Procediment d'elecció i nomenament

Serà l'alcalde de Terrassa qui, tenint en compte el resultat de la consulta ciutadana i prèvia valoració de la Junta de Portaveus, sotmetrà al Ple municipal l'elecció del candidat o la candidata al càrrec.

Una vegada realitzada l'elecció, i en compliment de l'acord adoptat, correspon a l'alcalde nomenar la persona que ocuparà el càrrec de síndic/síndica municipal de greuges de Terrassa.

Suport associatiu a les candidatures

Durant la fase de presentació de candidatures es podran incorporar addicionalment  els suports de les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats i Associacions Ciutadanes (RMEAC). Per fer-ho, caldrà formalitzar el tràmit corresponent, presencialment a les Oficines d'Atenció Ciutadana o virtualment a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, adjuntant l'acord adoptat per els òrgans competents que corresponguin: Junta, Patronat o altres.

Condicions d'elegibilitat i causes d'incompatibilitat del càrrec

Per poder ésser elegit/ida per al càrrec de síndic/síndica municipal de greuges de Terrassa, cal complir necessàriament les condicions següents:

a) Ésser major d'edat.
b) Gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
c) Tenir la condició política de català, d'acord amb el que estableix l'article 7 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
d) Ser veí o veïna de Terrassa.

La condició de síndic/síndica municipal de greuges de Terrassa és incompatible amb:

a) L'exercici de qualsevol mandat representatiu.
b) El desenvolupament d'un càrrec directiu o de representació en un partit polític, sindicat o qualsevol altra entitat ciutadana.
c) El fet de ser membre del Consell de Garanties Estatutàries o del Tribunal Constitucional.
d) Qualsevol vincle contractual professional, mercantil o laboral amb l'Ajuntament de Terrassa i/o els seus organismes dependents, ja sigui directament o a través de societats en què pugui participar.
e) L'exercici de les carreres judicial, fiscal i militar.
f) Serà causa d'incompatibilitat per ser elegit/ida síndic/a haver estat càrrec electe/a els dos anys anteriors.

El síndic electe/la síndica electa que estigui afectat/ada per una causa d'incompatibilitat, l'ha de resoldre abans de prendre possessió del càrrec. Amb aquest objectiu, ha de cessar en el càrrec o en l'activitat incompatibles, o passar a la situació excedència, dins els vuit dies següents a l'elecció; altrament, s'entén que desisteix del nomenament.

Si el síndic/la síndica queda afectat/ada de forma sobrevinguda per una causa d'incompatibilitat durant el mandat, haurà de cessar en el càrrec o en l'activitat incompatible, o passar a la situació d'excedència, en el termini de vuit dies a comptar des que ha sobrevingut la incompatibilitat; altrament, s'entén que renuncia al càrrec de síndic/a.

Durada del càrrec i causes de cessament

El síndic/la síndica municipal de greuges de Terrassa exercirà les funcions del càrrec durant un període de cinc anys, i pot ésser reelegit/ida per un nou període d'igual duració, finalitzat el qual no podrà ésser designat/ada per al període immediat. Un cop esgotat el període per al qual fou nomenat/ada, i en cas que no s'hagi designat el seu successor o la seva successora, continuarà exercint les funcions del càrrec fins que aquella designació es produeixi.

El síndic/la síndica municipal de greuges de Terrassa cessarà per alguna de les següents causes:

a) Per finalització del termini per al qual fou nomenat/ada.
b) Per renúncia.
c) Per mort o per incapacitat sobrevinguda.
d) Per condemna ferma per delicte dolós.
e) Per actuar amb notòria negligència en el compliment de les obligacions i deures del càrrec.
f) Per la pèrdua de  requisits d'elegibilitat.

Presentació de candidatures

Des del 31 d'octubre fins al 21 de novembre, tal com estableix l'article 4 del Reglament del/la Síndic/a Municipal de Greuges de Terrassa, es realitzarà un procés de convocatòria pública de 15 dies hàbils perquè la ciutadania de Terrassa presenti candidatures al càrrec.  Les candidatures hauran de justificar el compliment de les condicions d'elegibilitat i anar acompanyades d'un document de motivació de la persona candidata, en què s'exposin les línies bàsiques del seu enfocament i projecte de proposta de desenvolupament del càrrec i, específicament, la descripció i justificació del format de remuneració que proposa, d'acord amb el que diu l'article 3.4 del reglament.

Les candidatures que siguin presentades per associacions i/o col·lectius de la ciutat també podran incorporar un document que exposi els valors de la persona candidata que la fan mereixedora del càrrec.  Les candidatures que hagin estat validades, d'acord amb els criteris d'elegibilitat i incompatibilitats que s'estableixen en el present reglament, es sotmetran a un procés de consulta ciutadana.

La presentació de la candidatura es podrà fer a través del tràmit habilitat a la Seu Electrònica, que serà accessible durant el període establert per a la presentació de candidatures (31 d'octubre-21 de novembre de 2016). També es podrà fer presencialment en qualsevol dels punts de registre de les oficines d'atenció ciutadana de la ciutat, dins l'horari d'atenció habitual.

Presentació de suports a la candidatura

Les persones majors de 16 anys inscrites al padró municipal d'habitants podran prestar el seu suport a una única candidatura de totes les presentades.

Aquest suport es podrà realitzar presencialment o a través de la plataforma virtual especialment habilitada. 

Totes les persones que vulguin donar el seu suport de forma presencial a alguna de les candidatures, podran fer-ho des del 28 de novembre fins al 9 de desembre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de la plaça Didó, dins el seu horari d'atenció habitual.

En el cas d'utilitzar la via virtual,  el termini per donar suport a una candidatura finalitza el dia 11 de desembre.