1.) Impostos i taxes municipals

1.1 S'atura el cobrament d'impostos I taxes municipals, des de 16 de març fins l'1 de juny de 2020.
1.2 S'aturen els embargaments per impostos impagats fins a l'1 de juny de 2020.
1.3 Es perllonguen els períodes de pagament dels impostos i taxes municipals d'aquest 2020. S'inclouen les mesures que poden afectar al teixit empresarial.

Nous períodes de pagament:

 • Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica: De l'1 de juny al 31 de juliol.
  • Domiciliació: 1r. termini 1 de juliol / 2n. termini 2 de desembre
  • Càrrecs amb un sol termini: 1 de juliol
 • Impost sobre Activitats Econòmiques: De l'1 de juny al 31 de juliol.
  • Domiciliació: 1r. termini 1 de juliol / 2n. termini 1 d'octubre / 3r. termini 2 de novembre / 4t. termini 28 de desembre
  • Càrrecs amb un sol termini: 1 de juliol
 • Taxa sobre la gestió de residus municipals: Del 15 de setembre al 16 de novembre.
  • Domiciliació: 1r. termini 2 de novembre / 2n. termini 28 de desembre
  • Càrrecs amb un sol termini: 2 de novembre
 • Taxa per Guals: De l'1 d'octubre al 30 de novembre.
  • Domiciliació: 1r. termini 2 de novembre / 2n. termini 28 de desembre
  • Càrrecs amb un sol termini: 2 de novembre
 • Taxa Mercats Municipals.
  • 1r. trimestre: Del 2 de març a l'1 de juny
  • 2n. trimestre: De l'1 de juny al 31 de juliol
  • 3r. trimestre: De l'1 de setembre al 2 de novembre
  • 4t. trimestre: De l'1 de desembre a l'1 de febrer
  • Domiciliació: 1r. trimestre 1 de juny / 2n. trimestre 1 de juliol / 3r. trimestre 1 d'octubre / 4t. trimestre 28 de desembre
 • Taxa Mercadal.
  • 1r. semestre: De l'1 de juny al 31 de juliol
  • 2n. semestre: De l'1 d'octubre al 30 de novembre
  • Domiciliació: 1r. semestre 1 de juliol / 2n. semestre 2 de novembre
 • Taxa sobre taules i cadires de terrasses: Del 15 de setembre al 16 de novembre
  • Domiciliació: 1r. termini 1 d'octubre / 2n. termini 2 de desembre

1.4 Prorrogar els ajornaments i fraccionaments de pagament en curs, deixant en suspens els terminis que correspondrien a abril i maig, i reprenent els pagaments a partir del 5 de juny, allargant els terminis de pagament aquests dos mesos que han estat en suspens.

1.5 Suspendre els terminis de tramitació administrativa de tots els pagaments i ingressos municipals, la qual cosa inclou la tramitació dels expedients de multes de trànsit, terminis de pagament d'autoliquidacions de plusvàlua i altres impostos i taxes, entre d'altres.

En cas que l'estat d'alarma s'allargui més enllà d'aquestes dates, el calendari aprovat será revisat.

Podeu trobar més informació aquí

2.) Reducció proporcional de l'IBI dels locals comercials, quan els/les propietaries dels locals comercials apliquin una moratòria en el cobrament dels lloguers.

S'està estudiant aquesta reducció i s'informarà del procediment per sol·licitar-la i el servei que ho tramitarà.

3.) Suspensió de lloguers de locals en edificis d'habitatge públic que afectin a activitats comercials I empresarials.

En relació amb el lloguer de locals comercials, s'habilita un servei de mediació en el lloguer de locals comercials quan es necessiti comunicar a les persones propietàries la impossibilitat de fer els pagaments corresponents.

Per a aquestes qüestions, el telèfon de contacte és el 93 733 61 71 o el correu electrònic, [email protected]

4.) Reducció de la tarifa de l'aigua. Durant el segon trimestre de 2020, la rebaixa serà entre un 10 i un 15% de la tarifa. Aquesta reducció s'aplicarà també a les petites i mitjanes empreses, comerços i persones autònomes, atenent a criteris que es fixaran en els propers dies.

