La qualitat de l'aire es veu deteriorada per diverses substàncies, contaminants atmosfèrics, que perjudiquen greument la salut de les persones, i al medi ambient. Entre aquests contaminants trobem:
 • H2S: Àcid Sulfhídric/Sulfur d'hidrogen
 • Cl2: Clor
 • HCl: Àcid Clorhídric/Clorur d'hidrogen
 • SO2: Diòxid de Sofre
 • CO: Monòxid de Carboni
 • CO2: Diòxid de Carboni
 • NO2: Diòxid de Nitrogen
 • NO: Monòxid de Nitrogen
 • O3: Ozó (troposfèric)
 • Metalls Pesants : com el Níquel (Ni), Cadmi (Cd), Arsènic (As) i el Plom (Pb)
 • COV's: Compostos Orgànics Volàtils
 • HAP: Hidrocarburs Aromàtics Policíclics
 • PM10: Partícules en Suspensió (Particular Matter) inferiors a 10 µm de diàmetre
 • PM2,5: Partícules en Suspensió (Particular Matter) inferiors a 2,5 µm de diàmetre
 • PM1: Partícules en Suspensió (Particular Matter) inferiors a 1 µm de diàmetre
 • UFP: Partícules Ultra Fines inferiors a 0,1 µm de diàmetre
 • BC: Carboni Negre (Black Carbon)
Per més informació dels principals contaminants que podem trobar a l'aire podeu consultar la web del departament de Medi Ambient.
 
A Terrassa, els principals contaminants atmosfèrics són:
 • NOx: Òxids de Nitrogen (NO, NO2)
 • PM: Partícules en Suspensió (PM10, PM2,5, PM1)
 • UFP: Partícules Ultra Fines
 • BC: Carboni Negre 

Les UFP són partícules molt petites i difícils de mesurar (25 vegades més petites que les PM2,5). Aquestes partícules no han existit sempre, i de fet, l'Homo Sapiens no està preparat per filtrar-les i evitar les greus afectacions a la salut. I és precisament per aquest motiu que subratllem el seu risc.

Les UFP arriben al reg sanguini, a través del pas pels alvèols, provocant greus problemes cardiovasculars, i neurodegeneratius entre d'altres, i són causants de 3,5 milions de morts al món cada any, esdevenint un dels principals factors de risc segons les dades del World Bank and IHME. Una de les principals fonts de generació són les produïdes per l'abrasió dels frens i l'abrasió de les rodes dels vehicles.
 
Segons diferents estudis, la contaminació atmosfèrica provoca problemes cognitius i per tant redueix el ritme d'aprenentatge.
 
        
 

Altres conseqüències a la salut són:

 • Irritació de les mucoses (ulls, nas i esòfag)
 • Afectacions al sistema cardiovascular (vasoconstricció, alteració del ritme cardíac,...)
 • Afectacions al sistema respiratori (irritació, inflamació, asma, reducció de la funció pulmonar,...)

Les persones més vulnerables són:

 • Les persones amb asma o altres malalties de les vies respiratòries i/o cardíaques.
 • Les persones que fan exercici físic a l'aire lliure.
 • Els nens i nenes.
 • La gent gran
 • Les embarassades
 • Les persones amb altres característiques individuals determinades que les fan més sensibles que la resta a la contaminació de l'aire.

Fonts d'emissió de contaminants

La contaminació atmosfèrica pot ser generada per dos tipus de fonts:

 • Naturals (Incontrolables): Fenòmens propis de la dinàmica del planeta
 • Antropogèniques (Controlables): Provenen d'activitats humanes

 

Què podem fer per millorar la qualitat de l'aire?

Com veiem, la principal font d'emissió, amb molta diferència, són els vehicles de combustió. Per tant, són l'objecte sobre el qual s'ha d'actuar. La part positiva, és que només depèn de nosaltres mateixos rectificar aquest rumb autodestructiu. A nivell particular cal evitar l'ús d'aquests vehicles, optant pel transport col·lectiu, compartit o actiu (bicicleta, a peu). Però a més, si modifiquem els nostres hàbits de compra, amb productes de proximitat i de temporada, podem ajudar a reduir les emissions de contaminants del trànsit. Des de les administracions cal fomentar aquest canvi d'hàbits, i cal apostar per un altre model de ciutat, donat que aquest ha quedat obsolet i ja no és vàlid.

Enllaços d'interès per ampliar informació

Podeu consultar els següents documents i webs:

 

 • La Contaminació Ambiental perjudica la nostra salut. Ajuntament de Barcelona: