Com a punt d'inici de l'itinerari posterior a l'ensenyament obligatori, a partir dels 16 anys, es pot demanar una valoració a nivell laboral, que la fa un equip especialitzat:

Aquesta  valoració és necessària  per poder accedir als recursos que tenen un caire més terapèutic o ocupacional:

Les persones que poden accedir al mercat de treball disposen de recursos per facilitar la seva inserció laboral, així com de determinats avantatges per a l'autoocupació, les cotitzacions i l'edat de jubilació:

A nivell de formació post-obligatòria, les persones amb capacitats diverses poden accedir a recursos específics o ordinaris amb l'ajut de diferents suports:

 

Equip de Valoració i Orientació Laboral

CAD Terrassa

Torna a l'índex

Centres Ocupacionals

Instal·lacions de FUPAR

 • Què és?  Són recursos d'atenció diurna adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al món del treball. Hi ha dos tipus, en funció de les necessitats dels usuaris:
  • Serveis de Teràpia Ocupacional (STO), amb activitats d'ocupació terapèutica i servei d'ajustament personal i social,
  • Serveis Ocupacionals d'Inserció (SOI), amb una finalitat pre-laboral i que sovint  esdevenen  un pas intermedi amb el mercat laboral protegit o ordinari.
 • On? A Terrassa, LaFACT Fupar i Prodis ofereixen serveis de Centre Ocupacional.
 • Més informació: Servei de Centres Ocupacionals

Torna a l'índex

Centres de dia

Centre de Dia La Pineda

Torna a l'índex

Avantatges per a l'auto-ocupació

Icona simbolitzant l'auto-ocupació

Torna a l'índex

Jubilació anticipada i cotització sense estar treballant

Logotip de la tresoreria de la Seguretat Social

 • Què és?
  • Jubilació anticipada: És una reducció de l'edat de jubilació, en el cas de treballadors per compte aliè amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, sempre que reuneixin determinats requisits. L'edat mínima per accedir a la jubilació és de 52 anys. També s'hi poden acolllir les persones treballadores per compte aliè i propi amb un grau de discapacitat a partir del 45% sempre que es tracti de discapacitats reglamentàriament determinades que presumiblement suposin una reducció de l'esperança de vida. L'edat mínima  de jubilació en aquest cas és de 56 anys. 
  • Cotització sense estar treballant: Les persones amb discapacitat registrades a l'atur i que compleixin determinats requisits, poden acollir-se a un conveni especial que els permet cotitzar sense estar treballant.
 • On es sol·liciten?
 • Més informació:

Torna a l'índex

Formació professional específica

PFI de l'Escola L'Heura

 • Què és? Són formacions professionalitzadores específiques per a alumnat amb necessitats educatives especials. Hi ha de diferents tipus:
  • Programes de formació i inserció (PFI) específics:  Adreçats a persones amb discapacitat entre 16 i 21 anys que no han acreditat l'ESO. Tenen la finalitat de facilitar, si és possible, la incorporació de nou al sistema educatiu, o si aquesta no és possible, de facilitar l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball. 
  • Itineraris formatius específics (IFE): Són ensenyaments professionalitzadors de recent creació, de 4 cursos acadèmics de duració. Estan adreçats a alumnes d'entre 16 i 20 anys amb discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària, i que preferentment no hagin obtingut el títol de graduat en ESO.  
 • On? 
  • Programes de formació i inserció (PFI) específics: A Terrassa,  els imparteix l'escola d'educació especial L'Heura del Vallès.
  • Itineraris formatius específics (IFE): Per cursar-les caldrà desplaçar-se fora de Terrassa. 
 • Més informació:

Torna a l'índex

Formació ocupacional per a persones amb discapacitat

Formació Ocupacional de FUPAR

 • Què és? Són programes formatius gestionats pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) que tenen per objectiu millorar la qualificació professional i/o la capacitat d'inserció laboral de les persones en situació d'atur. Algunes formacions estan específicament adreçades a persones amb discapacitat.
 • Més informació: 

Torna a l'índex

Servei d'interpretació en llengua de signes catalana (ILSC) 

Intèrpret de llengua de signes

 • Què és? El Departament d'Ensenyament ofereix el servei d'interpretació en llengua de signes catalana (ILSC) dins de l'aula, perquè l'alumnat sord signant pugui tenir accés lingüístic als continguts curriculars. Aquest recurs dóna servei a l'etapa postobligatòria no universitària (formació professional, batxillerat...), en la modalitat bilingüe. 
 • On es sol·licita? Al centre educatiu en el moment de fer la matrícula. El centre tramet la sol·licitud al CREDA, que la valora.
 • Més informació: Servei d'Interpretació en Llengua de Signes Catalana (ILSC).

Torna a l'índex

Suport a la universitat

Logotip Universitat Politècnica

 • Què és? Les universitats públiques disposen de recursos per facilitar l'accés i adaptació de l'alumnat amb discapacitat, entre altres:
  • El 5% de les places disponibles es reserven per a persones amb discapacitat o amb necessitats educatives especials permanents.
  • Les persones amb discapacitat tenen dret a l'exempció dels preus dels serveis acadèmics 
  • La majoria d'universitats catalanes disposen de serveis i/o programes adreçats a l'atenció del seu alumnat amb discapacitat.
 • Més informació: Universitats catalanes. Llistat de programes específics d'atenció a la discapacitat.

Torna a l'índex