L'objectiu principal d'aquest programa és la realització d'una actuació integral i transversal amb els i les joves. D'una banda, des d'una intervenció educativa individual, per millorar les seves condicions de socialització i de qualitat de vida. I, d'altra banda, també des d'una dimensió comunitària i preventiva, per potenciar el seu entorn social a partir de la corresponsabilització de diferents serveis i entitats del barri en l'abordatge de les situacions.

El col·lectiu destinatari són joves majors de 16 anys, que passen gran part del seu temps a l'espai públic, que presenten indicadors de risc social i que requereixen una intervenció d'altres serveis. El desconeixement, la manca de motivació, la manca de consciència de les seves necessitats i/o altres motius, no permeten que aquests/es arribin als serveis disponibles per iniciativa pròpia.

En un primer moment, el Programa Jove va centralitza la seva activitat en el Punt la Maurina, un espai on s'ofereix informació i assessorament als joves pel que fa als àmbits sociolaboral, de lleure, salut, gènere i participació. En aquest equipament també es duien a terme diverses activitats per a joves de 12 a 25 anys, que disposaven d'una sala d'ordinadors on poder fer els deures i utilitzar Internet en uns horaris específics.

Inicialment aquest programa tenia una durada de 4 anys (2008-2012), però es va valorar la necessitat de continuar el projecte d'intervenció amb joves en medi obert, donada la complexa realitat juvenil del barri. I la ubicació de les activitats es va diversificar.

Àmbits d'intervenció

1. Intervenció individual

Accions transversals, continuades i combinades entre diferents departaments municipals i la xarxa de recursos comunitaris, que busquen atendre de forma integral les dimensions de la vida del jove. Les intervencions es podrien agrupar en els següents blocs: formatives, laborals, de salut, de lleure, legals i d'altres. També es tramiten alguns ajuts bàsics i d'urgència.

Aquesta intervenció es porta a terme a través de dues accions:

  • Atencions al Centre Cívic
  • Treball i seguiment de casos individuals

2. Intervenció grupal

Programació d'activitats per reforçar el vincle amb l'educador/a i treballar les interrelacions que es donen en el grup. Realització d'activitats a l'espai públic que possibilitin la proximitat i vinculació dels i les joves amb els recursos i serveis del barri i de la ciutat.

Es desenvolupa a través de:

  • Espai +18
  • Activitats de lleure

3. Intervenció en medi obert

És la intervenció que es realitza cada vegada que l'educadora surt a l'espai públic i contacta amb el grup de joves. Es combinen els dies i les franges horàries de la presència al carrer, per tal de tenir una visió més acurada de la realitat.

Es realitzen intervencions individuals i derivacions a altres projectes o recursos existents. Els espais on s'intervé són principalment les places.

4. Intervenció comunitària

Contacte i treball conjunt amb els diversos agents comunitaris, per tal de sensibilitzar respecte a la problemàtica dels i les joves, i de cercar alternatives de millora. A la vegada que, s'implica el col·lectiu jove en la dinàmica comunitària i es crea un sentiment de corresponsabilitat.

S'estructura en:

  • Coordinacions
  • Taula Tècnica de Joves de la Maurina
  • Activitats comunitàries

Participació

En aquest àmbit es treballa per impulsar un procés participatiu en el qual els i les joves esdevinguin els protagonistes, fent-los partícips dels processos de la dinàmica comunitària a través d'accions com el treball conjunt amb les entitats juvenils del barri i amb l'Associació de Veïns de la Maurina.

També s'ha creat un grup de participació del programa que es reuneix periòdicament.

Salut

Activitats diverses dirigides a la prevenció del consum de tòxics i a la reducció de riscos.

Diagnosi sobre hàbits de consum

Programa Joves i Salut del Pla de Barris de la Maurina ha elaborat una diagnosi sobre els hàbits de consum de drogues entre els i les joves de 12 a 25 anys del barri. L'informe analitza d'una manera qualitativa els hàbits de consum del col•lectiu, que representa un 15,26% de la població total de la Maurina.

Punt Maurina

C/ Sardenya, 37 Tlf: 93 706 80 00 Horaris: Dimecres de 16 a 20 hores i Divendres de 16 a 18 hores.