El programa FEM OCUPACIÓ PER A JOVES és un programa enfocat a cobrir les necessitats reals de les empreses incentivant la contractació de joves entre 18 i 29 anys.
 
Per al desenvolupament d'aquest projecte, es compta amb empreses col·laboradores, que tinguin una necessitat de contractació de personal, per al millor desenvolupament dels seus projectes o serveis.
 
Condicions de la contractació
La contractació haurà de ser per un periode mínim de 6 mesos, amb qualsevol modalitat contractual.
 
Podràn gaudir d'aquest programa joves d'entre 18 i 29 anys en situació d'atur que disposen del graduat en ESO, Cicle Formatiu de Grau Mig o Batxillerat. ( no Grau Superior) 
 
El salari, serà el corresponent al contracte realitzat en base al que estableixi el conveni  propi del sector o, si és el cas,  del propi d'empresa. En el supòsit que el salari sigui superior a la subvenció atorgada, l'empresa contractant abonarà la diferència. És a dir, si per voluntat de l'empresa o donat un salari fixat per conveni, aquest és superior al salari mínim interprofessional, 645,30 €, l'empresa abonarà la diferència no essent aquesta bonificada.
 
Requisits per a les empreses
 
Preferiblement l'empresa col·laboradora, ha d'estar ubicada a Terrassa i rodalies tot i que no es descarta cap àmbit territorial.
 
L'empresa o centre de treball no ha d'haver acomiadat a personal del mateix perfil o categoria professional qualificat d'improcedent o nul per l'òrgan judicial, ni ha d'haver realitzat un acomiadament col•lectiu en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral emmarcat dins del programa.
 
L'empresa s'ha de comprometre  a destinar una persona de la seva plantilla, per fer les funcions de tutorització a l'empresa. Aquesta persona haurà d'informar, orientar, ensenyar i supervisar que es desenvolupin les tasques vinculades al lloc de treball, i no podrà tenir assignats més de 5 participants.
 
Per últim, l'empresa ha d'establir un sistema flexible en la jornada laboral que permeti combinar formació i treball efectiu.
 
Tràmits administratius i pagament de les subvencions
 
Per tramitar la sol•licitud, les empreses rebran assessorament tècnic per part de Foment de Terrassa en qualsevol dels processos a desenvolupar durant el projecte.
Els terminis de pagament de les subvencions es realitzarà en un primer pagament del 80% de la quantia bonificada, i un segon pagament del 20%.