La Comissió infantojuvenil de salut mental, liderada per l'Oficina de Capacitats Diverses, és un dels grups de treball vinculats a la Taula local de Salut Mental de Terrassa. Té com a objectiu millorar de manera participativa i coordinada l'atenció de la població infantil i juvenil amb problemes o trastorns de salut mental a la ciutat.

Diagnosi de la situació de la salut mental en la població infanto-juvenil

Presentació pública de l'informe sobre la salut mental de la població infantil i juvenil de Terrassa al març de 2018Una de les accions que ha impulsat la Comissió és l'elaboració d'un informe sobre la salut mental de la població infantil i juvenil de Terrassa. L'estudi dóna resposta a tres objectius principals:

  • Fer un diagnòstic exhaustiu de la situació de partida dels diferents perfils d'infants i joves amb necessitats especials derivades de trastorns de salut mental a la ciutat.
  • Conèixer els recursos existents actualment per donar-los resposta.
  • Identificar propostes de millora a impulsar en els propers anys de forma col·laborativa al territori.

L'informe, a càrrec del grup d'investigació Prisma, adscrit a l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, ha comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. També hi han participat activament les següents entitats i serveis: CSMIJ MútuaTerrassa, Hospital Universitari MútuaTerrassa, CDIAP Magroc, EAIA, EAP, Associació Salut Mental Terrassa, Associació ALBA, Associació TEAcció, Club Social Egara i serveis municipals de Salut Comunitària, d'Ocupació i Oficina de Capacitats Diverses i Accessibilitat.

L'estudi es va presentar públicament el darrer 2 de març de 2018. La Comissió infanto juvenil de salut mental prioritzarà les millores proposades a l'informe i acordarà l'execució de les mateixes en funció dels recursos disponibles i la seva viabilitat.

Més informació:

 

Taula local de Salut Mental

Taula local de Salut Mental de novembre de 2017La Taula local de Salut Mental es condueix de forma coordinada entre els serveis municipals de Salut i Comunitat i Capacitats Diverses i l'Associació Salut Mental Terrassa. Actualment hi participen més de 25 entitats, serveis i agents locals implicats.

El seu origen es troba en un grup de treball sobre salut mental de la Taula de la Discapacitat (l'actual Taula local de Capacitats Diverses i Accessibilitat), espai on fins llavors es treballava la millora de l'atenció del col·lectiu de persones amb trastorns de salut mental a la ciutat. A petició de l'Associació Salut Mental Terrassa, es trasllada la necessitat de constituir una Taula sobre salut mental amb entitat pròpia que englobi els agents del mon local específics. Fruit d'aquesta demanda, es constitueix oficialment la Taula local de Salut Mental l'any 2015.