Aquest apartat informa sobre els diferents recursos residencials existents per a les persones amb discapacitat (habitatge propi, habitatge amb serveis comuns i residència):

 

Habitatge adaptat de Protecció Oficial

Entrada adaptada amb rampa a edifici d'habitatges

  • Què és?  La normativa estableix una reserva de com a mínim el 3% dels habitatges de protecció oficial per a persones amb discapacitat i necessitat d'habitatge adaptat. 
  • Com es sol·licita? Per accedir a un pis de protecció oficial és imprescindible que la persona consti en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial. A l'hora d'inscriure-s'hi, cal acreditar que es té el certificat de discapacitat.
  • Més informació: Societat Municipal d'Habitatge de Terrassa

Torna a l'índex

Ajudes públiques per millorar l'accessibilitat dels habitatges i/o dels edificis d'ús residencial

Logotip Terrassa Accessible

  • Què és? Hi ha diferents ajudes públiques disponibles a Terrassa per millorar l'accessibilitat dels habitatges:
    • Subvencions per a la rehabilitació d'edificis residencials (per a accessos i zones comunes). 
    • Programa d'arranjament d'habitatges de la demarcació de Barcelona (per a petites obres als interiors dels habitatges de persones proposades per Serveis Socials)
    • Subvencions per reformar ascensors lents en habitatges unifamiliars. 
  • Més informació: Guia d'habitatges accessibles a Terrassa

Torna a l'índex

Suport a la pròpia llar

Suport a la llar (FUPAR)

És necessari que l'entitat que prestarà el servei faci  un informe. A Terrassa, actualment ho ofereix Prodis i Fupar

Torna a l'índex

Serveis residencials per a persones amb discapacitat

Residència La Pineda

  • Què és? Són  diferents opcions residencials per a persones adultes amb discapacitat reconeguda, en funció de la intensitat del suport que necessiten:
    • Llars-residència: Són un servei substitori de la llar adreçat a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que necessiten suport intermitent o limitat per a les activitats bàsiques del dia a dia. Els residents han de realitzar alguna activitat laboral o ocupacional entre setmana fora de la llar-residència durant l'horari laboral. Són nuclis de convivència més petits que les residències.
    • Serveis residencials: Estan adreçats  a persones que necessiten suport extens o generalitzat per a les activitats de la vida diària. Ofereixen atenció les 24 hores del dia. 
  • Com es sol·licita? El Centre d'Atenció a la Discapacitat (CAD) determinarà el tipus de servei residencial més adient per a cada cas. En el cas de les persones amb trastorns de salut mental, l'informe el realitza el Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA I o CSMA II).
  • Quins hi ha a Terrassa? 
  • Més informacióServeis Socials per a persones amb discapacitat.

Torna a l'índex