El segon recinte d'horta municipal va entrar en funcionament l'any 1999, a la finca de Mossèn Homs.

L'equipament està situat a la finca de Mossèn Homs, un bé propietat de l'ordre religiosa "Obra de la Visitació de Nostra Senyora". La finca però és gestionada, actualment per l'Ajuntament de Terrassa mitjançant un contracte de préstec gratuït o comodat d'ús i gaudiment, contracte elevat a públic mitjançant document notarial de data 7 de juliol de 1971. El contracte té una vigència de 99 anys.

L'espai d'horta familiar de gestió municipal situada a la finca de Mossèn Homs contempla una seuperfície de 31.600 m2, dos edificis amb 86 habitacions (guixetes) de 2-3 m3 destinats a guardar els estris i el material a utilitzar en les labors agrícoles dels usuaris, uns lavabos, la neteja dels quals corre a càrrec dels mateixos usuaris i un espai comunitari d'aixopluc amb alguns bancs. També disposa d'un dipòsit de 150 m3 que distribueix l'aigua per gravetat pel reg de cada parcel.la, amb un comptador per parcel.la per controlar el consum d'aigua i una aixeta.

El plec de clàusules per l'adjudicació dels horts de Mn. Homs, comú amb els horts de can Casanoves, preveu l'atorgament, per sorteig públic, de llicències d'ocupació i ús temporal de les parcel.les que han quedat vacants i l'establiment d'una llista de reserva de possibles usuaris que cobreixin les vacants que es puguin produir, per diferents causes, fins a una nova licitació.

Planta dels Hort Municipals de Mossèn Homs