Ordenances fiscals per l'any 2021

 • Congelació dels tributs amb caràcter general
 • Exempcions i bonificacions per reduir l'impacte de la Covid-19 sobre l'activitat econòmica
 • Mesures per ajudar els col·lectius més vulnerables
 1.  Adaptació del calendari fiscal amb possibles suspensions de taxes i preus públics per situacions d'emergència
 2. Suspensió de la taxa de terrasses
 3. Promoció dels edificis industrials: ampliació bonificacions Ibi i incentius a l'impost contruccions
 4. Taxa d'accés de vehicles a locals: canvi del coeficient per reduir l'import
 5. Es manté suspensió de la taxa de llicències d'autotaxi
 6. Viver d'empreses: Bonificació de fins al 10% el primer any
 7. Temporades municipals d'espectacles: possibilitat de noves promocions
 8. Venda de publicacions d'arts visuals: fórmula més genèrica per cobrir les publicacions futures
 9. Bonificació entre el 10 i el 100% de la taxa de residus a establiments afectats per la covid-19

Tràmits impostos i taxes a la Seu Electrònica

Decret de mesures fiscals del Pla d'Emergència Municipal

Mesures especials a la seu electronica

D'acord amb el Decret d'alcaldia número 2565 de 16 de març, s'han aprovat tot un conjunt de mesures fiscals per flexibilitzar el calendari de pagaments i que són les següents:

1) Modificar el calendari fiscal establert en l'article 11 de l'Ordenança Fiscal 1.1 General de gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic locals en sentit següent:

- Període pagament del padró de l'Impost sobre Béns Immobles 2020:
o Perllongar la data de finalització del període fins el dia 1 de juny de 2020
o Modificar les dates de domiciliació del segon termini i successius, de la forma següent:

2n termini – 01/06/2020
3r termini – 01/07/2020
4t termini – 01/10/2020
5è termini – 02/11/2020
6è termini – 01/12/2020

- Perllongar el període de pagament dels padrons de la taxa sobre els horts municipals, i el primer termini de la taxa sobre els serveis prestats als mercats municipals, fins el dia 1 de juny de 2020. Fixar la data de càrrec per domiciliació el dia 1 de juny de 2020.

- Establir, per als nous padrons que s'han de generar a partir d'aquest moment, els següents períodes de pagament:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica:  De l'1 de juny al 31 de juliol
Impost sobre Activitats Econòmiques: De l'1 de juny al 31 de juliol

Taxa sobre la gestió de residus municipals: Del 15 de setembre al 16 de novembre
Taxa per Guals: De l'1 d'octubre al 30 de novembre
Taxa Mercats Municipals;

1r. trimestre Del 2 de març a l'1 de juny
2n. trimestre De l'1 de juny al 31 de juliol
3r. trimestre De l'1 de setembre al 2 de novembre
4t. trimestre De l'1 de desembre a l'1 de febrer

Taxa Mercadal

1r. semestre De l'1 de juny al 31 de juliol
2n. semestre De l'1 d'octubre al 30 de novembre

Taxa de manteniment i conservació del Cementiri De l'1 de juny al 31 de juliol
Taxa Servei Tinença Animals de Companyia De l'1 d'octubre al 30 de novembre
Taxa sobre taules i cadires de terrasses Del 15 de setembre al 16 de novembre

- Fixar com a dates de domiciliació d'aquests tributs les següents:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

1r. termini 1 de juliol
2n. termini 2 de desembre

Impost sobre Activitats Econòmiques

1r. termini 1 de juliol
2n. termini 1 d'octubre
3r. termini 2 de novembre
4t. termini 28 de desembre

Taxa sobre la gestió de residus municipals

1r. termini 2 de novembre
2n. termini 28 de desembre

Taxa per Guals

1r. termini 2 de novembre
2n. termini 28 de desembre

Taxa Mercats Municipals

1r. trimestre 1 de juny
2n. trimestre 1 de juliol
3r. trimestre 1 d'octubre
4t. trimestre 28 de desembre

Taxa Mercadal

1r. semestre 1 de juliol
2n. semestre 2 de novembre

Taxa de manteniment i conservació del Cementiri:  1 de juliol
Taxa Serv. Animals de Companyia 2 de novembre
Taxa sobre taules i cadires de terrasses

1r. termini 1 d'octubre
2n. termini 2 de desembre

- Establir les següents dates de domiciliació per als càrrecs en un sol termini, en relació amb els padrons anteriors:

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 1 de juliol
Impost sobre Activitats Econòmiques 1 de juliol
Taxa sobre la gestió de residus municipals 2 de novembre
Taxa per guals 2 de novembre

2) Prorrogar els ajornaments i fraccionaments de pagament en curs, deixant en suspens els terminis que correspondrien a abril i maig, i reprenent els pagament a partir del 5 de juny, allargant els terminis de pagament aquests dos mesos que han estat en suspens.

3) Prorrogar el període pagament voluntari de tots els tributs i altres ingressos que tinguin data de venciment entre el dia 16 de març i 31 de maig, i fixar-los en tots els casos com a data de finalització l'1 de juny.

4) Suspendre els terminis de tramitació administrativa de tots els pagaments i ingressos municipals, la qual cosa inclou la tramitació dels expedients de multes de trànsit, terminis de pagament d'autoliquidacions de plusvàlua i altres impostos i taxes, entre d'altres.

En cas que l'estat d'alarma s'allargui més enllà d'aquestes dates, el calendari aprovat será revisat.