Terrassa compta amb un Pla de Prevenció de Residus Municipals 2018-2030, que determina i planifica les actuacions en aquest àmbit. Per complir amb els objectius marcats fins l'any 2030 es van definir un total de 50 actuacions, tot i que el ritme d'implantació d'algunes d'elles s'ha vist afectat per la incidència de la Covid-19.

A Terrassa, la recollida selectiva va créixer l'any 2019 prop d'un 6% respecte a l'any anterior, la qual cosa demostra que la conscienciació ciutadana augmenta per fer una bona classificació en origen, dipositant les fraccions als contenidors indicats de resta, paper i cartó, envasos, orgànica i vidre.

Tot i aquestes dades positives, cal seguir treballant per assolir els objectius marcats, demanant a la ciutadania que sigui responsable en l'obligació de fer una bona recollida selectiva, evitant els comportaments incívics (com l'abandonament de residus a la via pública) i els incompliments de les normes. També cal treballar per millorar les xifres de la recollida selectiva dels residus orgànics, per tal que no s'aboquin al contenidor de resta, alhora que es vol reduir la presència d'impropis en aquesta fracció.

2020 net!

El primer pas cap a un millor servei de neteja i residus

L'Ajuntament està compromès a millorar la neteja i la recollida selectiva, per això s'estan buscant els recursos necessaris per impulsar progressivament millores en tots els fronts: més contenidors de càrrega lateral, més camions de recollida, innovació tecnològica, foment de la reducció de residus, impuls del civisme i la corresponsabilitat... Hi ha molta feina a fer, entre tots i totes, a partir de 2020 per construir una ciutat més neta, més verda i més cívica.

Neteja i residus: un repte per a tothom

Les tres R: Reduir, Reciclar i Reutilitzar. Tres vies per a una ciutat més verda i més neta.

Reduir la quantitat de residus que generen cadascun de nosaltres diàriament, separar els residus i dipositar-los en els contenidors corresponents per tal que puguin reciclar-se i reutilitzar objectes allargant-los la vida o donant-los un ús diferent, són algunes de les formes de les que disposem per gaudir d'una ciutat més neta i sostenible i tenir cura del medi ambient. Reduir els residus, reciclar bé i reutilitzar no és una opció, és una responsabilitat de tothom.

Separa, col·loca i reclicla bé els residus

Vidre

 • Al contenidor de vidre només es poden llençar ampolles i pots de vidre

Envasos

 • El contenidor groc és per als envasos de plàstic i porexpan, brics, llaunes, aerosols, taps metàl·lics, paper d'alumini, paper de plàstic

Paper

 • Al contenidor blau s'han de llençar els diaris i revistes, envasos i caixes de cartró, bosses de paper, folis i paper de regal

Orgànica

 • Les restes de menjar, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marro del cafè, paper de cuina brut i les restes de jardineria s'han de col·locar al contenidor de color marró

Resta

 • El contenidor verd està destinat a les restes d'escombrar, burilles, compreses i tampons, bolquers, bolígrafs, excrements d'animals, joguines, paelles, restes de ceràmica i fregalls
 • Els residus, sempre s'han de col·locar a dins del contenidor, mai a fora o al terra.
 • En cas que el contenidor estigui ple, porta'l al contenidor d'orgànic més proper.
 • No deixis menjar fora del contenidor; atrau rosegadors i altres animals.

Truca al servei de recollida de mobles vells

Els mobles o estris vells poden dur-se a la deixalleria o dipositar-se en els llocs indicats de la via pública, atenent les indicacions següents:

 

1. Truca al servei de recollida de mobles al 900 720 135

2. Et diran el dia i el lloc on cal deixar-los

3. El servei els passarà a recollir

Recorda que està prohibit deixar abandonats al carrer mobles, matalassos, frigorífics, fustes... No només embruten la ciutat sinó que, a més, poden ser perillosos per a la ciutadania.

Porta els residus especials a la deixalleria

Fes ús de les deixalleries i aconsegueix fins a un 20% de bonificació en la taxa sobre la gestió de residus.

Residus que s'admeten a les deixalleries municipals:

 • Bateries, bombetes i fluorescents, càpsules de cafè i infusions, dissolvents, electrodomèstics, enderrocs d'obres menors i reparació domiciliària, envasos
 • lleugers, ferralla i metalls, fustes, mòbils, olis minerals (cotxe), olis vegetals
 • (cuina), paper i cartró, piles i acumuladors, pintures, pneumàtics, porexpan,
 • radiografies, residus voluminosos, restes vegetals de jardineria, tèxtils, tòners,
 • vernissos, vidre pla
 • Deixalleria Municipal: Can Casanovas
 • Ctra. de Rubí, 341
 • 93 786 08 99
 • Deixalleria Municipal: 
 • Terrassa Neta
 • Ctra. N-150, km 14,6
 • 93 731 54 24
 • Deixalleria Mòbil
 • Parades a cada barri
 • (72 parades)

Residus que s'admeten a la deixalleria mòbil:

 • Bateries
 • Bombetes i fluorescents
 • Càpsules de cafè i infusions
 • Electrodomèsticspetits
 • Ferralla i metalls
 • Mòbils
 • Olis minerals (cotxe), olis vegetals (cuina)
 • Piles

 

El que cal saber de la taxa de residus:

Què paguem amb la taxa?

La gestió dels residus comporta uns costos per a la ciutat (recollida, transport, tractament, cànon per tona de resta). Actualment amb la taxa paguem el 75% d'aquests costos.

Què podem fer per reduir costos?

Reciclar bé els residus, ja que estalviarem en recursos, en el tractament i en el cànon per tona de resta aportada. I, a més, mantindrem la ciutat més neta i col·laborarem en la millora del medi ambient i de la salut.

Bonificacions

La taxa preveu tot un seguit de bonificacions en funció de la situació econòmica i les característiques de les famílies i també per bones conductes ambientals. Hi ha una bonificació per ús de les deixalleries (fins a un 20%) i una altra per fer autocompostatge amb els residus orgànics (fins a un 50%).

L'Ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus de Terrassa preveu sancions de fins a 6.000€ per conductes incíviques i infraccions.