El Programa Joves per l'ocupació du a terme accions ocupacionals integrades amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral i la qualificació de les persones joves desocupades d' entre 16 i 25 anys inscrites al registre de Garantia Juvenil.

 

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea que té com a objectiu que els joves entre 16 i 29 anys que no estiguin cursant estudis, formació ocupacional o no tinguin feina, puguin rebre una oferta d'ocupació o formació després d'haver finalitzat els seus estudis o quedar desocupats.

Per ser beneficiari de la Garantia Juvenil s'han de complir una sèrie de requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió Europea. També poden inscriure els estrangers amb autorització per residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals.
  • No haver rebut accions educatives (més de 40 hores mensuals) en els 90 dies.
  • No haver rebut accions formatives (més de 40 hores mensuals) en els 30 dies.
  • Sol·licitar i presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema de Garantia Juvenil.

En aquest context, el projecte Joves per l'Ocupació realitza les actuacions següents: 

Tutorització i acompanyament a la inserció; Formació: en competències clau, professionalitzadora i per a l'obtenció del Graduat en Eso; promoció de la participació d'empreses en el programa, i experiència professional mitjançant contracte laboral

El període d'execució del programa serà de 15 mesos; finalitzarà el març de 2018.  

Enguany els 60 joves accediran als següents cursos de formació professionalitzadora:

Auxiliar de comerç i atenció al públic (300h)

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (330h)

Serveis de bar i cafeteria (350h)

Carnisseria i elaboració de productes carnis (265h)

Activitats auxiliars de comerç (270h)

Apunta't a la  Garantia Juvenil

En aquest programa es compta, necessàriament,  amb el teixit empresarial de la nostra ciutat,  tenint en compte a aquelles empreses que  tinguin previst cobrir un lloc de treball i estiguin interessades en gaudir d'una bonificació per a la contractació de persones joves formades en les professions anteriorment esmentades.  

En aquest cas l'Ajuntament, ofereix la realització de pràctiques en un entorn laboral no productiu que permeti a l'alumnat i a les empreses, conèixer-se mútuament i amb un cost 0 per a l'empresa.


Si a més l'empresa vol continuar la relació amb la persona que ha desenvolupat la pràctica professional, podrà gaudir d'una bonificació per l'import del salari mínim interprofessional (SMI)  per a la contractació  d'una persona jove, formada i qualificada, durant un període mínim de sis mesos.

Les empreses participants comptaran amb la informació i assessorament del Serveis d'Ocupació que oferirà l'assessorament legal i el suport personalitzat en la contractació laboral i en la documentació administrativa del programa.