals s'hauran de mantenir nets de vegetació els vials, les zones d'accés, les cunetes i totes les parcel·les perimetrals, i que han de disposar de boques d'incendi de 100 mm de diàmetre, amb una separació màxima, entre elles, de 400 m.

  Que els titulars de línies aèries de conducció d'energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació les zones de projecció dels conductors, d'acord amb el que estableix la normativa vigent

  Que les entitats propietàries o concessionàries de carreteres i altres vies públiques hauran de mantenir netes de vegetació les respectives zones de servitud d'acord amb la normativa vigent

  Que els titulars dels terrenys forestals han de mantenir llurs finques netes de vegetació i brancam procedent de les tales d'arbres

  Que tota persona que adverteixi l'existència o l'inici d'un incendi forestal, cal que ho comuniqui immediatament al telèfon d'Emergències 112 o a qualsevol agent de l'autoritat que pugui localitzar.

Segon. Que fora del període de prohibició dictat per la Generalitat de Catalunya, restarà prohibida la realització de crema de restes vegetals en tot el terme municipal en compliment del decret d'Alcaldia número 1153, de 4 de febrer de 2015.

Tercer. Vetllant per la preservació de les masses forestals del terme municipal, aquest Ajuntament sancionarà els qui no compleixin aquestes disposicions.

Quart. Que es procedeixi a la publicació d'aquest ban a la premsa local i altres mitjans de comunicació locals als efectes del seu públic coneixement i compliment per a la preservació de les masses forestals del terme municipal.