Els estats i les regions defineixen les seves estratègies de desenvolupament i les actuacions a portar a terme. La Comissió Europea integra aquests projectes en una estratègia global comunitària i en fa el seguiment i control d'acord amb la normativa comunitària. En el cas d'Espanya, la interlocució amb la UE pel que fa a fons estructurals i de cohesió correspòn al Govern espanyol, a través del Ministerio de Economía y Hacienda. La Generalitat de Catalunya participa en diferents nivells de responsabilitat en la programació, gestió, execució i control de les actuacions.

L'Ajuntament de Terrassa porta a terme un ampli programa d'inversions en infraestructures de sanejament, que compten amb un 80% de finançament per part del Fons de Cohesió de la Unió Europea 2000-2006 o del Fons 2007-2013.

L'objectiu d'aquestes inversions és millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i minimitzar l'impacte en el medi ambient de les aigües residuals. Es complementen amb altres actuacions mediambientals orientades a millorar la qualitat de les aigües, la gestió dels residus i la protecció de l'entorn natural.

Les inversions en sanejament són d'una gran importància per al benestar de la comunitat i per al medi ambient, però per la seva pròpia naturalesa la majoria d'elles són poc visibles per als ciutadans i ciutadanes: una xarxa de més de 190 quilòmetres de col·lectors transcorre sota els carrers i espais públics de la ciutat i esdevé un servei públic bàsic per potenciar la sostenibilitat i la qualitat de vida.