L'ACA anuncia que també rebaixarà el cànon en un 50% els mesos d'abril i maig, també a activitats econòmiques.

La suma d'aquestes dues rebaixes implicarà una reducció global de la facturació d'entre un 20 i un 30%, que s'aplicarà en funció d'uns criteris que es fixaràn en els propers dies i no linealment a les persones abonades.

El Govern Municipal destinarà 500.000 euros a reduir la tarifa de l'aigua durant el segon trimestre del 2020, sent l'objectiu de la mesura el contribuir a reduir l'impacte que pugui tenir l'estat d'Alarma sobre les famílies i el conjunt de l'economia de la ciutat. La reducció s'aplicarà a les families, així com a les pimes, empreses, comerços I autonoms/es, segons els següents criteris:

 • Les circumstàncies de cada col·lectiu.
 • L'impacte patit per cada sector o cada tipologia de consum.
 • El foment de l'estalvi d'aigua.
 • Circumstàncies socioeconòmiques.
 • Priorització del petit i mitjà comerç, de la petita i mitjana empresa i autònoms/es.

Es reduirà de forma temporal les tarifes previstes aplicables a les factures corresponents al segon trimestre del 2020. Es preveu dos tipus de reduccions:

Reducció temporal de la tarifa d'aigua de la factura del segon trimestre de 2020 a les persones que es trobin en alguna d'aquestes situacions:

 1. Que tinguin atorgada la tarifa social de l'aigua
 2. Que disposin d'informe de vulnerabilitat residencial vigent

Els abonats del servei que ho sol·licitin justificadament podran gaudir també d'aquest ajornament de la facturació fins a l'1 de juny.

Aquesta petició d'ajornament es podrà realitzar per telèfon, correu electrònic o per via telemàtica, a través de l'apartat de Tràmits i gestions de la web de Taigua

5.) Limitació excepcional de l'horari de funcionament del comerç minorista d'alimentació a la ciutat de Terrassa i fixar les 21h com a hora de tancament obligatori.

6.) Suport a emprenedors/es: exempció de pagament de lloguer dels vivers empresarials municipals per un període mínim de dos mesos.

D'aquesta manera es garanteix l'activitat econòmica i emprenedora de les empreses dels vivers municipals en un moment on no poden desenvolupar la seva activitat. L'Ajuntament de Terrassa disposa de diferents espais dedicats a l'emprenedoria: Vivers de Serveis, Industrial i Acceleradora Quadrant 4.0, que inclou un espai de Coworking.

Aquesta exempció s'aplicarà, durant un mínim de dos mesos, a comptar des del dia d'entrada en vigor del Decret dictat per l'Estat Espanyol.

Es computarà un mes des del dia següent de l'aixecament del confinament per tal de procedir a la facturació del període de març meritat. Aquest import es podrà prorratejar entre els mesos que restin del contracte actual, sense cap interès de demora.

7.) Parc Audiovisual de Catalunya: mesures per a les empreses del cluster audiovisual i per a grans rodatges/produccions que s'han aturat.

Aprovació d'un nou grup de mesures, com a acció de suport al sector audiovisual, tant pel que fa a les empreses que formen part del cluster del Parc Audiovisual, com per a grans rodatges i produccions que s'han aturat:

Suspensió de rendes: se suspenen (es cancel·len) els cobraments d'abril i maig, tant del lloguer com de les despeses pròpies. No s'emetrà cap factura ni es girarà cap rebut per aquests conceptes.

Periodificació de rebuts del mes de juny: els rebuts del mes de juny, tant de lloguer com de despeses pròpies, es dividiran en 6 quotes iguals que es cobraran del mes de juny al mes de novembre de 2020.

Podeu trobar més informació a:

Decret de mesures fiscals del Pla d'Emergència Municipal

Informació sobre modificació del calendari fiscal