La revisió cadastral porta com a conseqüència aquests canvis associats:

 

El canvi de la base imposable de l'Impost de Béns Immobles

L'increment de valors fruit de la nova revisió s'apliquen en l'IBI de forma esglaonada en el termini de 10 anys.

Cada any s'aplica el 0,1 (un 10%) de la diferència positiva entre el valor nou i l'anterior a la revisió, amb una fórmula progressiva que regula l'impacte. Si la diferència és negativa, s'aplica tota el primer any. 

Sobre la base imposable s'aplica el tipus impositiu aprovat per l'Ajuntament per obtenir l'import d'IBI, així com les bonificacions que permeten reduir-ne l'impacte.

La base liquidable de l'Impost per al 2018 experimentarà un descens de l‘1,45% respecte al 2017, centrant l'atenció en l'ús habitatge l'increment serà de l'1,85%. El que suposa un increment mitjà inferior a 6 €.

 

 

 

 

 

El canvi en els valors de càlcul de l'Impost sobre l'Increment dels Valors dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua). 

La base imposable de l'impost es calcula a partir del valor del terreny en el moment de la transmissió, que serà el mateix que tingui fixat a efectes de l'IBI, al qual s'aplicarà un coeficient aprovat per l'Ajuntament en funció del nombre d'anys transcorreguts des de l'adquisició de l'immoble. Sobre la base imposable s'aplica el tipus impositiu aprovat a l'ordenança fiscal. 


El canvi en la base d'altres impostos no municipals.

A Catalunya, per calcular la base de tributació de l'Impost sobre Successions i Donacions  i l'Impost sobre Transmissions Patrimonials també tenen en compte per al seu càlcul el valor cadastral actualitzat amb coeficients que van en funció de l'antiguitat de la darrera Ponència Tècnica de Valoració. A Terrassa, el coeficient multiplicador abans de la revisió de 2017 era d'1,70 sobre el valor cadastral.

Amb la revisió cadastral de 2017 s'actualitzen les bases de càlcul.